Raštai
Etero knyga 8
ankstesnis kitas

8 Skyrius

Varžymasis ir vaidai dėl karalystės. Karaliui nužudyti Akišas sudaro priesaika paremtą slaptą sąjungą. Slaptos sąjungos yra iš velnio ir veda į tautų sunaikinimą. Šiuolaikiniai kitataučiai perspėjami apie tas slaptas sąjungas, kurios sieks sunaikinti visų žemių, tautų ir šalių laisvę.

1 Ir buvo taip, kad jam gimė Omeras, ir Omeras valdė jo vietoje. Omerui gimė Jaredas; ir Jaredui gimė sūnūs ir dukterys.

2 Jaredas sukilo prieš savo tėvą, išėjo ir apsigyveno Heto žemėje. Ir buvo taip, kad savo apgaulingais žodžiais jis pataikavo daugeliui žmonių, kol savo pusėn patraukė pusę karalystės.

3 Ir savo pusėn patraukęs pusę karalystės, jis stojo į kovą su savo tėvu, paėmė jį į nelaisvę ir privertė jį tarnauti nelaisvėje.

4 Ir dabar, Omero valdymo dienomis jis išbuvo nelaisvėje pusę savo dienų. Ir buvo taip, kad jam gimė sūnūs ir dukterys, tarp kurių buvo Esromas ir Koriantumras.

5 Ir jie nepaprastai pyko dėl savo brolio Jaredo darbų, tiek, kad surinko armiją ir stojo į kovą su Jaredu. Ir buvo taip, kad jie stojo į kovą su juo naktį.

6 Ir buvo taip, kad, išžudę Jaredo armiją, jie taip pat ketino nužudyti ir jį patį; bet jis maldavo jų, kad jo nežudytų, ir už tai jis atiduosiąs karalystę savo tėvui. Ir buvo taip, jog jie paliko jį gyvą.

7 Ir dabar, Jaredas nepaprastai sielvartavo dėl to, kad neteko karalystės, nes buvo nukreipęs savo širdį į karalystę ir į pasaulio šlovę.

8 Dabar, Jaredo dukra, būdama nepaprastai gudri ir matydama savo tėvo sielvartus, suko galvą, kaip parengti planą, kurio dėka ji galėtų sugrąžinti karalystę savo tėvui.

9 Dabar, Jaredo dukra buvo nepaprastai graži. Ir buvo taip, kad ji kalbėjosi su savo tėvu ir sakė jam: Kodėl mano tėvas taip sielvartauja? Argi jis neskaitė metraščio, kurį mūsų tėvai atsigabeno per didžiąją gelmę? Štai argi ten nėra aprašymo apie tuos iš senovės, kad jie savo aslaptais planais įsigydavo karalystes ir didelę šlovę?

10 Ir todėl tegul dabar mano tėvas pasiunčia Akišo, Kimnoro sūnaus; ir štai, aš esu graži ir ašoksiu priešais jį, ir patiksiu jam, tad jis panorės turėti mane žmona; todėl, jeigu jis panorės, kad atiduotum jam mane žmona, tu sakysi: Aš atiduosiu ją, jeigu man atneši mano tėvo, karaliaus, galvą.

11 Ir dabar, Omeras buvo Akišo draugas; todėl po to, kai Jaredas pasiuntė Akišo, Jaredo dukra šoko priešais jį ir taip jam patiko, kad jis užsigeidė turėti ją sau žmona. Ir buvo taip, kad jis sakė Jaredui: Duok ją man žmona.

12 O Jaredas sakė jam: Atiduosiu ją tau, jeigu atneši man mano tėvo, karaliaus, galvą.

13 Ir buvo taip, kad Akišas surinko Jaredo namuose visus savo giminaičius ir tarė jiems: Ar prisieksite man, kad būsite ištikimi man tame, ko norėsiu iš jūsų?

14 Ir buvo taip, kad visi jie aprisiekė jam dangaus Dievu ir dangumis, ir žeme, ir savo galvomis, kad kas tik atsakys pagalbos, kurios norėjo Akišas, praras savo galvą; ir kas tik prasitars apie ką nors, ką Akišas jiems atskleidė, tas praras savo gyvybę.

15 Ir taip jie susitarė su Akišu. Ir Akišas juos prisaikdino apriesaikomis, kokias duodavo tie iš senovės, kurie siekė valdžios, ir kurios buvo perduodamos nuo pat bKaino, kuris nuo pat pradžios buvo žudikas.

16 Ir jos buvo palaikomos velnio galia, kad šitomis priesaikomis būtų galima prisaikdinti žmones, kad juos išlaikyti tamsoje ir padėti tokiems, kurie siekia galios, įgyti valdžią ir žudyti, ir plėšti, ir meluoti, ir daryti visokius nelabumus bei paleistuvystes.

17 Ir tai Jaredo duktė įdėjo į jo širdį mintį susirasti tuos senovės dalykus, o Jaredas tai įdėjo į Akišo širdį; todėl Akišas tuo prisaikdino savo giminaičius ir draugus, suvedžiodamas juos gražiais pažadais, idant darytų viską, ko jis panorės.

18 Ir buvo taip, kad jie sudarė slaptą asąjungą, kaip kad tie, senovėje; o tokia sąjunga Dievo akivaizdoje yra pati bjauriausia ir nelabiausia iš visų.

19 Nes Viešpats nesidarbuoja per slaptas sąjungas ir nenurodo žmonėms lieti kraują, bet visame kame tai draudžia nuo pat žmogaus sukūrimo.

20 Ir dabar, aš, Moronis, neaprašinėju jų priesaikų ir sąjungų, nes man buvo atskleista, kad jos yra tarp visų žmonių ir kad jos yra tarp lamanitų.

21 Ir jos sukėlė šitos liaudies, apie kurią dabar kalbu, asunaikinimą, ir taip pat Nefio liaudies sunaikinimą.

22 Ir kiekviena tauta, kuri palaikys tokias slaptas sąjungas valdžiai ir pelnui gauti, kol jos pasklis po visą tautą, štai ji bus sunaikinta; nes Viešpats neleis, kad jo šventųjų akraujas, kuris bus jų pralietas, nuo žemės visuomet šauktųsi jo, kad batkeršytų jiems, o jis vis neatkeršytų.

23 Todėl, o jūs, kitataučiai, tai yra Dievo išmintis, kad tai būtų parodyta jums, kad per tai galėtumėte atgailauti dėl savo nuodėmių ir neleistumėte, kad šitos žudikiškos sąjungos, įkurtos avaldžiai ir pelnui gauti, užgožtų jus ir kad jus ištiktų darbas, taip, būtent sunaikinimo darbas, – taip, būtent amžinojo Dievo teisingumo kalavijas kris ant jūsų, jūsų žlugimui ir sunaikinimui, jeigu leisite joms būti.

24 Todėl Viešpats jums įsako, kad, pamatę tai atsirandant tarp jūsų, pabustumėt, idant suvoktumėt savo baisią padėtį dėl tos slaptos sąjungos, kuri bus tarp jūsų; arba vargas jai dėl nužudytųjų kraujo; nes jie šaukia iš dulkių keršto jai ir taip pat tiems, kurie ją įkūrė.

25 Nes kas tik ją kuria, tas siekia sunaikinti visų žemių, tautų ir šalių alaisvę; ir ji neša visų žmonių sunaikinimą, nes ją įkūrė velnias, kuris yra visų melų tėvas; būtent tas pats melagis, kuris bapgavo mūsų pirmuosius gimdytojus, taip, būtent tas pats melagis, kuris nuo pradžios kurstė žmogų vykdyti žmogžudystes; kuris užkietino žmonių širdis, tad jie nuo pat pradžios žudė pranašus ir mušė juos akmenimis, ir juos išvydavo.

26 Todėl man, Moroniui, įsakyta tai užrašyti, kad blogis būtų pašalintas ir kad ateitų laikas, kada Šėtonas anebeturės galios žmonių vaikų širdims, bet kad jie būtų bįtikinti nuolat daryti gera, kad ateitų prie viso teisumo šaltinio ir būtų išgelbėti.