Jacob 1
  Footnotes
  Theme

  Ang Aklat ni Jacob
  ang Kapatid ni Nephi

  Ang mga salita ng kanyang pangangaral sa kanyang mga kapatid. Nilito niya ang isang lalaking naghahangad na lupigin ang doktrina ni Cristo. Ilang salita hinggil sa kasaysayan ng mga tao ni Nephi.

  Kabanata 1

  Hinangad nina Jacob at Jose na hikayating maniwala ang mga tao kay Cristo at sundin ang kanyang mga kautusan—Si Nephi ay namatay—Namayani ang kasamaan sa mga Nephita. Mga 544–421 B.C.

  1 Sapagkat masdan, ito ay nangyari na, na limampu at limang taon na ang lumipas mula ng panahong nilisan ni Lehi ang Jerusalem; samakatwid, ibinigay ni Nephi sa akin, kay aJacob, ang isang bkautusan hinggil sa cmaliliit na lamina, kung saan ang mga bagay na ito ay nakaukit.

  2 At ibinigay niya sa akin, kay Jacob, ang isang kautusan na dapat kong isulat sa mga laminang ito ang ilan sa mga bagay na inaakala kong pinakamahalaga; na hindi ko dapat talakayin, maliban kung bahagya lamang, ang hinggil sa kasaysayan ng mga taong ito na tinatawag na mga tao ni Nephi.

  3 Sapagkat sinabi niya na ang kasaysayan ng kanyang mga tao ay dapat iukit sa isa pa niyang mga lamina, at na dapat kong ingatan ang mga laminang ito, at ipasa ang mga ito sa aking mga binhi, sa bawat sali’t salinlahi.

  4 At kung may mga pangangaral na banal, o paghahayag na dakila, o pagpropesiya, na dapat kong iukit ang mahahalagang paksa nito sa mga laminang ito, at talakayin ang mga ito hangga’t maaari, alang-alang kay Cristo, at para sa kapakanan ng aming mga tao.

  5 Sapagkat dahil sa pananampalataya at sa labis na pag-aalaala, tunay na ipinaalam sa amin ang hinggil sa aming mga tao, kung ano man ang mga bagay na amangyayari sa kanila.

  6 At nagkaroon din kami ng maraming paghahayag, at ng diwa ng labis na pagpopropesiya; anupa’t nalalaman namin ang tungkol kay aCristo at sa kanyang kahariang darating.

  7 Samakatwid, masigasig kaming gumagawa sa aming mga tao, upang mahikayat namin silang alumapit kay Cristo, at makibahagi sa kabutihan ng Diyos, upang makapasok sila sa kanyang bkapahingahan, na baka dahil sa anumang kadahilanan ay magsusumpa siya sa kanyang kapootan na hindi sila cmakapapasok, tulad sa dpagpapagalit sa mga araw ng panunukso habang ang mga anak ni Israel ay nasa eilang.

  8 Anupa’t hangad namin sa Diyos na aming mahikayat ang lahat ng tao na huwag amaghimagsik laban sa Diyos, upang bgalitin siya, kundi na ang lahat ng tao ay maniwala kay Cristo, at isaalang-alang ang kanyang kamatayan, at batahin ang kanyang ckrus at tiisin ang kahihiyan ng sanlibutan; kaya nga, ako, si Jacob, ay tinanggap sa sarili na sundin ang kautusan ng aking kapatid na si Nephi.

  9 Ngayon, si Nephi ay nagsimulang tumanda, at nadama niyang malapit na siyang amamatay; kaya nga, bnagtalaga siya ng isang lalaki upang maging hari at tagapamahala sa kanyang mga tao sa ngayon, alinsunod sa mga paghahari ng mga chari.

  10 Sa labis na pagmamahal na iniukol ng mga tao kay Nephi, siya na naging dakilang tagapagtanggol nila, na nagwasiwas ng aespada ni Laban sa pagtatanggol sa kanila, at nagpagal nang buong panahon niya para sa kanilang kapakanan—

  11 Anupa’t labis na naghangad ang mga tao na panatilihin sa kanilang alaala ang kanyang pangalan. At sino man ang humaliling kapalit niya ay tinatawag ng mga tao na ikalawang Nephi, ikatlong Nephi, at gayon na nga, alinsunod sa mga paghahari ng mga hari; at sa gayon sila tinawag ng mga tao, hayaan kung ano mang pangalan ang naisin nila.

  12 At ito ay nangyari na, na namatay si Nephi.

  13 Ngayon, ang mga taong hindi mga aLamanita ay mga bNephita; gayon pa man, tinawag silang mga Nephita, Jacobeo, Josefita, cZoramita, Lamanita, Lemuelita, at Ismaelita.

  14 Subalit ako, si Jacob, ay hindi sila kikilalanin mula ngayon sa mga ganitong pangalan, kundi atatawagin ko silang mga Lamanita na naghahangad na lipulin ang mga btao ni Nephi, at yaong malalapit kay Nephi ay tatawagin kong mga cNephita, o ang mga tao ni Nephi, alinsunod sa mga paghahari ng mga hari.

  15 At ngayon ito ay nangyari na, na ang mga tao ni Nephi, sa ilalim ng paghahari ng pangalawang hari, ay nagsimulang maging matigas sa kanilang mga puso, at nagpasasa sila sa masasamang gawa, tulad ni David noon na naghahangad ng maraming aasawa at mga kalunya, at gayon din si Solomon na kanyang anak.

  16 Oo, at nagsimula rin silang maghanap ng maraming ginto at pilak, at nagsimulang umangat nang bahagya sa kapalaluan.

  17 Anupa’t ako, si Jacob, ay ipinahayag sa kanila ang mga salitang ito habang tinuturuan ko sila sa atemplo, matapos kong matanggap ang aking btungkulin mula sa Panginoon.

  18 Sapagkat ako, si Jacob, at ang aking kapatid na si Jose ay aitinalagang mga saserdote at guro ng mga taong ito, ng kamay ni Nephi.

  19 At tinupad namin ang aming mga atungkulin sa Panginoon, sa pagtanggap ng bpananagutan, sa pagsagot sa mga kasalanan ng mga tao sa aming sariling mga ulo kung hindi namin sila tuturuan ng salita ng Diyos nang buong pagsusumigasig; anupa’t sa pamamagitan ng puspusang pangangaral ay hindi marurumihan ng kanilang cdugo ang aming mga kasuotan; kung hindi ay marurumihan ng kanilang mga dugo ang aming mga kasuotan, at hindi kami matatagpuang walang bahid-dungis sa huling araw.