Grāmatas un nodarbības
40. nodaļa: Tempļa darbs un ģimenes vēsture


40. nodaļa

Tempļa darbs un ģimenes vēsture

Attēls
The east spires of the Salt Lake Temple with the Angel Moroni and clouds in the sky.

Debesu Tēvs vēlas, lai Viņa bērni atgrieztos pie Viņa

Jēzus Kristus paveiktā Izpirkšana nodrošina ikviena cilvēka augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu. Taču, lai mēs ar savām ģimenēm varētu dzīvot mūžīgi mūsu Debesu Tēva klātbūtnē, mums jādara viss, ko Glābējs mums pavēl. Pie Viņa pavēlēm pieder kristīšanās, konfirmēšana un tempļa priekšrakstu saņemšana

Kā Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļi mēs visi esam tikuši kristīti un konfirmēti no cilvēka ar attiecīgajām priesterības pilnvarām. Katrs no mums var arī apmeklēt templi, lai saņemtu glābjošos priesterības priekšrakstus, ko izpilda tajā. Taču daudziem Dieva bērniem nav bijusi šāda izdevība. Viņi dzīvoja laikā vai vietā, kur evaņģēlijs viņiem nebija pieejams.

Debesu Tēvs vēlas, lai visi Viņa bērni atgrieztos un dzīvotu pie Viņa. Tiem, kas nomira nekristīti vai bez iespējas saņemt tempļa priekšrakstus, Viņš ir nodrošinājis iespēju tos saņemt. Viņš ir pavēlējis mums izpildīt templī šos priekšrakstus mūsu priekšteču labā.

Tā Kunga tempļi

 • Kādēļ tempļiem ir liela nozīme mūsu dzīvē?

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas tempļi ir īpašas celtnes, kas ir iesvētītas Tam Kungam. Cienīgi Baznīcas locekļi var tos apmeklēt, lai saņemtu svētos priekšrakstos un slēgtu derības ar Dievu. Šie priekšraksti un derības, tāpat kā kristīšana ir nepieciešami mūsu glābšanai. Tiem jātiek veiktiem Tā Kunga templī.

Mēs apmeklējam templi arī tādēļ, lai mācītos vairāk par Debesu Tēvu un Viņa Dēlu, Jēzu Kristu. Mēs sākam labāk izprast savas dzīves mērķi un mūsu attiecības ar Debesu Tēvu un Jēzu Kristu. Mums tiek mācīts par mūsu pirmsmirstīgo esamību, par Zemes dzīves jēgu un dzīvi pēc nāves.

Tempļa priekšraksti saista ģimeni uz mūžīgiem laikiem

 • Ko nozīmē tikt saistītiem?

Visiem tempļa priekšrakstiem ir jātiek izpildītiem ar priesterības pilnvarām. Pateicoties šīm pilnvarām, visi priekšraksti, kas tiek veikti uz Zemes, tiek apstiprināti Debesīs. Glābējs mācīja Saviem apustuļiem: „Ko tu siesi virs zemes, tas būs siets arī debesīs” (Mateja 16:19; skat. arī M&D 132:7).

Tikai templī mēs varam tikt savienoti ar savām ģimenēm uz mūžīgiem laikiem. Laulības templī savieno vīrieti un sievieti kā vīru un sievu uz mūžīgiem laikiem, ja viņi godā savas derības. Kristīšana un visi pārējie priekšraksti sagatavo mūs šim svētajam notikumam.

Kad vīrietis un sieviete tiek laulāti templī, arī viņu bērni, kuri vēlāk piedzimst, kļūst par viņu mūžīgās ģimenes daļu. Pāri, kas laulājušies dzimtsarakstu birojā, var saņemt šo svētību, gatavojoties paši un gatavojot savus bērnus doties uz templi, lai tiktu saistīti cits ar citu. Vecāki, kuri bērnus ir likumīgi adoptējuši, var šos bērnus sev piesaistīt.

 • Kas laulātam pārim ir jādara, lai saistīšanas spēks darbotos viņu laulībā?

Mūsu priekštečiem ir vajadzīga mūsu palīdzība

 • Kāda mums ir atbildība pret mūsu priekštečiem, kuri ir nomiruši, nesaņemot priesterības priekšrakstus?

1882. gadā Mario Kannamela apprecēja Mariju Vitu. Viņi dzīvoja Tripani, Itālijā, kur viņi izaudzināja ģimeni un pavadīja kopā daudzus brīnišķīgus gadus. Savas dzīves laikā Mario un Marija nedzirdēja atjaunotā Jēzus Kristus evaņģēlija vēsti. Viņi nebija kristīti. Viņiem nebija iespējas apmeklēt templi un tikt savienotiem kā mūžīgai ģimenei. Pēc nāves viņu laulība izbeidzās.

Vairāk nekā gadsimtu vēlāk notika lielā atkalapvienošanās. Mario un Marijas pēcteči devās uz Losandželosas Templi, kur mazmazdēls ar savu sievu nometās ceļos altāra priekšā, lai kalpotu par Mario un Marijas pārstāvjiem viņu savienošanā. Viņu acis pieplūda asarām, priecājoties līdzi Mario un Marijai.

Daudz mūsu priekšteču ir to vidū, kas nomira, nedzirdējuši savas dzīves laikā par evaņģēliju. Tagad viņi dzīvo garu pasaulē (skat. 41. nodaļu šajā grāmatā). Tur viņiem tiek mācīts Jēzus Kristus evaņģēlijs. Tie, kas ir pieņēmuši evaņģēliju, gaida, kad par viņiem tiks izpildīti tempļa priekšraksti. Izpildot templī šos priekšrakstus par saviem priekštečiem, mēs varam priecāties līdzi ar viņiem.

 • Kādā veidā mācība par mirušo pestīšanu parāda Dieva taisnību, līdzjūtību un žēlastību?

 • Kāda ir bijusi jūsu pieredze saistībā ar tempļa darbu par jūsu priekštečiem?

Ģimenes vēsture — kā mēs sākam palīdzēt saviem priekštečiem

 • Kādi ir pamata soļi, lai veiktu ģimenes vēstures darbu?

Pēdējo dienu svētie tiek mudināti nodarboties ar ģimenes vēstures pētīšanu. Nodarbojoties ar šiem pētījumiem, mēs uzzinām par saviem priekštečiem, lai mēs varētu izpildīt par viņiem priekšrakstus. Ģimenes vēstures pētīšanai ir trīs pamata soļi:

 1. Noskaidrot, kas ir mūsu priekšteči.

 2. Uzzināt, par kuriem priekštečiem ir nepieciešams veikt tempļa priekšrakstus.

 3. Parūpēties, lai šie priekšraksti par viņiem tiktu izpildīti.

Lielākajai daļai bīskapiju un draudžu ir ģimenes vēstures konsultanti, kas var atbildēt uz jautājumiem un norādīt uz mums vajadzīgajiem informācijas avotiem. Ja bīskapijai vai draudzei nav ģimenes vēstures konsultanta, norādījumus var dot bīskaps vai draudzes prezidents.

Noskaidrot, kas ir mūsu priekšteči

Lai mēs varētu izpildīt tempļa priekšrakstus par saviem priekštečiem, mums jāzina viņu vārdi. Mūsdienās ir pieejami daudzi brīnišķīgi avoti, ar kuru palīdzību mēs varam uzzināt savu priekšteču vārdus.

Labs veids, kā iesākt vākt informāciju par mūsu priekštečiem, ir pameklēt to savās mājās. Iespējams, ka mums ir dzimšanas, laulības vai miršanas apliecības. Var arī gadīties, ka mēs atrodam ģimenes Bībeles, nekrologus, ģimenes vēstures pierakstus vai dienasgrāmatas. Mēs varam lūgt arī radiniekus sniegt mums informāciju, kas viņiem ir pieejama. Pēc informācijas apkopošanas savās mājās un no saviem radiniekiem mēs varam meklēt citus avotus, piemēram, FamilySearch.org. Vēl mēs varam apmeklēt kādu no Baznīcas vietējiem ģimenes vēstures centriem.

Tas, cik daudz mēs uzzināsim, ir atkarīgs no tā, kāda informācija mums ir pieejama. Var gadīties, ka mums ir tikai neliela ģimenes informācija un mēs varēsim uzzināt tikai par saviem vecākiem un vecvecākiem. Ja mums ir lieli ģimenes pierakstu krājumi, mēs varam noskaidrot savus priekštečus vairākās iepriekšējās paaudzēs.

Mēs varam pierakstīt ievākto informāciju ģimenes grupas pierakstos un ciltskoka tabulās.

Uzzināt, par kuriem priekštečiem ir nepieciešams veikt tempļa priekšrakstus

Tempļa priekšraksti par mirušajiem tiek veikti kopš Baznīcas agrīnajām dienām. Tādēļ var gadīties, ka daži priekšraksti par mūsu priekštečiem jau ir izpildīti. Ir divas iespējas, kā uzzināt, kuriem priekštečiem vajadzīgi tempļa priekšraksti. Iespējams, ka mūsu pašu ģimenes pieraksti satur informāciju par to, kas jau izdarīts. Ja tās nav, tad Baznīcā ir pierakstīti visi priekšraksti, kas izpildīti templī. Šajos centienos jums var palīdzēt jūsu bīskapijas vai draudzes ģimenes vēstures konsultants.

Parūpēties, lai šie priekšraksti par viņiem tiktu izpildīti

Daudzi mūsu priekšteči garu pasaulē ļoti vēlas saņemt tempļa priekšrakstus. Tiklīdz mēs noskaidrojam šos priekštečus, mums jāparūpējas, lai šis darbs par viņiem tiktu paveikts.

Viena no ģimenes vēstures pētīšanas darba svētībām nāk no tempļa apmeklēšanas un priekšrakstu pildīšanas mūsu priekšteču labā. Mums jāsagatavojas saņemt tempļa apmeklējuma rekomendāciju, lai mēs varētu pildīt šo darbu, kad vien tas ir iespējams. Ja mūsu bērni ir divpadsmit gadus veci vai vecāki, arī viņi var saņemt šo svētību, tiekot kristīti un konfirmēti savu priekšteču labā.

Ja mums nav iespēju apmeklēt templi, lai piedalītos priekšrakstos, templis parūpēsies, lai šos priekšrakstus izpildītu citi Baznīcas locekļi.

 • Kā Tas Kungs ir palīdzējis jums vai jūsu ģimenes locekļiem atrast informāciju par jūsu priekštečiem?

Papildu iespējas, ko dod ģimenes vēstures pētīšana

 • Kādi ir daži vienkārši veidi, kā cilvēks, kuram ir daudz citu pienākumu, var piedalīties ģimenes vēstures darbā?

Bez tempļa priekšrakstu nodrošināšanas par mums zināmajiem mūsu priekštečiem, mēs vēl daudzos citos veidos varam palīdzēt garu pasaulē dzīvojošajiem. Ar lūgšanu pārdomājot, ko mēs varētu darīt, mums jāmeklē Gara vadība. Atkarībā no mūsu apstākļiem mēs varam veikt tālāk norādīto.

 1. Apmeklēt templi, cik vien bieži tas iespējams. Kad esam apmeklējuši templi paši, mēs varam izpildīt glābjošos priekšrakstus par tiem, kas gaida garu pasaulē.

 2. Veikt pētījumus, lai noskaidrotu tos priekštečus, kurus ir grūtāk atrast. Ģimenes vēstures konsultanti var mums norādīt uz noderīgiem informācijas avotiem.

 3. Piedalīties Baznīcas vārdu noskaidrošanas programmā. Ar šīs programmas palīdzību Baznīcas locekļi sagatavo ģenealoģisko informāciju Baznīcas ģimenes vēstures datorprogrammām. Pateicoties šīm programmām, mums ir vieglāk noskaidrot savus priekštečus.

 4. Ievietot ģimenes vēstures informāciju Baznīcas ģimenes vēstures datorprogrammās. Šīs programmas satur radu rakstus, ko ievietojuši cilvēki no visas pasaules. Tās ļauj cilvēkiem dalīties ar savu ģimenes informāciju. Ģimenes vēstures konsultanti var jums sniegt papildu informāciju par Baznīcas datorprogrammām.

 5. Koordinējiet šo darbu ar saviem radiniekiem. Mēs daudz vairāk varam izdarīt savu priekšteču labā, strādājot kopā ar citiem ģimenes locekļiem.

 • Padomājiet par to, ko jūs varat darīt, lai vairāk piedalītos tempļa un ģimenes vēstures darbā.

Papildu Svētie Raksti