2017.
Osposobljavajuća moć Isusa Krista i njegovog Pomirenja
March 2017


Poruka za kućno posjetiteljstvo, ožujak 2017.

Osposobljavajuća moć Isusa Krista i njegovog Pomirenja

Uz molitvu proučite ovaj materijal i tražite nadahnuće o tome što iznijeti drugima. Kako će razumijevanje svrhe Potpornog društva pripremiti Božje kćeri za blagoslove vječnog života?

Slika
Relief Society seal

Vjera, obitelj, potpora

»Sve mogu u Kristu koji mi daje snagu« (Filipljanima 4:13). »Premda svi imamo slabosti, možemo ih prevladati«, rekao je predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u Prvom predsjedništvu. »Doista, po milosti Božjoj, ako se ponizimo i imadnemo vjeru, ono slabo može postati jako.«1

Naš Spasitelj u Nauku i savezima kaže: »Jer ću ići pred licem vašim. Bit ću vam zdesna i slijeva, a Duh će moj biti u srcima vašim, a anđeli moji oko vas, da vas ponesu« (NiS 84:88).

»Nefi je primjer osobe koja je znala, razumjela i oslanjala se na Spasiteljevu osposobljujuću moć«, rekao je starješina David A. Bednar iz Zbora dvanestorice apostola. »Nefijeva braća su ga svezala konopcima i planirala njegovo ubojstvo. Molim vas primijetite Nefijevu molitvu: ‘O Gospode, u skladu s vjerom mojom u te, hoćeš li me izbaviti iz ruku braće moje; da, podaj mi snage da mogu raskinuti ove uze kojima sam vezan’ (1. Nefi 7:17; kurziv nadodan)…

Nefi se nije molio za promjenu svojih okolnosti. Umjesto toga, molio se za snagu da sam promijeni svoje okolnosti. I vjerujem da se molio upravo na ovaj način jer je znao, razumio i osjetio osposobljavajuću moć Pomirenja.

Ne mislim da su uze kojima je Nefi bio vezan magično spale s njegovih ruku i zapešća. Umjesto toga mislim da je bio blagoslovljen ustrajnošću i osobnom snagom iznad svoje prirodne sposobnosti, da tada ‘u snazi Gospodnjoj’ (Mosija 9:17) razradi, uvrti i povuče užad, te na kraju i doslovno prekine uze.«2

Dodatna Sveta pisma i informacije

Izaija 41:10; Eter 12:27; reliefsociety.lds.org

Napomene

  1. Dieter F. Uchtdorf, »The Gift of Grace«, Liahona, svibanj 2015., 108

  2. David A. Bednar, »Strength beyond Our Own«, New Era, ožujak 2015., 4