Какво представлява Божеството?
назад напред

„Какво представлява Божеството?“, Лиахона, юни 2021 г.

Месечно послание от Лиахона, юни 2021 г.

Какво представлява Божеството?

Небесният Отец, Исус Христос и Светият Дух са три отделни личности с една цел.

Детайл от Първото видение, от Джон Макнотън

Веднъж един редактор на вестник попитал пророка Джозеф Смит в какво вярват членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. В отговор Пророка написал в 13 точки вярвания, които наричаме Символът на вярата. Първата точка гласи: „Ние вярваме в Бога, Вечния Отец, и в Сина Му Исус Христос, и в Светия Дух“ (Символът на вярата 1:1). Тези три личности съставляват Божеството.

Бог, Вечният Отец

Бог има възкресено тяло от плът и кости. Той е Отец на нашите духове. Той обича съвършено всяко едно от Своите чеда. Бог е съвършен, всемогъщ и знае всички неща. Той е справедлив, милостив и добър. Ние сме живели като духове с Бог преди да се родим. Той ни е изпратил на земята да се учим и да израстваме. Най-голямото желание на Бог е всичките Му чеда да се завърнат да живеят с Него, след като умрат. Бог ни учи, че трябва да следваме Исус Христос, за да се завърнем в Божието присъствие.

Христос проповядва в света на духовете, от Робърт Т. Барет

Исус Христос

Исус Христос също има възкресено тяло от плът и кости. Той е Първородният Божи Син. Преди да се родим, Бог Го е избрал да бъде наш Спасител. Това означава, че Исус е дошъл на земята, за да ни бъде пример, да ни учи на Своето Евангелие, да извърши Единение за нашите грехове и да ни избави от смъртта. Благодарение на Исус Христос ние можем да получаваме прошка за греховете си, когато се покайваме. Исус Христос също така е изстрадал много неща, за да може да ни разбира и да ни помага. Исус Христос е умрял и след това отново се е върнал към живот, като така е направил възможно за всички хора да живеят отново.

Снимка от Getty Images

Светият Дух

Светият Дух е единственият член на Божеството, Който няма физическо тяло. Той е дух. Светият Дух може да общува директно с нашите духове. Той ни свидетелства, че Бог е истински и че Исус Христос е нашият Спасител. Светият Дух действа като пратеник от Бог, за да ни дава чувство на любов, напътствие или утеха. Когато сме кръстени и потвърдени, ние получаваме дара на Светия Дух. След нашето кръщение Светият Дух може завинаги да остане с нас, ако спазваме Божиите заповеди.

Първото видение, от Уолтър Рейн

Първото видение на Джозеф Смит

С течение на времето сред хората настанало объркване по отношение на Божеството. Те спорели за това какво представляват Бог, Исус Христос и Светият Дух. Това е една от причините Първото видение на Джозеф Смит да е толкова важно. Той видял, че Небесният Отец и Исус Христос имат тела и са две отделни личности.

Вслушване, от Майкъл Джарвис Нелсън

Отделни, но единни

Писанията и съвременните пророци ни учат, че Бог, Исус Христос и Светият Дух са отделни личности с една цел: нашето безсмъртие и вечен живот (вж. Моисей 1:39). Подобно на членовете на един отбор, Те действат заедно, за да ни помагат всеки ден. Можем да се чувстваме близо до Тях, когато се покайваме за греховете си и избираме правилното.

Стихове в Писанията относно Божеството

  • Небесният Отец и Исус Христос са едно в целта Си (вж. Йоан 10:30).

  • Небесният Отец говори на Своя Син (вж. Матей 3:16–17).

  • Исус Христос говори на Отца Си (вж. Йоан 11:41).

  • Исус Христос се моли за нас да станем едно някой ден (вж. Йоан 17:11).

  • Джозеф Смит вижда Небесния Отец и Исус Христос (вж. Джозеф Смит – История 1:17).

  • Светият Дух свидетелства, че Исус Христос е нашият Спасител (вж. Йоан 15:26).