2017.
Obaviti ljubavlju one koji lutaju
October 2017


Poruka za kućno posjetiteljstvo, listopad 2017.

Obaviti ljubavlju one koji lutaju

Uz molitvu proučite ovaj materijal i tražite nadahnuće o tome što iznijeti drugima. Kako će razumijevanje svrhe Potpornog društva pripremiti Božje kćeri za blagoslove vječnog života?

Slika
Relief Society seal

Vjera Obitelj Potpora

»U stvarnosti ne postoje savršene obitelji«, rekao je predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u Prvom predsjedništvu. »Bez obzira s kakvim se problemima vaša obitelj suočava, bez obzira što morate učiniti da ih riješite, početak i kraj rješenja je ljubav, čista Kristova ljubav.«1

O onima koji ne sudjeluju potpuno u evanđelju, Linda K. Burton, bivša opća predsjednica Potpornog društva, je rekla: »Nebeski Otac voli svu svoju djecu… Bez obzira gdje se nalaze – na pravom ili pogrešnom putu – on želi da se vrate kući.«2

»Koliko god da su neposlušna [vaša djeca]… kad im se obraćate ili razgovarate s njima, činite to bez ljutnje, oštrine i osuđivanja«, podučavao je predsjednik Joseph F. Smith (1838.–1918.). »Budite ljubazni prema njima.«3

Starješina Brent H. Nielson iz Sedamdesetorice ponovio je Spasiteljev naputak onima koji imaju 10 srebrnjaka i izgube jedan: »Tražite dok ga ne pronađete. Kad se izgubi vaš sin ili kći, brat ili sestra… nakon svega što možemo učiniti, volimo tu osobu svim svojim srcem…

Želim nam svima da primimo objavu znati kako najbolje pristupiti onima u našim životima koji su izgubljeni i, kada je potrebno, imati strpljenja i ljubav našeg Oca na Nebu i njegovog Sina, Isusa Krista, dok volimo, promatramo i čekamo izgubljenog.«4

Predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u Prvom predsjedništvu, je rekao: »Molio sam se s vjerom da netko koga volim potraži i osjeti moć Pomirenja. S vjerom sam molio da ljudski anđeli priteknu u pomoć, i došli su.

Bog je smislio načine da spasi svako od svoje djece.«5

Dodatna Sveta pisma i informacije

Matej 18:12; Alma 31:35; 3 Nefi 13:32; NiS 121:41–42

reliefsociety.lds.org

Napomene

  1. Dieter F. Uchtdorf, »U slavu onih koji spašavaju«, Lijahona, svibanj 2016., 79, 80

  2. Linda K. Burton, u Sarah Jane Weaver, »Sister Burton, Sister Wixom Visit Church’s Pacific Area«, Church News, 2. travnja 2013., lds.org/church/news

  3. Naučavanja predsjednika Crkve: Joseph F. Smith (1998.), 254

  4. Brent H. Nielson, »Čekajući izgubljenog«, Lijahona, svibanj 2015., 103

  5. Henry B. Eyring, »To My Grandchildren«, Lijahona, studeni 2013., 71