Grāmatas un nodarbības
41. nodaļa: Pēcnāves Garu pasaule


41. nodaļa

Pēcnāves garu pasaule

Attēls
A mother in a wheelchair is surrounded by three young children. They are in a cemetery in front of a tombstone.

Dzīve pēc nāves

  • Kas notiek ar mums, kad esam miruši?

Debesu Tēvs iecerēja plānu mūsu pestīšanai. Daļa no Viņa ieceres bija, ka Viņš sūtīja mūs dzīvot uz Zemes, atstājot Viņa klātbūtni, un saņemt laicīgus ķermeņus no miesas un asinīm. Beigu beigās mūsu laicīgie ķermeņi nomirs, un mūsu gari dosies uz garu pasauli. Garu pasaule ir vieta, kur gaidīt, strādāt, mācīties un taisnīgajiem atpūsties no raizēm un bēdām. Tur mūsu gari dzīvos, līdz mēs būsim gatavi mūsu augšāmcelšanai. Tad mūsu laicīgie ķermeņi no jauna savienosies ar mūsu gariem, un mēs saņemsim to godības pakāpi, kurai mēs būsim sagatavojušies (skat. 46. nodaļu šajā grāmatā).

Daudzi cilvēki ir interesējušies par to, kāda ir garu pasaule. Svētie Raksti un pēdējo dienu pravieši ir snieguši mums informāciju par garu pasauli.

  • Kādu mierinājumu jūs gūstat no zināšanām, ka pastāv dzīve pēc nāves? Kādā veidā mēs varam pielietot savas zināšanas par pēcnāves garu pasauli, lai mierinātu citus?

Kur atrodas pēcnāves garu pasaule?

Pēdējo dienu pravieši ir teikuši, ka mirušo cilvēku gari nav tālu no mums. Prezidents Ezra Tafts Bensons teica: „Dažreiz priekškars starp šo dzīvi un aizkapa dzīvi kļūst ļoti plāns. Mūsu mīļotie aizgājēji nav tālu no mums” (Conference Report, 1971. g. apr., 18; vai Ensign, 1971. g. jūn., 33). Prezidents Brigams Jangs mācīja, ka pēcnāves garu pasaule ir uz Zemes, ap mums (skat. Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young [1997], 279).

Kāda ir mūsu garu būtība?

Garu būtnēm ir tādi paši ķermeņa apveidi kā mirstīgiem cilvēkiem, bet gara ķermenis atšķiras ar to, ka tas ir nevainojams (skat. Etera 3:16). No Zemes gari paņem līdzi savu pozitīvo vai negatīvo attieksmi pret taisnīgumu (skat. Almas 34:34). Viņiem ir tās pašas tieksmes un vēlmes, kādas viņiem bija, dzīvojot uz Zemes. Visiem gariem ir pieauguša cilvēka apveidi. Viņi bija pieaugušie pirms savas laicīgās pastāvēšanas, un pēc nāves viņiem ir pieauguša cilvēka apveidi pat tad, ja viņi mirst kā zīdaiņi vai bērni (skat. Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith [1998], 131–32).

  • Kādēļ ir svarīgi zināt, ka mūsu gariem garu pasaulē būs tāda pat attieksme, kāda tiem ir pašlaik?

Kādi stāvokļi ir pēcnāves garu pasaulē?

Pravietis Alma Mormona Grāmatā mācīja par diviem iedalījumiem vai stāvokļiem garu pasaulē:

„To gari, kuri ir taisnīgi, tiks uzņemti laimes stāvoklī, kas tiek saukts par paradīzi, atpūtas stāvoklī, miera stāvoklī, kur tie atpūtīsies no visām savām raizēm un no visām rūpēm, un bēdām.

Un tad notiks, ka bezdievīgo gari, jā, tie, kas ir ļauni — jo lūk, viņos nav nevienas daļas nedz daļiņas no Tā Kunga Gara; jo lūk, viņi labāk ir izvēlējušies ļaunos darbus nekā labos; tādēļ velna gars ieiet tajos un sagrābj viņu namu — un šie tiks padzīti ārējā tumsībā; tur būs raudāšana un gaudošana, un zobu griešana, un tas viņu pašu nekrietnības dēļ, jo viņi pēc velna gribas būs aizvesti kā gūstekņi.

Tad nu šis ir bezdievīgo dvēseļu stāvoklis, jā, tumsībā un šausmās, un briesmās raugoties pēc kvēlojošā Dieva sašutuma un dusmām pār tiem; tā viņi paliek šajā stāvoklī, tāpat kā taisnie paradīzē, līdz pat viņu augšāmcelšanās laikam” (Almas 40:12–14).

Gari tiek iedalīti pēc tā, cik šķīsta bijusi viņu dzīve un kā viņi paklausījuši Tā Kunga gribai, atrodoties uz Zemes. Taisnīgie tiek atšķirti no ļaunajiem (skat. 1. Nefija 15:28–30), taču gari var attīstīties, mācoties evaņģēlija principus un dzīvojot saskaņā ar tiem. Tie gari, kuri atrodas paradīzē, var mācīt garus, kas atrodas cietumā (skat. M&D 138).

Paradīze

Saskaņā ar pravieša Almas teikto, taisnīgo gari atpūšas no Zemes rūpēm un bēdām. Tomēr viņi ir nodarbināti, darot Tā Kunga darbu. Prezidents Džozefs F. Smits kādā vīzijā redzēja, ka tūlīt pēc krustā sišanas Jēzus Kristus garu pasaulē apciemoja taisnīgos garus. Viņš nozīmēja vēstnešus, piešķīra viņiem spēku un pilnvaras un uzdeva viņiem „nest evaņģēlija gaismu tiem, kas bija tumsā, patiesi visiem cilvēku gariem” (M&D 138:30).

Garu pasaulē ir izveidota Baznīca, un priesterības nesēji tur turpina pildīt savus pienākumus (skat. M&D 138:30). Prezidents Vilfords Vudrafs mācīja: „Priekškara otrajā pusē pastāv tā pati priesterība. … Katrs apustulis, katrs septiņdesmitais, katrs elders, utt., kurš ir miris ticībā, tiklīdz viņš nonāk priekškara otrajā pusē, uzsāk kalpošanas darbu,” (Deseret News, 1882. g. 25. janv., 818).

Arī ģimenes attiecības ir svarīgas. Brigama Janga padomnieks, prezidents Džededijs M. Grants, redzēja garu pasauli un aprakstīja tur pastāvošo kārtību Hiberam Č. Kimbalam: „Viņš teica, ka cilvēki, kurus viņš tur redzēja, bija sagrupēti ģimenēs. … Viņš teica: Kad es raudzījos uz šīm ģimenēm, dažas no tām nebija pilnā sastāvā, … jo es redzēju ģimenes, kurām neļāva nākt un dzīvot kopā, jo tās nebija godājušas savu sūtību šeit” (Deseret News, 1856. g. 10. dec., 316–17).

Garu cietums

Apustulis Pēteris atsaucās uz garu pasauli kā uz cietumu, jo tā dažiem ir cietums (skat. 1. Pētera 3:18–20). Garu cietumā atrodas to cilvēku gari, kas vēl nav pieņēmuši Jēzus Kristus evaņģēliju. Šiem gariem ir rīcības brīvība, un viņi ir pakļauti gan labā, gan ļaunā vilinājumam. Ja viņi pieņem evaņģēliju un priekšrakstus, kas par viņiem tiek izpildīti tempļos, viņi var gatavoties atstāt garu cietumu un dzīvot paradīzē.

Garu cietumā atrodas arī tie, kas ir nolieguši evaņģēliju pēc tam, kad tas viņiem ir ticis sludināts uz Zemes vai garu cietumā. Šie gari izcieš sodu stāvoklī, kas pazīstams kā elle. Viņi ir novērsušies no Jēzus Kristus žēlastības, kurš teica: „Jo lūk, Es, Dievs, esmu izcietis tās par visiem, lai viņi varētu neciest, ja tie nožēlos grēkus; bet, ja viņi nenožēlos grēkus, viņiem nāksies ciest tāpat kā Man; šīs ciešanas lika Man, tieši Dievam, lielākajam no visiem, trīcēt aiz sāpēm un asiņot katrā porā” (M&D 19:16–18). Kad viņi būs izcietuši sodu par saviem grēkiem, viņiem, pateicoties Jēzus Kristus Izpirkšanai, atļaus iemantot zemāko godības pakāpi, kas ir telestiālā valstība.

  • Kādā veidā apstākļi garu pasaulē ir līdzīgi apstākļiem šajā pasaulē?

Papildu Svētie Raksti