Обърнати в Господа
назад


Послание за обучение при посещение, февруари 2013 г.

Обърнати в Господа

Изучете този материал с молитва и, ако е уместно, го обсъдете с посетените от вас сестри. Използвайте въпросите, за да помогнете в укрепването на сестрите и за да превърнете Обществото за взаимопомощ в активна част от собствения си живот. За повече информация отидете на reliefsociety.lds.org.

Изображение
печат на Обществото за взаимопомощ

вяра, семейство, взаимопомощ

Новите сестри в Църквата – включително Младите жени, встъпващи в Обществото за взаимопомощ, сестрите, връщащи се към активност и новите обърнати – се нуждаят от подкрепата и приятелството на посещаващите учителки. “Включването на членовете е жизнено важно за задържане на обърнатите във вярата и връщане на по-слабо активните членове към пълна активност”, казва старейшина М. Ръсел Балард от Кворума на дванадесетте апостоли. “Схванете разбирането, че Обществото за взаимопомощ … може да стане (един от) най-могъщите източници на сприятеляване, които имаме в Църквата. Протягайте рано ръка на онези, които биват учени и реактивирани и ги обичайте чрез своята църковна организация.”1

Като членове на Обществото за взаимопомощ ние можем да помогнем на новите членове да усвоят основни църковни практики като:

 • Изнасяне на реч.

 • Даване на свидетелство.

 • Живот съгласно закона за поста.

 • Плащане на десятък и други дарения.

 • Участие в работата по семейна история.

 • Извършване на кръщения и потвърждавания за техни починали предци.

“Нужни са внимателни приятели, за да могат новите членове да се чувстват удобно и желани в Църквата”, казва старейшина Балард2. Всички ние, но особено посещаващите учителки, имаме важни отговорности за установяване на приятелства с новите членове като начин да им помогнем те да станат твърдо “обърнати към Господа” (Алма 23:6).

От Писанията

2 Нефи 31:19–20; Мороний 6:4

От нашата история

“С постоянно нарастващия брой на обърнати във вярата”, казва президент Гордън Б. Хинкли (1910–2008), “трябва да полагаме значително растящо усилие да им помагаме да намерят своя път. Всеки един от тях се нуждае от три неща: приятел, отговорност и подхранване с “доброто слово Божие” (Мороний 6:4)”3.

Посещаващите учителки са в положението да помагат на онези, за които отговарят. Приятелството често идва първо, както станало с една млада сестра от ОВ, която била посещаваща учителка на една по-възрастна сестра. Приятелството им се изграждало без бързане, докато те не поработили заедно по един проект за почистване. Сприятелили се, и докато говорели за посланието за обучение при посещение, и двете били подхранени с доброто слово Божие.

Президент Джозеф Фийлдинг Смит (1876–1972) казва, че Обществото за взаимопомощ “важна част от царството Божие на земята и … помага на верните си членове да получат вечен живот в царството на нашия Отец.”4

Бележки

 1. М. Ръсел Балард, “Members Are the Key,” Liahona, Sept. 2000, 18.

 2. М. Ръсел Балард, Liahona, Sept. 2000, 17.

 3. Гордън Б. Хинкли, “Every Convert Is Precious,” Liahona, Feb. 1999, 9.

 4. Джозеф Фийлдинг Смит, в Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society, 2011 г., стр. 97.

Какво мога да направя?

 1. Дали се моля за своята колежка и искам ли Духът да ни напътства, когато служим на своите сестри?

 2. По какви начини служим на всяка сестра, за която отговаряме, тъй че тя да знае, че наистина ни е грижа за нея?