Other Resources
Pomirenje Isusa Krista
prethodno sljedeće

Pomirenje Isusa Krista

Riječ pomirenje znači izmiriti ili uskladiti. Kroz pomirenje Isusa Krista možemo se izmiriti sa svojim Nebeskim Ocem (vidi Rimljanima 5:10–11; 2. Nefi 25:23; Jakov 4:11). Konačno možemo boraviti zauvijek u njegovoj nazočnosti, nakon što smo »usavršeni po Isusu« (vidi NiS 76:62, 69).

Isus Krist je »pripravljen od postanka svijeta da otkupi narod svoj« (Eter 3:14). U predsmrtnom svijetu duhova, Nebeski Otac je iznio naum spasenja koji je zahtijevao beskonačno i vječno pomirenje. Predsmrtni Isus, tada poznat kao Jahve, ponizno je izjavio da će učiniti volju Oca u ispunjavanju nauma (vidi Mojsije 4:2). Tako je bio predodređen da izvede pomirenje – da dođe na zemlju, trpi kaznu za naše grijehe, umre na križu te bude uskrišen. Postao je »Jaganjac od postan-ka svijeta zaklan« (Otkrivenje 13:8; vidi i 1. Petrova 1:19–20; Mojsije 7:47).

Pomirenje je krajnji izraz ljubavi Nebeskog Oca za nas (vidi Ivan 3:16). Ono je također Spasiteljev najveći izraz ljubavi za Oca i nas (vidi Ivan 14:28–31; 15:9–13; 1. Ivanova 3:16; NiS 34:3; 138: 1–4).

Naša potreba za pomirenjem

Kao potomci Adama i Eve, svi ljudi nasljeđuju učinke pada. Svi prolazimo duhovnu smrt odvajanjem od Božje nazočnosti i svi smo podložni vremenitoj smrti koja je fizička smrt (vidi Alma 42:6–9; NiS 29:41–42).

U palom stanju, podložni smo oprečnostima i iskušenjima. Kada se predamo iskušenjima, udaljavamo se od Boga i lišeni smo njegove slave (vidi Rimljanima 3:23).

Vječna pravda zahtijeva da učinci pada ostanu i da budemo kažnjeni za naša vlastita zlodjela. Bez pomirenja, duhovna i svjetovna smrt postavile bi neprjelaznu zapreku između nas i Boga. Pošto mi ne možemo sami sebe spasiti od pada ni od svojih grijeha, zauvijek bi bili odvojeni od našeg Nebeskog Oca jer »ništa nečisto ne može boraviti… u nazoč-nosti njegovoj« (Mojsije 6:57).

Jedino kako možemo biti spašeni je da nas netko drugi spasi. Trebamo nekoga tko može zadovoljiti zahtjeve pravde – stojeći na našem mjestu da preuzme teret pada i plati cijenu za naše grijehe. Isus Krist je oduvijek bio jedini sposoban podnijeti takvu žrtvu.

Isus Krist, naša jedina nada

Prije stvaranja zemlje, Spasitelj je naša jedina nada za »mir na ovom svijetu, a život vječni u budućem svijetu« (NiS 59:23).

Samo je on imao moć položiti svoj život i ponovno ga uzeti. Od svoje smrtne majke Marije naslijedio je sposobnost da umre. Od svog besmrtnog Oca naslijedio je moć da savlada smrt. Izjavio je: »Jer kao što Otac ima život u sebi, tako je i Sinu dao da ima život u sebi« (Ivan 5:26).

Samo nas je on mogao otkupiti od naših grijeha. Bog Otac mu dao je tu moć (vidi Helaman 5:11). Spasitelj je mogao primiti tu moć i izvesti pomirenje jer je živio čist od grijeha: »On bi povrgnut napastovanju, ali se na nj ne osvrnu« (NiS 20:22). Živeći savršen, bezgrešan život, bio je oslobođen od zahtjeva pravde. Mogao je platiti dug onih koji su se pokajali jer je imao moć otkupljenja i nije bio dužan pravdi. Može reći:

»Oče, promotri trpljenja i smrt onoga koji nikakva grijeha učinio nije; koji ti je silno omilio; promotri krv Sina svojega koja je prolivena, krv onoga koga ti predade da bi sebe proslavio.

Stoga, Oče, poštedi tu braću moju koja vjeruju u ime moje da k meni dođu i imadnu život vječni« (NiS 45:5).

Zaista, »neće se drugo ime dati, ili koje drugo sredstvo, po kojem bi spasenje došlo sinovima ljudskim, doli u imenu Krista, Gospodina Svemogućega, i po njemu« (Mosija 3:17).

Pomirbena žrtva

Isusova pomirbena žrtva dogodila se u Getsemanskom vrtu i na križu na Kalvariji. U Getsemaniji se podvrgnuo Očevoj volji i počeo preuzimati na sebe grijehe svih ljudi. Otkrio je dio onog što je iskusio dok je plaćao cijenu za naše grijehe:

»Ja, Bog, pretrpjeh to za sve da ne bi trpjeli oni koji se obrate;

No, ne obrate li se oni, moraju trpjeti kao i ja;

To trpljenje prouzroči da ja, kao Bog, najveći od svih uzdrhtim od bola, i da krvarim iz svake pore i da mi trpi tijelo i duh – I htjedoh da ne pijem tu gorku čašu, i zgrozih se -

Ipak, slava budi Ocu, ja ispih i dovrših priprave svoje sinovima ljudskim« (NiS 19:16–19; vidi i Luka 22:44; Mosija 3:7).

Spasitelj je nastavio trpjeti za naše grijehe kada je dopustio da ga razapnu na križ – »na križ bijaše podignut i pogubljen za grijehe svijeta« (1. Nefi 11:33).

Na križu, dopustio je da umre. Njegovo je tijelo zatim bilo polegnuto u grobnici dok nije uskrsnuo i postao »prvenac umrlih« (1. Korinćanima 15:20). Kroz svoju je smrt i uskrsnuće savladao fizičku smrt za sve nas. Kasnije je rekao:

»Dođoh na svijet da činim volju Oca svoga, jer me Otac moj posla.

A Otac me moj posla da budem uzdignut na križ, i pošto budem uzdignut na križ, da sve ljude privučem k sebi, da, kao što ljudi uzdigoše mene, i Otac njih uzdigne, te oni stanu preda me da im se sudi za djela njihova, bila ona dobra ili zla.

Poradi toga bijah uzdignut. Stoga ću moću Očevom sve ljude privući k sebi da im se sudi po djelima njihovim.

I dogodit će se: Tko god se obrati i krsti u ime moje, nasitit će se. Ako li, pak, ustraje do svršetka, smatrat ću ga bez krivnje pred Ocem svojim u dan kad ustanem suditi žive i mrtve« (3. Nefi 27:13–16).

Sveopće otkupljenje od pada

Kroz pomirenje, Isus Krist otkupljuje sve ljude od učinaka pada. Svi ljudi koji su živjeli na zemlji i koji će živjeti na zemlji bit će uskršeni i dovedeni natrag u nazočnost Boga da im bude suđeno (vidi 2. Nefi 2:5–10; Helaman 14:15–17). Kroz Spasiteljev dar milosrđa i otkupljujuće milosti, svi ćemo primiti dar besmrtnosti i zauvijek živjeti u uzvišenim, uskršenim tijelima.

Spasenje od naših grijeha

Iako smo bezuvjetno otkupljeni od sveopćih učinaka pada, odgovorni smo za svoje vlastite grijehe. No može nam biti oprošteno i možemo se očistiti od ljage grijeha ako »primjeni[mo] pomirbenu krv Kristovu« (Mosija 4:2). Moramo vjerovati u Isusa Krista, obratiti se, krstiti se za oprost grijeha te primiti dar Duha Svetoga. Alma je savjetovao:

»Morate se obratiti i iznova roditi. Duh, naime, govori ne rodite li se iznova, ne možete baštiniti kraljevstvo nebesko. Dođite, stoga i krstite se na obraćenje da se operete od grijeha svojih, da vjeru imadnete u Jaganjca Božjega koji odnosi grijehe svijeta, koji je kadar spasiti i očistiti od svake nepravednosti« (Alma 7:14).

Dar vječnog života

Spasitelj je izjavio da je vječni život »dar najveći do svih darova Božjih« (NiS 14:7). Zadobiti vječni život znači biti dostojan boraviti u Božjoj nazočnosti, nasljeđujući mjesto u najvećem stupnju celestijalnog kraljevstva. Taj je dar dostupan samo kroz pomirenje Isusa Krista. Mormon je rekao: »A što je ono u što se ufate? Gle, kažem vam ufajte se da ćete po Kristovu pomirenju i snagom uskrsnuća njegova biti uskršeni na život vječni, a to zbog vjere vaše u nj prema obećanju« (Moroni 7:41).

Da bismo primili ovaj dar, moramo zadovoljiti određene uvjete. Moramo živjeti po vjeri u Isusa Krista, obratiti se od svojih grijeha i vjerno izdržati do svršetka. Moramo primiti spasonosne uredbe: krštenje, dar Duha Svetoga, zaređenje u Melkisedekovo svećeništvo (za muškarce) te hramsko podarivanje i bračno pečaćenje. Primanjem tih uredbi i obdržavanjem povezanih saveza, dolazimo Kristu i na kraju primamo dar vječnog života (vidi Članci vjere 1:3).

U svojoj beskrajnoj pravdi i milosrđu, Gospod također daje vječni život »svi[ma] koji umriješe bez spoznaje evanđelja ovoga, a koji bi ga primili da im bi dopušteno poživjeti« i »sva djeca koja umru prije negoli prispiju k dobi uračunljivosti« (NiS 138:7, 10).

Spasitelj nas sve poziva da primimo vječni život: »Šalje on poziv svim ljudima, jer milosrdne su ruke pružene njima, i govori: Obratite se i primit ću vas. Da, govori: Dođite k meni, i okusit ćete ploda sa stabla života, da, jest ćete kruha i piti vode života besplatno« (Alma 5:33–34).

Pronalaženje mira i iscjeljenje kroz pomirenje

Blagoslovi Spasiteljevog pomirenja se protežu kroz vječ-nost, no također dolaze i u ovom životu. Kad dođete Kristu, upoznat ćete radost toga što ste čisti pred Gospodom. Moći ćete odjekivati Almine riječi koji je, nakon mnogo grijeha i protivljenja, iskusio bolan, ali iscjeljujući proces pokajanja. Nakon što mu je oprošteno, posvjedočio je:

»Ne mogoh se više sjetiti boli svojih, a, ne lomih se više u sjećanju na grijehe svoje.

O, kolike li radosti, i kako li čudesno svjetlo spazih. Da, duša mi se ispuni radošću tako silnom kakva bijaše i moja bol.

… Ne može biti ništa tako silovito i gorko kao što bijahu boli moje… s druge pak strane, ne može biti ništa tako silovito i slatko kao što bješe radost moja« (Alma 36:19–21).

Osim što je ponudio otkupljenje od bolova grijeha, Spasitelj nudi mir u vrijeme kušnji. Kao dio njegovog pomirenja, Isus je na sebe preuzeo boli, bolesti i slabosti svih ljudi (vidi Alma 7:11–12). On razumije vašu patnju jer ju je iskusio. S tim savršenim razumijevanjem, on zna kako vam može pomoći. »Svu svoju brigu bacite na njega, jer se on brine za vas« (1. Petrova 5:7).

Kroz vašu vjeru i pravednost te kroz njegovu pomirbenu žrtvu, sve nepravednosti, povrede i boli ovog života mogu se u potpunosti nadoknaditi i ispraviti. Blagoslovi uskraćeni u ovom životu bit će dani u vječnosti. I iako on sada možda neće olakšati svu vašu patnju, blagoslovit će vas s utjehom, razumijevanjem i snagom »da uzmogn[ete] s lakoćom podavati bremena svoja« (Mosija 24:15).

»Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni«, kaže Spasitelj, »i ja ću vas okrijepiti« (Matej 11:28). Drugom je prilikom ponovno obećao svoj mir, rekavši: »U svijetu ćete imati patnju. Ali ohrabrite se: ja sam pobijedio svijet« (Ivan 16:33). Ovo su obećanja pomirenja, u ovom životu i kroz vječnost.

Dodatne reference: Izaija 49:13–16; 53; Matej 26–28; Marko 14–16; Luka 22–24; Ivan 10:14–15; 11:25–26; 14:6; 15:13; 19–20; 1. Korinćanima 15:20–22; Hebrejima 4:14–16; 1 Ivan 1:7; 1. Nefi 10:6; 2. Nefi 2:1–10; 9; 25:23–26; Jakov 4:12; Mosija 3:1–19; Alma 22:14; 34:5–18; 42; Helaman 5:9–12; 14:13–19; 3. Nefi 9:14–22; 27:13–22; Mormon 9:10–14; Eter 12:27, 41; Moroni 8:5–26; 10:32–33; NiS 18:10–12; 19:15–24; 20:17–34; 45:3–5; 76:40–43; Mojsije 1:39

Vidi i Krštenje; Smrt, Fizička; Smrt, Duhovna; Vječni život; Vjera; Pad; Oprost; Bog Otac; Evanđelje; Pravda; Kraljevstva slave; Milost; Uredbe; Naum spasenja; Pokajanje; Uskrsnuće; Spasenje