Ether 5
  Footnotes
  Theme

  Kabanata 5

  Tatlong saksi at ang gawain na rin ang tatayong patotoo sa katotohanan ng Aklat ni Mormon.

  1 At ngayon ako, si Moroni, ay isinulat ang mga salitang iniutos sa akin, alinsunod sa aking alaala; at sinabi ko sa inyo ang mga bagay na aking atinatakan; kaya nga huwag galawin ang mga ito upang maisalin ninyo; sapagkat ang bagay na yaon ay ipinagbabawal sa inyo, maliban sa di maglalaon ay karunungan sa Diyos.

  2 At masdan, maaari kang pahintulutan na ipakita mo ang mga lamina sa mga ayaong makatutulong na maisakatuparan ang gawaing ito;

  3 At sa atatlo ang mga ito ay ipakikita sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos; anupa’t bmalalaman nila nang may katiyakan na ang mga bagay na ito ay ctotoo.

  4 At sa bibig ng tatlong asaksi ang mga bagay na ito ay mapagtitibay; at ang patotoo ng tatlo, at ang gawaing ito, kung saan maipakikita ang kapangyarihan ng Diyos at gayon din ang kanyang salita, kung saan ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo—at ang lahat ng ito ay tatayong isang patotoo laban sa sanlibutan sa huling araw.

  5 At kung sakali mang sila ay magsisi at alumapit sa Ama sa pangalan ni Jesus, sila ay tatanggapin sa kaharian ng Diyos.

  6 At ngayon, kung wala akong karapatan sa mga bagay na ito, hatulan ninyo; sapagkat malalaman ninyo na ako ay may karapatan kapag nakita ninyo ako, at tayo ay tatayo sa harapan ng Diyos sa huling araw. Amen.