30. september – 13. oktoober Efeslastele: „Et pühi inimesi täielikult valmistada”
  Footnotes

  „30. september – 13. oktoober. Efeslastele: „Et pühi inimesi täielikult valmistada”” Tule, järgne mulle – isiklikuks ja peres kasutamiseks: 2019 (2019)

  „30. september – 13. oktoober. Efeslastele”, Tule, järgne mulle – isiklikuks ja peres kasutamiseks: 2019

  pere fotosid vaatamas

  30. september – 13. oktoober.

  Efeslastele

  „Et pühi inimesi täielikult valmistada”

  Kas te leiate midagi ühist üldkonverentsi kõnede ja Pauluse kirja vahel efeslastele?

  Pange oma muljed kirja

  Kui evangeelium hakkas Efesoses levima, tekitas see suurt tüli (Ap 19:23) efeslaste seas. Kohalikud käsitöölised, kes valmistasid pühamuid paganate jumalannale, nägid kristluses ohtu oma elatisele ja peagi „said nad täis viha, ‥ ja kõik linn sai täis kära” (vt Ap 19:27–29). Kujutage ette, et olete uus uskupöördunu sellises olukorras. Paljud efeslased võtsid selles „käras” evangeeliumi vastu ja elasid selle järgi (Ap 19:40) ning Paulus kinnitas neile, et „Kristuses ‥ on meie rahu” (Ef 2:13–14). Need sõnad koos tema üleskutsega, et „kõik kibedus ja äkiline meel ja viha ja kisa ja pilge jäägu teist kaugele” (Ef 4:31) tundub sama ajakohane ja trööstiv praegu, kui see oli tol ajal. Efeslaste nagu ka teie jaoks lasub jõud vastuseisuga silmitsi seista „Issandas ja ta tugevuse jõus” (Ef 6:10–13).

  Iseseisva uurimise pisipilt

  Ideid isiklikuks pühakirjauurimiseks

  Efeslastele 1:4–11, 17–19

  Kas Jumal on osa oma lapsi päästmiseks „valinud” või „ära määranud”?

  Paulus ütles, et pühad on Jumala poolt „ära määratud” ja „valitud ‥ enne maailma rajamist” tema rahvaks. Nagu president Henry B. Eyring on märkinud, siis see, et paljud inimesed elavad ja surevad ilma võimaluseta evangeeliumi vastu võtta, on pannud mõnda tegema „järelduse, et Jumal pidi olema ette kindel, kelle Ta oma lastest päästab, ja Ta lasi evangeeliumil nende elu osaks saada, samal ajal kui need, kes kunagi evangeeliumist ei kuulnud, polnud lihtsalt „väljavalitute” hulgas. Kuid ‥ Jumala plaanis on palju enam armastust ja õiglust. Meie Taevane Isa ihkab kokku koguda kogu oma pere ja õnnistada kõiki”. (Jumala perekonna kokkukogumine. – 2017. kevadine üldkonverents.) Kõik Jumala lapsed võivad võtta vastu evangeeliumi ja selle talitused tänu pühades templites surnute eest tehtavale tööle.

  Kuigi kedagi ei ole ette määratud päästetud saama või mitte saama, õpetab tänapäeva ilmutus, et osa inimesi valiti või määrati ette surelikkusele eelnevas elus täitma teatud kohustusi siin maa peal. See kaasab evangeeliumi jagamise kohustust, mis on kõigil viimse aja pühadel, et aidata kõigil Jumala lastel mõlemal pool eesriiet Kristuse juurde tulla. (Vt evangeeliumiteemat „Foreordination” (tunnistus), Gospel Topics, topics.lds.org.)

  Efeslastele 1:10

  Jumal kogub „Kristuses kokku ‥ kõik”.

  Kas te olete kunagi mõelnud, mis on „aegade täiuse” ajajärk või mida tähendab, et „Kristuses kokku võetaks kõik”? Kui te nende fraaside üle mõtlete, lugege järgmiseid pühakirjakohti: Efeslastele 4:13; 2. Nefi 30:7–8; Õpetus ja Lepingud 110:11–16; 112:30–32; 128:18–21. Võite tunda soovi kirjutada nendele fraasidele oma selgitus.

  Efeslastele 2:19–22; 4:11–16

  Kirik on rajatud apostlite ja prohvetite alusele, kus Jeesus Kristus ise on nurgakivi.

  Pauluse õpetuste lugemine apostlite ja prohvetite kohta võib aidata valmistada teid kuulama tänapäeva apostlite ja prohvetite sõnumeid üldkonverentsil. Miks on meil kirjakohtade Efeslastele 2:19–22; 4:11–16 järgi prohvetid ja apostlid? Kuidas on nende õpetused aidanud, et teid ei õõtsutata ja kõigutata igas õpetuse tuules?

  Vt ka Apostlite teod 4:10–12.

  Esimese Presidentkonna ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmed

  Issand kutsub prohveteid ja apostleid oma kirikut juhatama.

  Efeslastele 5:21–6:4

  Ma võin tugevdada oma peresuhteid.

  Kui te loete kirjakohta Efeslastele 5:21–6:4, siis milliseid mõtteid te saate oma peresuhete tugevdamise kohta?

  On tähtis märkida, et Pauluse sõnad kirjakohas Efeslastele 5:22 olid kirjutatud tolleaegsete ühiskonnatavade kontekstis. Tänapäeval õpetavad prohvetid ja apostlid, et mehed ei ole naistest ülemad ning et abikaasad peaksid olema võrdsed partnerid (vt „Perekond: läkitus maailmale”, LDS.org  ). Sellegipoolest võite leida kirjakohast Efeslastele 5:23–33 asjakohast nõu, eriti kui olete abielus või abieluks valmistumas. Näiteks kuidas näitab Kristus oma armastust pühade vastu? Mida ütleb see selle kohta, kuidas mehed peaksid oma abikaasasid kohtlema? Milliseid õppetunde te nendes salmides enda jaoks leiate?

  Efeslastele 6:10–18

  Kogu Jumala sõjavarustus aitab kaitsta meid kurja eest.

  Kui te loete kirjakohta Efeslastele 6:10–18, siis mõtelge, miks nimetas Paulus igat sõjavarustuse osa nii, nagu ta seda tegi. Mille eest Jumala kogu sõjavarustus meid kaitseb? Mida me võime teha, et täielikumalt igat sõjavarustuse osa iga päev ülle panna?

  Vt ka 2. Nefi 1:23; Õpetus ja Lepingud 27:15–18.

  Perega uurimise pisipilt

  Ideid pere pühakirjauurimiseks ja pereõhtuks

  Kui te loete koos perega pühakirju, võib Vaim aidata teil teada, milliseid põhimõtteid rõhutada ja arutada, et oma pere vajadustega arvestada. Siin on mõni soovitus:

  Efeslastele 1:10

  Viimse aja taastamise kaudu kogub Jumal kokku kõik, sealhulgas kõik evangeeliumi põhimõtted ja talitused. Et seda ideed illustreerida, võite peita oma kodus erinevaid esemeid või kirjutatud fraase, mis esindavad kõike, mida on meie päevil taastatud (näiteks preesterluse võtmed, templitalitused, pühakirjad ja vaimuannid). Pereliikmed võivad neid otsida ja kokku koguda (kokku võtta). Miks oleme tänulikud, et võime elada aegade täiuse ajajärgul?

  Efeslastele 2:4–10; 3:14–21

  Paluge oma pereliikmetel jagada kogemusi, mil nad on tundnud Jumala ja Jeesuse Kristuse armastust ning halastust, mida nendes salmides kirjeldatakse.

  Efeslastele 2:12–19

  Teie perele võib meeldida ehitada patjadest või teistest kodus leiduvatest esemetest vaheseinu ja seejärel neid ümber lükata. Millised vaheseinad inimesi tänapäeval eraldavad? Kuidas on Jeesus Kristus „kiskunud maha lahutava vaheseina” meie ja Jumala vahel?

  Efeslastele 6:10–18

  Teie pere võib valmistada kodustest esemetest enda „Jumala sõjavarustuse”. Video „The Armour of God” (Jumala sõjavarustus, LDS.org) võib aidata teie perel seda sõjavarustust ette kujutada ning nad võivad leida lihtsaid seletusi artiklist „The Whole Armor of God” (Friend, juuni 2016, lk 24–25). Kuidas iga sõjavarustuse osa meid vaimselt kaitseb? Mida me saame teha, et iga päev aidata üksteist varustada „endid kogu Jumala sõjavarustusega” (Ef 6:11)?

  Lisaideid laste õpetamiseks leiate „Tule, järgne mulle – Algühingule” selle nädala ülevaates.

  Isikliku õppimise täiustamine

  Laske Vaimul oma õppimist juhtida. Olge tundlikud Vaimule, kui Ta juhib teid asjade juurde, mida te iga päev õppima peate, isegi kui see paneb teid õppima midagi muud, kui teil algselt plaanis oli.

  mees Uue Testamendi aegses sõjavarustuses.

  Jumala sõjavarustuse selga panemine võib mind vaimselt kaitsta.