2021
Исус Христос ни е спасил от греха и смъртта
назад напред

„Исус Христос ни е спасил от греха и смъртта“, Лиахона, април 2021 г.

Месечно послание от Лиахона, април 2021 г.

Исус Христос ни е спасил от греха и смъртта

Благодарение на Неговата жертва, всички ние имаме възможността да намерим вечен мир и радост.

Христос създава Земята, от Робърт Т. Барет

Говорим за Исус Христос като за наш Спасител. Това е така, защото Той е платил цената за нашите грехове и преодолял силата на смъртта. Той ни е спасил! Неговата жертва за нас, наречена Единението, е най-важното събитие, което някога се е случвало. Благодарение на Него смъртта не е краят. Благодарение на Него може да ни бъде простено за греховете, да станем отново чисти и с всеки ден да ставаме по-добри.

Исус Христос е Първородният

Преди да дойдем на земята, сме живели с нашите Небесни Родители. Бидейки Първородният, Исус Христос е помогнал за създаването на този прекрасен свят. Той е бил избран да бъде наш Спасител и се е съгласил да бъде роден на земята, за да може да даде съвършен пример, да учи на Евангелието и да извърши Единението за нас.

O, мой Отче, от Саймън Дюи

Исус Христос е платил за нашите грехове

Когато Исус разбрал, че скоро ще умре, Той отишъл в една градина, наречена Гетсиманската градина, за да се моли. По време на тази молитва Той започнал да плаща цената за нашите грехове. Той доброволно страдал, за да не се налага да страдаме ние, ако се покайваме. Когато се отвръщаме от греховете си и следваме Спасителя, можем да получаваме опрощение и изцеление. Заради това, което е преживял в Гетсиманската градина, Исус разбира точно през какво преминава всеки от нас. Почувствал е цялата ни тъга, всичките ни болести и болки. Това е първата част на Единението.

Погребението на Христос, от Карл Хайнрих Блох

Исус Христос е преодолял смъртта

След молитвата Му в Гетсиманската градина Исус бил предаден, арестуван и осъден на смърт чрез разпъване на кръст. Въпреки че е бил всесилен, Исус позволил да умре на кръста. Неговите последователи с любов положили тялото Му в една гробница. Не осъзнавали, че макар и тялото Му да било мъртво, духът Му все още бил жив в света на духовете. Три дни по-късно Исус отново се върнал към живот и ги посетил, доказвайки, че може да победи смъртта. С това Единението било завършено. Тъй като Исус е бил възкресен, всички ние ще живеем отново след като умрем.

Той живее, от Саймън Дюи

Значимостта на Рождество Христово и Великден

По-голямата част от света отбелязва два празника, които ни помагат да си спомняме Единението на Исус Христос. По време на Рождество Христово, ние си спомняме с благодарност, че Исус се е съгласил да приеме мисията да дойде на земята, въпреки че това е означавало да страда и да умре за нас. Великден отбелязва победата на Спасителя над греха и смъртта, което ни дава надежда за вечно бъдеще, изпълнено с радост.

Христос призовава Петър и Андрей, от Джеймс Тейлър Харууд

Какво е написано в Писанията за Единението на Спасителя?

Тъй като Исус ни познава съвършено, Той може да ни „подпомага“ (вж. Алма 7:11–12).

Спасителят разбира нашите скърби и страдания (вж. Исайя 53:2–5).

Бог е изпратил Исус да ни спаси, защото Бог обича всеки от нас (вж. Йоан 3:16–17).

Исус се моли за последователите Си, в това число и за нас, да бъдем пазени от злото и да сме едно с Него и Небесния Отец (вж. Йоан 17).

Нашият Спасител ни кани да Го следваме и да се завърнем в Неговото присъствие (вж. Учение и завети 19:16–19, 23–24; 132:23).