Handboeken en roepingen
15. Seminarie en instituut voor godsdienstonderwijs
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

‘15. Seminarie en instituut voor godsdienstonderwijs’, Algemeen handboek: dienen in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (2020).

‘15. Seminarie en instituut voor godsdienstonderwijs’, Algemeen handboek.

15.

Seminarie en instituut voor godsdienstonderwijs

15.0

Inleiding

Seminarie en instituut voor godsdienstonderwijs (S&I) assisteert ouders en kerkleiders bij hun streven om het geloof van jongeren en jongvolwassenen in Jezus Christus en zijn herstelde evangelie te vergroten. Dat gebeurt door een thuisgericht studieprogramma van de Schriften en de woorden van hedendaagse profeten en andere kerkleiders.

Voor de seminarie- en instituutsprogramma’s gelden beleidsregels van de kerkelijke onderwijsraad, die onder leiding van de president van de kerk staat. Het ringpresidium voert deze programma’s in de ring en wijken uit. Leidinggevenden in de ringen en wijken evalueren de deelname van hun jongeren in de seminarie- en instituutsprogramma’s regelmatig.

Aan elke ring is een S&I-vertegenwoordiger toegewezen die de leidinggevenden bij het besturen van S&I-programma’s steun biedt.

15.1

Seminarie

Het seminarie is een 4-jarig programma waarin jongeren het evangelie van Jezus Christus aan de hand van de Schriften en de leringen van hedendaagse profeten bestuderen. Seminariecursisten zijn gewoonlijk 14–18 jaar.

De bisschap, jeugdleiders, en quorum- en klaspresidiums stimuleren alle jongeren om volop aan het seminarie mee te doen. De bisschap moedigt ouders elk jaar voordat de seminarielessen beginnen aan om hun kinderen voor het seminarie in te schrijven. Zie voor meer informatie Seminarie-inschrijving op ChurchofJesusChrist.org.

15.1.1

Leerkrachten

Seminarieleerkrachten zijn kerkleden die geloof in de Heer Jezus Christus en een getuigenis van zijn herstelde evangelie hebben. Zij leven naar de beginselen waarin ze onderwijzen en gaan goed met jongeren om. Een lid van het ringpresidium roept seminarieleerkrachten in de ring, stelt ze aan en ontheft ze. Hij overlegt eerst met de bisschop en de S&I-vertegenwoordiger. De S&I-vertegenwoordiger instrueert en ondersteunt nieuwe leerkrachten die geroepen en aangesteld zijn.

Er behoren twee volwassenen aanwezig te zijn in het gebouw of de woning waar een seminarieles plaatsvindt. Dit is ter bescherming van de leerkrachten en de cursisten. Er kan een assistent-leerkracht worden geroepen, of er kan een andere verantwoordelijke volwassene aanwezig zijn. De tweede volwassene kan bijvoorbeeld de huwelijkspartner van de leerkracht of ouder van een cursist zijn. Hij of zij is van hetzelfde geslacht als de leerkracht, tenzij die persoon een volwassen familielid van de leerkracht is. Een leerkracht dient zich nooit alleen in een klaslokaal, gebouw of voertuig met een cursist te bevinden, tenzij de cursist een kind van de leerkracht is.

15.1.2

Lesopties

Het seminarie komt het beste tot zijn recht als de cursisten elke weekdag met een leerkracht bijeenkomen. Dat is echter vanwege de veiligheid, reisafstanden en andere factoren niet altijd mogelijk. De plaatselijke leiders hebben de volgende opties om seminarie te houden.

Optie

Aantal klassikale lessen per week

Aantal thuisseminarie- of onlinelessen per week

Optie

A

Aantal klassikale lessen per week

5 (50 minuten)

Aantal thuisseminarie- of onlinelessen per week

Geen

Optie

B

Aantal klassikale lessen per week

4 (60 minuten)

Aantal thuisseminarie- of onlinelessen per week

Geen

Optie

C

Aantal klassikale lessen per week

4 (50 minuten)

Aantal thuisseminarie- of onlinelessen per week

1

Optie

D

Aantal klassikale lessen per week

3 (50 minuten)

Aantal thuisseminarie- of onlinelessen per week

2

Optie

E

Aantal klassikale lessen per week

2 (90 minuten)

Aantal thuisseminarie- of onlinelessen per week

1

Optie

F

Aantal klassikale lessen per week

2 (50 minuten)

Aantal thuisseminarie- of onlinelessen per week

3

Optie

G

Aantal klassikale lessen per week

1 (50 minuten)

Aantal thuisseminarie- of onlinelessen per week

4

Kerkleiders beslissen in overleg met hun S&I-vertegenwoordiger met welke optie:

  • De cursisten het evangelie het beste leren en ze geestelijk kunnen groeien.

  • De cursisten veilig zijn.

  • Gezinnen niet onnodig worden belast.

Als het op weekdagen moeilijk is om met een leerkracht bijeen te komen, is het gebruik van technologie voor virtuele bijeenkomsten te overwegen.

Op zondag wordt er geen seminarieles gegeven. Uitzonderingen moeten door de onderwijsraad van de kerk worden goedgekeurd.

15.1.3

Gebouwen, apparatuur en materialen

Leidinggevenden in de ring en wijken zien erop toe dat de seminarielessen in een kerkgebouw of thuis bij leden kunnen worden gegeven. Er worden geen gebouwen of ruimten voor seminarielessen gehuurd. Als de cursisten in een kerkgebouw bijeenkomen, moeten leerkrachten toegang tot de apparatuur in de mediatheek hebben.

De S&I-vertegenwoordiger levert iedere klas het benodigde materiaal voor de leerkrachten en cursisten. De cursisten nemen zelf hun Schriften mee, in boekvorm of digitaal.

15.1.4

Klasfunctionarissen en -activiteiten

Een seminarieleerkracht mag klasfunctionarissen, zoals een president, vicepresidenten en een secretaris, kiezen. De leerkracht neemt daarvoor eerst contact met de ouders en bisschop van de betreffende cursisten op. Klasfunctionarissen worden niet gesteund of aangesteld. Ze staan de leerkracht bij met eenvoudige terugkerende taken in de klas en sporen de andere cursisten tot actieve deelname aan.

Seminarieleerkrachten houden geen activiteiten buiten de normale lestijd of het klaslokaal om. Uitzonderingen moeten door de plaatselijke priesterschapsleiders goedgekeurd worden.

15.1.5

Seminariepunten en diplomering

Seminariecursisten leren doeltreffender en verdiepen hun bekering als ze de lessen regelmatig bijwonen, actief meedoen en de Schriften buiten de lessen om bestuderen. Doen ze dat, dan verdienen ze elk jaar ook seminariepunten en kunnen ze het seminarie met een diploma afronden.

Voor sommige cursisten kan het moeilijk zijn om seminariepunten te verdienen, omdat ze moeite hebben met lezen of om een andere reden. De leerkracht kan de vereisten aan de behoeften van die cursisten aanpassen. De S&I-vertegenwoordiger kan aanpassingen voor een heel programma aanvragen. Voor die aanpassingen is de goedkeuring van het S&I-hoofdkantoor vereist.

Cursisten krijgen het seminariediploma als ze vier jaar lang seminariepunten hebben verdiend en een lid van de bisschap een kerkelijke akkoordverklaring afgeeft. Die akkoordverklaring geeft aan dat een cursist waardig is en de normen van het evangelie trouw naleeft.

De ring houdt elk jaar een diploma-uitreiking van het seminarie. Dat evenement wordt door een lid van het ringpresidium of een hogeraadslid gepland. De S&I-vertegenwoordiger kan assistentie verlenen. Zie voor meer informatie Seminarie en instituut: leidraad voor diplomering.

15.1.6

Schooltijdseminarie

In sommige gebieden in de Verenigde Staten en Canada mogen cursisten het seminarie onder schooltijd buiten de school zelf volgen. De onderwijsraad van de kerk keurt goed waar dit type seminarie wordt toegepast. Zie Released-Time Seminary op ChurchofJesusChrist.org voor meer informatie over schooltijdseminarie.

15.2

Instituut

Het instituut biedt doordeweekse evangeliecursussen die het geloof in en getuigenis van Jezus Christus en zijn herstelde evangelie vergroten. Alle jonge alleenstaanden van 18–30 jaar, ook wie geen opleiding volgen, dienen te worden aangemoedigd om aan het instituut deel te nemen.

In veel gebieden zijn er geen instituutscursussen op campussen beschikbaar. In dat geval kunnen ringpresidenten instituutscursussen in hun ring opzetten. Priesterschapsleiders en S&I-personeel stemmen de gang van zaken met elkaar af.

Meer richtlijnen over het opzetten van instituutscursussen op ringniveau, plannen voor gebouwen, roepen van leerkrachten en onderscheiden van cursisten zijn beschikbaar op Stake Institute op ChurchofJesusChrist.org.

15.2.1

Andere godsdienstcursussen

Ringpresidiums willen mogelijk godsdienstcursussen voor volwassen van 31 jaar en ouder aanbieden. Die cursussen vallen niet onder S&I en heten ook geen instituutscursussen. Er mogen voor die cursussen echter wel instituutsleermiddelen gebruikt worden.

15.3

Scholen van de kerk

Zie CES.ChurchofJesusChrist.org voor informatie over kerkscholen voor basis- en voortgezet onderwijs, BYU–Pathway Worldwide en kerkelijke instellingen voor hoger onderwijs. Daar vindt u ook informatie over kerkelijke akkoordverklaringen om tot die scholen toegelaten te worden.