Fakahokohoko ʻo e Tohí
    Footnotes

    Liahona, Sune 2015

    Vakai angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi e Liahona ʻoku fufuuʻi he makasini ko ʻení. Tokoní: Ko e hā ha meʻa te ke lava ʻo fakaʻuli ai makehe mei ha kā?

    ʻI he takafí

    ʻI muʻá: Faitaaʻi ʻe Leslie Nilsson. ʻI loto he takafi muʻá: Faitaaʻi ʻe he Rıdvan Çelik/iStock/Thinkstock. ʻI loto he takafi muí: Faitaaʻi ʻe Cody Bell.