Grāmatas un nodarbības
32. nodaļa: Desmitā tiesa uz ziedojumi


32. nodaļa

Desmitā tiesa uz ziedojumi

Attēls
Nine coins in a stack with the tenth coin lying next to them. Illustrates the principle of tithing.

Desmitās tiesas maksāšana un ziedojumi

 • Kādā veidā mūsu labprātīgā vēlēšanās maksāt desmito tiesu un ziedojumus parāda mūsu pateicību Debesu Tēvam par visām saņemtajām svētībām ?

Baušļi mums ir doti, lai palīdzētu mums vispusīgi sagatavoties dzīvošanai mūsu Debesu Tēva klātbūtnē. Viņš mums ir devis iespēju pateikties Viņam par saņemtajām svētībām. Viens no veidiem, kā mēs Viņam pateicamies, ir labprātīga ziedojumu un desmitās tiesas maksāšana. Maksājot šos ziedojumus, mēs parādām Glābējam, ka mēs Viņu mīlam un ka paklausīsim Viņa padomiem.

 • Kādā veidā desmitās tiesas un ziedojumu maksāšana palīdz mums pateikties mūsu Debesu Tēvam?

Desmitās tiesas likuma ievērošana

 • Kas ir godīga desmitā tiesa?

Sendienās Ābrahāms un Jēkabs paklausīja bauslim maksāt desmito tiesu no saviem pieaugumiem (skat. Ebrejiem 7:1–10; 1. Mozus 14:19–20; 28:20–22).

Mūsu dienās pravietis Džozefs Smits lūdza: „Ak Kungs! Parādi saviem kalpiem, cik daudz Tu prasi no Savu ļaužu īpašuma desmitajai tiesai” (M&D 119, nodaļas ievads). Tas Kungs atbildēja: „Un šis būs sākums Manu ļaužu desmitajai tiesai. Un pēc tam tie, kam ir jāmaksā desmitā tiesa, ik gadu maksās vieno desmito daļu no visiem saviem ienākumiem; un tas būs viņiem pastāvīgs likums uz mūžiem” (M&D 119: 3–4). Augstākais Prezidijs ir paskaidrojis, ka viena desmitā daļa attiecas uz visiem mūsu ienākumiem (skat. Augstākā Prezidija vēstule, 1970. g. 19. marts).

Maksājot desmito tiesu, mēs parādām savu uzticību Tam Kungam. Mēs mācām arī saviem bērniem šī likuma nozīmi. Viņi vēlēsies sekot mūsu piemēram un maksāt desmito tiesu no jebkuras naudas, ko viņi nopelnīs.

 • Kādā veidā desmitā tiesa ir vairāk ticības princips, nevis finanšu princips?

 • Ko vecāki var darīt, lai mācītu saviem bērniem maksāt desmito tiesu un saprast šī likuma nozīmi?

Mums jādod labprātīgi

 • Kāpēc maksājot desmito tiesu, ir svarīga mūsu attieksme?

Ir svarīgi dot labprātīgi. „Ja kāds maksā savu desmito tiesu ar nepatiku, viņam tiek laupīta daļa svētības. Viņam ir jāiemācās dot labprātīgi un ar prieku, tad viņa dāvana tiks svētīta” (Stephen L Richards, The Law of Tithing [brošūra, 1983], 8).

Apustulis Pāvils mācīja, ka tas, kā mēs dodam, ir tikpat svarīgi kā tas, ko mēs dodam. Viņš teica: „Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi, vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl” (2. korintiešiem 9:7).

 • Ko tas jums nozīmē — būt priecīgam devējam?

Desmitā tiesa un citi ziedojumi

 • Kādiem mērķiem Baznīca izmanto desmitās tiesas fondus un citus ziedojumus?

Kā Baznīcas locekļi mēs dodam Tam Kungam desmito tiesu un citus ziedojumus.

Desmitā tiesa

Baznīca izmanto desmito tiesu daudziem nolūkiem. Daži no tiem ir:

 1. Celt, uzturēt un pārvaldīt tempļus, lūgšanu namus un citas ēkas.

 2. Nodrošināt rīcības kapitālu stabiem, bīskapijām un citām Baznīcas vienībām. (Šīs vienības izmanto šo kapitālu, īstenojot Baznīcas programmas, kurās ir iekļauta evaņģēlija mācīšana un sabiedriskie pasākumi.)

 3. Atbalstīt misionāru programmu

 4. Izglītot jauniešus Baznīcas skolās, semināros un institūtos.

 5. Iespiest un izplatīt mācību materiālus.

 6. Palīdzēt ģimenes vēstures un tempļa darbā.

Citi ziedojumi

Gavēņa ziedojumi. Baznīcas locekļi katru mēnesi gavē, atsakoties no ēdiena un dzēriena divas ēdienreizes pēc kārtas. Vismazākā summa, ko viņi ziedo, ir nauda, ko viņi būtu izdevuši par šīm ēdienreizēm. Viņi var ziedot tik devīgi, cik paši to var atļauties. Šo ziedojumu sauc par gavēņa ziedojumu. Bīskapi izmanto gavēņa ziedojumus, lai nodrošinātu trūcīgos ar ēdienu, pajumti, apģērbu un medicīnisko palīdzību. (Skat. 25. nodaļu šajā grāmatā.)

Daļa no gavēņa Baznīcas locekļiem ir sanāksmes, ko sauc par gavēņa un liecību došanas sanāksmi, apmeklēšana, kurā viņi dalās savās liecībās par Kristu un Viņa evaņģēliju.

Citi ziedojumi. Baznīcas locekļi var ziedot citām Baznīcas programmām, piemēram, misionāru darbam, Pastāvīgās izglītības fondam, tempļu celtniecībai un humānajai palīdzībai.

Kalpošana. Lai palīdzētu citiem, Baznīcas locekļi ziedo arī savu laiku, prasmes un īpašumus. Šī kalpošana dod Baznīcai iespēju palīdzēt trūcīgajiem Baznīcas locekļiem un pie tās nepiederošiem cilvēkiem visā pasaulē, kopienu, valsts un starptautiskā līmenī, it īpaši, kad notikusi kāda katastrofa.

Mēs tiekam svētīti, ja dodam desmito tiesu un citus ziedojumus

Tas Kungs apsola mūs svētīt, ja mēs uzticīgi maksāsim desmito tiesu un ziedojumus. Viņš teica: „Atnesiet katrs savu desmito tiesu pilnā vērtībā Manā klētī tā, lai arī Manā mājā būtu barība, un pārbaudiet tad Mani šai ziņā, … vai Es arī neatvēršu debess logus un nelikšu svētībai pa tiem pārpilnībā nolīt pār jums!” (Maleahija 3:10).

Pēdējo dienu atklāsme vēstī par vēl vienu svētību, ko saņems tie, kas maksā desmito tiesu: “Patiesi tā ir upurēšanas diena un diena Manu ļaužu desmitajai tiesai; jo tas, kas maksā desmito tiesu, netiks sadedzināts Viņa atnākšanā” (M&D 64:23).

Svētības, kas mums ir apsolītas, ir gan materiālas, gan garīgas. Ja mēs dodam labprātīgi, mūsu Debesu Tēvs palīdzēs mums apmierināt mūsu ikdienas vajadzības pēc ēdiena, apģērba un pajumtes. Uzrunājot Pēdējo dienu svētos Filipīnās, prezidents Gordons B. Hinklijs teica, ka, ja ļaudis „pieņems evaņģēliju un dzīvos pēc tā, maksās desmito tiesu un ziedojumus, lai arī tie būtu nelieli, Tas Kungs turēs Savu senatnē doto solījumu, un viņiem būs rīsi viņu bļodās un apģērbs mugurā, un pajumte virs galvas. Es neredzu citu risinājumu. Viņiem ir vajadzīgs spēks, kas ir lielāks par jebkuru pasaules spēku, lai tos iedvesmotu un tiem palīdzētu” (“Inspirational Thoughts,” Ensign, 1997. g. aug., 7). Viņš arī palīdzēs augt mūsu „zināšanām par Dievu, mūsu liecībai un spēkam dzīvot saskaņā ar evaņģēliju un iedvesmot savus ģimenes locekļus darīt to pašu” (Teachings of Presidents of the Church: Heber J. Grant [2002], 124).

Tie, kas maksā desmito tiesu un dod ziedojumus, saņem lielas svētības. Viņi jūtas priecīgi, jo viņi palīdz celt Dieva valstību uz Zemes.

 • Kādas ir dažas no svētībām, kuras jūs, jūsu ģimenes locekļi vai jūsu draugi ir saņēmuši, maksājot desmito tiesu un citus ziedojumus?

Papildu Svētie Raksti