Algühing
  30. märts – 12. aprill. Ülestõusmispühad: „Ta tõuseb surnuist, tervekstegemine tiibades”
  Joonealused märkused
  Theme

  „30. märts – 12. aprill. Ülestõusmispühad: „Ta tõuseb surnuist, tervekstegemine tiibades””, Tule, järgne mulle – Algühingule: Mormoni Raamat 2020 (2020)

  „30. märts – 12. aprill. Ülestõusmispühad”, Tule, järgne mulle – Algühingule: 2020

  He is Risen

  Kristus ja apostlid. Del Parson

  30. märts – 12. aprill

  Ülestõusmispühad

  Ülestõusmispühad: „Ta tõuseb surnuist, tervekstegemine tiibades”

  Kui loete siin ja materjalis „Tule, järgne mulle – personaalseks ja peredega kasutamiseks” soovitatud pühakirjakohti, aitab Vaim teil teada, millele keskenduda, et aidata lastel ülestõusmispühal Päästja armastust tunda.

  Pange oma muljed kirja

  Integrated Curriculum Illustration

  Innustage mõttevahetust

  Rääkige lastele, mida te teete, et ülestõusmispühade ajal Päästjat meeles pidada. Paluge neil rääkida, mida nemad teevad.

  Integrated Curriculum Illustration

  Õpetage õpetust: väiksemad lapsed

  1. Nefi 11:27; Moosia 3:5; 15:7; Heelamani 14:16–17

  Mormoni Raamatu prohvetid teadsid, et Jeesus Kristus tuleb.

  Selle õppimine, mida prohvetid Mormoni Raamatus Jeesuse Kristuse missiooni ja maise teenimistöö kohta õpetavad, võib aidata tugevdada laste usku Temasse.

  Võimalikud tegevused

  • Pange välja pildid, kus Päästja saab ristitud, tervendab teisi, lüüakse risti ja kus Ta on ülestõusnud isik (vt selle nädala tegevusleht või Evangeeliumi kunstiraamat, nr 35, 41, 5759). Paluge lastel teile rääkida, mis igal pildil toimub. Selgitage, et palju aastaid enne Jeesuse maa peale tulemist ilmutas Jumal Mormoni Raamatu prohvetitele, et Ta neid asju teeb. Lugege salme 1. Nefi 11:27; Moosia 3:5; 15:7 ja Heelamani 14:16–17 ning aidake lastel pühakirjasalmid vastavate piltidega kokku panna.

  • Kui lapsed töötavad selle nädala tegevuslehega, rääkige piltidel olevatest prohvetitest ja sellest, mida nad Jeesuse Kristuse kohta õpetasid. Rääkige lastele mõnest imelisest asjast, mida Jeesus meie heaks teinud on.

  3. Nefi 11:1–17

  Jeesus Kristus on üles tõusnud.

  Õpetage lastele, et lisaks inimestele, kes nägid ülestõusnud Päästjat Jeruusalemmas, nägid tuhanded inimesed Teda, kui Ta ilmus Ameerikas.

  Võimalikud tegevused

  • Näidake pilte Päästja surmast ja ülestõusmisest. Küsige lastelt, mida nad nendest sündmustest teavad. Vajadusel kasutage 53. peatükki: „Jeesus lüüakse risti” ja 54. peatükki: „Jeesus on üles tõusnud”(Uue Testamendi lood, lk 136–138, 139–144 või teemakohane video kodulehelt ChurchofJesusChrist.org), et lastele neid lugusid rääkida.

  • Kasutades pilte Evangeeliumi kunstiraamatust või materjalist „Tule, järgne mulle – personaalseks ja peredega kasutamiseks”, rääkige lastele ülestõusnud Päästja külaskäigust Ameerikasse, nagu on kirjas salmides 3. Nefi 11:1–17. Korrake seda lugu mitu korda, paludes lastel teid aidata. Rõhutage üksikasju, mis on teie arvates laste jaoks tähendusrikkad. Eriti rõhutage seda, et kuigi Jeesus oli surnud ristil, nägid inimesed, et Ta oli nüüd üles tõusnud. Paluge lastel kordamööda seda lugu oma sõnadega ümber jutustada.

  • Laulge koos laulu „Easter Hosanna” või viimast salmi laulust „Book of Mormon Stories” (Mormoni Raamatu lood) (Children’s Songbook, lk 68–69, 118–119). Paluge lastel joonistada pildid sellest, mida laulus kirjeldatakse. Seejärel paluge lastel näidata oma joonistusi ja rääkida, mida nad arvavad, mis tunne võis olla Jeesuse külaskäigu ajal nefilaste seas olla.

  Moosia 3:7; Alma 7:11–12

  Jeesus Kristus teab, kuidas mind trööstida.

  Kuna Jeesus Kristus võttis enda peale „oma rahva valud ja haigused” (Alma 7:11), teab Ta, mida me tunneme, isegi siis kui keegi teine seda ei mõista.

  Võimalikud tegevused

  • Lugege lastele ette esimesed read salmist Moosia 3:7 ja paluge neil mängida, et nad tunnevad „valu, nälga, janu ja kurnatust [väsimust]”.  Paluge lastel rääkida, millal nad on neid asju tundnud. Seejärel rääkige lastele, et selles salmis kirjeldatakse mõnda asja, mida Jeesus Kristus tundis, kui Ta Ketsemani aias kannatas. Seepärast Ta teab, kuidas meid aidata, kui me neid asju tunneme.

  • Lugege ette salm Alma 7:11 ja küsige lastelt, kas nad teavad kedagi, kes on haige või valudes. Tunnistage, et Jeesus Kristus tundis kõiki meie valusid ja haiguseid nii, et Ta teaks, kuidas meid trööstida (vt Alma 7:12).

  Integrated Curriculum Illustration

  Õpetage õpetust: suuremad lapsed

  2. Nefi 9:10–15; Alma 11:41–45; 40:21–23

  Kuna Jeesus Kristus tõusis üles, tõuseme me kõik üles.

  Mormoni Raamatus kirjeldatakse selgelt, mida ülestõusmine tähendab ja kes üles tõusevad. Kuidas saate aidata lastel neid tõdesid leida?

  Võimalikud tegevused

  • Paluge lastel rääkida, mida nad Jeesuse Kristuse surmast ja ülestõusmisest teavad. Kirjutage tahvlile küsimused, näiteks: „Mida tähendab olla üles tõusnud?” ja „Kes üles tõusevad?”. Aidake lastel leida vastused salmidest 2. Nefi 9:10–15; Alma 11:41–45 ja Alma 40:21–23 ning neid klassiga jagada.

  • Rääkige lastele kellestki, keda te tundsite, aga kes on nüüd surnud. Paluge neil teeselda, et te ei tea ülestõusmisest midagi. Kuidas nad saaksid aidata teil mõista, mis see on? Innustage neid kasutama salme 2. Nefi 9:10–15; Alma 11:41–45 või Alma 40:21–23, et õpetada teile ülestõusmise kohta. Paluge neil osana oma vastusest tunnistada ka Päästja ülestõusmisest.

  Christ in Gethsemane

  Ketsemani. Michael T. Malm

  Enose 1:2–8; Moosia 27:8–24; Alma 13:11–12; 24:7–19

  Jeesuse Kristuse lepitus puhastab ja muudab mind.

  Mormoni Raamat toob palju näiteid inimestest, kes Päästja lepituse tõttu muutusid. Mõelge, kuidas need näited võiksid inspireerida lapsi meelt parandama ja Päästja poole pöörduma.

  Võimalikud tegevused

  • Näidake lastele puhast valget särki ja musta valget särki. Lugege koos salme Alma 13:11–12. Kuidas inimesed nende pattudest puhtaks tehti? Mida pani see neid patu vastu tundma? Rääkige sellest, mida te tunnete, kui meelt parandate ja andeks saate ning jagage tunnistust Päästja väest meid patust puhtaks teha.

  • Paluge lastel valida järgmistest inimestest üks, kelle kohta õppida: Enos (vt Enoes 1:2–8), Alma noorem (vt Moosia 27:8–24) või anti-nefi-lehhilased (vt Alma 24:7–19). Koos seda lugu lugedes, paluge lastel panna tähele, kuidas see inimene või rahvas Jeesuse Kristuse lepituse tõttu muutus. Kuidas me saame järgida nende inimeste eeskuju?

  Moosia 3:7; 15:5; Alma 7:11

  Jeesus Kristus võttis minu patud, valud ja haigused enda peale.

  Lisaks meie pattude eest kannatamisele kannatas Päästja ka meie valude, haiguste ja teiste nõrkuste eest, nii et Ta teaks, kuidas meid trööstida.

  Võimalikud tegevused

  • Määrake igale lapsele salmidest Moosia 3:7; Moosia 15:5 või Alma 7:11 üks salm, et leida, mida Jeesus Kristus kannatas. Paluge neil koostada tahvlile loetelu sellest, mida nad leidsid, ja mõelda ajast, mil nad mõnda neist tunnetest tundsid. Miks salmi Alma 7:12 kohaselt Jeesus kõike seda kannatas? Miks on tähtis teada, et Ta neid asju meie eest kannatas?

  • Laulge koos kirikulaulu Päästjast, näiteks laulu „Mu lunastaja elab, tean” (Kiriku lauluraamat, nr 84). Paluge lastel otsida kirikulaulust välja fraasid, mis kirjeldavad, kuidas Päästja meid trööstib, ja rääkida, miks on need fraasid nende jaoks tähendusrikkad. Jagage oma tundeid Jeesusest Kristusest ja paluge ka lastel oma tundeid jagada.

  Integrated Curriculum Illustration

  Innustage kodus õppimist

  Paluge lastel leida sel nädalal keegi, kes vajab tröösti. Innustage neid sellele inimesele rääkima, mida nad on õppinud sellest, kuidas Päästja võttis meie valu enda peale, et Ta saaks meid trööstida.

  Õpetamise täiustamine

  Innustage mõttevahetust. Küsige lastelt, millised on nende mõtted, tunded ja kogemused. Leiate, et sageli on neil lihtsad, kuid siiski tähendusrikkad arusaamad.

  Integrated Curriculum Primary 2020