Biblioteka
  Kaip naudotis šia dainelių knyga
  Išnašos
  Tema

  Kaip naudotis šia dainelių knyga

  Ši knygelė skirta mokyti vaikus JėzausKristaus Evangelijos per muziką.

  KAIP VAIKUS MOKYTI DAINOS

  Vaikai dainą išmoksta klausydami josdainuojamos daug kartų. Dainą pradėkitemokyti dainuodami ją vaikams. Sudominkitevaikus, užduodami jiems klausimus,kurie paskatintų juos mąstyti.

  1. Mokėkite dainą patys.Susipažinkite sudainos žodžiais ir melodija grodami jąpianinu, klausydami jos įrašo arba radęžmogų, kuris galėtų jums ją padainuotiar pagroti. Išsiaiškinkite, apie ką šidaina. Ruošdamiesi mokyti dainos arjos mokydami, paklauskite savęs, kaipgalėtumėte pasinaudoti po daina pateiktomisRaštų nuorodomis. Suraskitebesirimuojančius žodžius ir žodžius,kurių vaikai gali nesuprasti ar nemokėtiištarti. Pažiūrėkite, kokios vaikamsžinomos melodijos ar ritmai gali padėtijiems išmokti naują dainą. Mokykitėsdainą vėl ir vėl, kol ją gerai mokėsite.

  2. Sudarykite planą.

   1. Patraukite vaikų dėmesį. Tam galitepanaudoti kokį nors daiktą, paveikslą,Raštų ištrauką ar paprasčiausiaikuždesį.

   2. Paprašykite vaikų įsiklausyti į dainosžodžius. Užduokite klausimus, kuriepadėtų jiems suprasti, ko ji mokoapie Evangeliją. Klausimus užduokitetaip, kad, jums dainuojant, vaikaigalėtų rasti atsakymus.

   3. Paprašykite, kad vaikai padainuotų tąfrazę, kurioje yra atsakymas į užduotąklausimą. Prasmei paryškinti keiskitetempą ir garsą. Paprašykite, kadvaikai įsiklausytų į savo dainavimąbe akompanavimo. Pratinkite vaikussėdėti tiesiai ir atidžiai jus stebėti.

   4. Pasidalinkite savo arba Raštuoseužrašytais liudijimais.

  KAIP PAĮVAIRINTI DAINAVIMĄ

  1. Pasirinkite kitus žodžius, kurie pritaikysdainą konkrečioms vietinėmsaplinkybėms.

  2. Mokykite dainų, kuriose yra nurodytijudesiai, – tegul vaikai padeda jumsimprovizuoti tuos judesius.

  3. Vaikus suskirstykite į grupeles, kad josdainuotų atskiras partijas ar posmelius.

  4. Dainuokite dainas, kuriose vienu metureikia atlikti dvi partijas.

  5. Vienoje pamokoje dainuokite dvi ardaugiau dainų ta pačia tema.

  6. Pakvieskite vaikus dainuoti solo arbagrupę vaikų dainuoti kaip chorą.

  7. Tegul vaikai niūniuoja ar dainuojakelias dainas kaip įžanginę muziką.

  KAIP DIRIGUOTI

  Jūsų entuziazmas, pasiruošimas irliudijimas padės vaikams sustiprinti savoliudijimus apie Evangeliją.

  Pradėdami mokyti dainą, padėkite vaikamsdiriguodami pagal natų aukštumą.Tai daroma keičiant iškeltos rankos aukštįpagal tai, kaip keičiasi melodijos garsoaukštumas. Jūsų ranka taip pat gali judėtiį priekį ir atgal pagal natų ilgį, pagal ritmą.

  Kai vaikai bus išmokę dainą, galitenaudotis viena iš standartinių dirigavimoschemų, pateiktų kitame puslapyje, arbanatų aukštumo ir dirigavimo schemosderinį.

  KAIP GROTI AR AKOMPANUOTI

  Kaip vaikai dainuos dainą, priklausysnuo to, kaip ji bus grojama. Turite paremtibalsus, bet jų neužgožti. Daugelis šiosknygelės dainų, pavyzdžiui, apie maldą,tinka įžanginei ar baigiamajai muzikai. Jeidainą, kurią vaikai mokinsis per pamoką,grosite kaip įžanginę, tai padės vaikamssusipažinti su jos melodija.

  DAINŲ KOPIJAVIMAS

  Dainas, prie kurių pažymėta „© (metai)IRI“, dainas, prie kurių nėra autoriausteisių užrašo, visas iliustracijas ir bendropobūdžio šios knygelės aprašymus galimakopijuoti epizodiniam, nekomerciniamnaudojimui bažnyčioje ar namuose.Dainos, prie kurių yra užrašas „Šią dainągalima kopijuoti epizodiniam, nekomerciniamnaudojimui bažnyčioje ar namuose“galima kopijuoti pagal šį nurodymą. Jeiprie dainos yra pastaba dėl autorinių teisių,ji turi būti ir kiekvienoje kopijoje.

  Dainos, išspausdintos 24 ir 113 puslapiuose,yra saugomos autorinių teisiųapribojimų ir jas kopijuoti draudžiama.

  DAINELIŲ KNYGOSSUTARTINIAI ŽENKLAI

  Tempo ženklai

  Kiekvienos dainos kairiajame viršutiniamekampe yra ženklas, kuris nurodo dainostempą. Pavyzdžiui,

  Tempo marking
  = 56–72 reiškia, kadšią dainą derėtų dainuoti 56-72 dūžių perminutę tempu (vienas dūžis atitinka vienąketvirtinę natą). Naudokitės laikrodžiu susekundine rodykle. Sekundinė rodyklė juda60 dūžių per minutę greičiu.

  Įvado skliausteliai
  Beginning introduction
  Introduction ending

  Jei prie dainos nėra parašyto įvado, viršpenklinės yra skliausteliai, nurodantysrekomenduojamą įvadą.

  Pirštų išdėstymas

  Pirštų skaičiai įprastai rašomi po natomisjų kairėje. Pirštų išdėstymo patarimaipadeda teisingai išdėstyti pirštus pradedantgroti, rodo, kada reikia pakeisti jų išdėstymąir pataria, kaip groti sunkesnes vietas.

  Fingering markings

  SUTARTINIŲ ŽENKLŲ IRTERMINŲ PAAIŠKINIMAS

  Bass clef

  Penklinėje su boso raktu įprastaiyra kairės rankos akompanimentas,atliekamas žemiau vidurinės C.

  Treble clef

  Penklinėje su smuiko raktu paprastai yra melodija ir dešinėsrankos akompanimentas,atliekamas aukščiau vidurinės C.

  Time signature

  Kiekvienos dainos pradžioje yra metro ženklas. Viršutinis joskaičius rodo, kiek dūžių yra kiekvienametakte. Apatinis skaičius rodo, kokios natosvertės yra vienas dūžis.

  Natural sign

  Bekaras atšaukia diezą ar bemolį.

  Triplet

  Triolė reiškia tai, kadvienu metu grojamos trysvienodos vertės natos.(Žr. „Šviesiu“, p. 96.)

  8va

  An 8va Virš viršutinės penklinės esantis užrašas8va reiškia, kad reikia groti oktava aukščiau.

  Fermata

  Užrašas fermata reiškia pauzę, arbasulaikymą. Paprastai pauzė tęsiasi nemažiau kaip pusę natos vertės.

  Accents

  Artikuliacija rodo, kurias natas ar akordus reikia akcentuoti.

  Staccato

  Virš natos ar po ja esantis stakato ženklas reiškia, kad tą natąpianistas turi groti nejungdamas sukitomis.

  Slur

  Sujungtos natos reiškia,kad vienam skiemeniuinaudojamos dvi skirtingoaukštumo natos.

  Repeat bars

  Viso takto kartojimo ženklas {reiškia, kad tarp jų esančiąmuziką reikia groti du kartus.Jei yra tik vienas brūkšnys, tai reiškia, kadkartoti reikia nuo dainos pradžios.

  Tie

  Lyga (dviejų vienodoaukštumo natų) rodo, kad tasnatas reikia groti ar dainuotivieną kartą ir laikyti dviejų natų laiką.Kartais viename dainos posmelyje natosyra sujungtos, o kitame ne.

  Crescendo

  Crescendo ženklas reiškia, kad muzikagarsėja.

  Decrescendo

  Decrescendo ženklas reiškia, kad muzikatyla.

  More than one ending

  Kai kuriose dainose yra daugiau nei vienaspabaigos variantas. Pirmą kartą dainuokitepirmo varianto taktą. Kartokite, kaip nurodyta,praleiskite pirmą pabaigos variantą irdainuokite antrą variantą, kaip nurodyta.

  fine

  Šis ženklas reiškia pabaigą (finale).

  D.C. al fine

  Da capo al fine reiškia kartoti nuopradžios iki ženklo fine.

  D.S.
  Dal segno al fine
  al fine

  Dal segno al fine reiškia, kad reikiakartoti nuo

  Dal segno al fine
  ženklo ir groti iki fine.

  rit.

  Ritardando reiškia, kad muziką reikiapalaipsniui lėtinti. (Žr. (See „Jis siuntė savoSūnų“, p. 20.)

  a tempo

  Šie žodžiai reiškia, kad reikia sugrįžtiprie pradinio tempo.

  descant

  Diskantas yra papildoma balso partijasu kitokiais žodžiais. Diskantą galima grotiir kaip instrumentinę partiją.

  obbligato

  Obbligato yra už melodiją aukštesnėpapildoma instrumentinė partija. Kartais jibūna balso diapazone ir gali būti dainuojamasu melodijos žodžiais.

  ostinato

  Ostinato yra muzikinio motyvo kartojimas(dažnai dviem skirtingo aukštumobalsais). (Žr. „Greit paklusiu aš“, p. 71.)

  rondo

  Rondo pradeda viena grupė, o pagalsunumeruotus taktus įstoja kitos grupės.Pabandykite rondo dainuoti be akompanimento– darnūs balsai veikia kaipakompanimentas.

  dviejų partijų daina

  dviejų partijų daina Dviejų partijų dainoje yra dvi melodijos,kurias galima dainuoti vienu metu.

  Phrase mark

  Frazės ženklas parodo, kadnatas reikia sujungti ar grotineišskiriant.

  Rolled effect

  Kylančiam ar braukiamų arfosstygų skambėjimui pasiektinatas grokite po vieną nuožemiausios iki aukščiausios,užuot groję visas iškart.

  Standartinės dirigavimo schemos

  Dviejų mostų schema

  Dviejų mostų schema

  Naudojama 2/2, 2/4, arba 6/8 dainoms

  Trijų mostų schema

  Trijų mostų schema

  Naudojama 3/4 arba 9/8 dainoms

  Keturių mostų schema

  Keturių mostų schema

  Naudojama 4/4 arba 12/8 dainoms

  Šešių mostų schema

  Šešių mostų schema

  Naudojama 6/8 dainoms

  Akordų lentelė

  Jei neturite klavišinio instrumento, galite groti gitara ar kitokiu instrumentu.Grokite akordus, nurodytus virš melodijos linijos.

  Chord Chart