Под ръководството на свещеничеството и по негов образец
назад


Послание за обучение при посещение, март 2011 г.

Под ръководството на свещеничеството и по негов образец

Изучете този материал и, ако е уместно, го обсъдете с посетените от вас сестри. Използвайте въпросите, за да помогнете в укрепването на сестрите и за да превърнете Обществото за взаимопомощ в активна част от собствения си живот.

Изображение
Relief Society seal

Вяра • Семейство • Помощ

Скъпи мои сестри, колко сме благословени! Ние не само сме членове на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, но сме също и членове на Обществото за взаимопомощ – “Господната организация за жените”1. Обществото за взаимопомощ е доказателство за любовта на Бог към Неговите дъщери.

Не се ли вълнува сърцето ви, когато си припомняте вълнуващото начало на това общество? На 17 март 1842 г. Пророкът Джозеф Смит организирал сестрите “под ръководството на свещеничеството и по негов образец.”2

Организирането на сестрите “под ръководството на свещеничеството” им дало власт и насока. Илайза Р. Сноу, втора обща президентка на Обществото за взаимопомощ, учи, че Обществото за взаимопомощ “не може да съществува без свещеничеството, поради факта, че то получава цялата си власт и влияние от този източник”3. Старейшина Далин Х. Оукс от Кворума на Дванадестте апостоли обяснява, “Властта, която се упражнява от служителките и учителките на Обществото за взаимопомощ … е властта, която те ще получат чрез организационната им връзка с Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни и чрез личното им отделяне под ръцете на свещеническите ръководители, които са ги призовали.”4.

Сестрите получили свети отговорности, след като били организирани “по образец на свещеничеството”. Джули Б. Бек, обща президентка на Обществото за взаимопомощ, обяснява: “Ние действаме по начина на свещеничеството – което ще рече, че търсим, получаваме и действаме според откровение, вземаме решения в съвети и се грижим за отделните хора един по един. Наша е и целта на свещеничеството да се подготвим за благословиите на вечния живот, като сключим и спазваме завети. Така, подобно на нашите братя, които носят свещеничеството, нашето дело е дело на спасяване, служба и превръщането ни в свят народ”5.

Барбара Томпсън, втора съветничка в Общото президентство на Обществото за взаимопомощ.

От Писанията:

1 Коринтяните 11:11; Учение и Завети 25:3;121:36–46

От нашата история

По време на изграждането на храма в Наву една група сестри пожелала да се организират, за да подкрепят усилията за построяването. Илайза Р. Сноу съставила правилата за тази нова група. Когато тя ги показала на Пророка Джозеф, той отговорил: “Кажи на сестрите, че приношението им е прието от Господ и Той има за тях нещо по-добро. … Аз ще организирам жените под ръководството на свещеничеството и по негов образец.”6 Скоро след това Пророкът казал на новоорганизираното Общество за взаимопомощ: “Сега аз ви връщам ключа в името на Бог, и това Общество ще се възрадва, и от този момент знание и разум ще се леят”7. От сестрите се очаквало да се издигнат до ново ниво на святост и да се подготвят за свещеническите обреди, които скоро щели да се отслужват в храма.

Бележки

  1. Спенсър У. Кимбъл, “Relief Society--Its Promise and Potential”, Ensign, март 1976 г., стр. 4.

  2. Джозеф Смит, цитирано в Сара Грейнджър Кимбъл, “Auto-biography”, Woman’s Exponent, 1 септ. 1883 г., стp. 51.

  3. Илайза Р. Сноу, “Female Relief Society”, Deseret News, 22 апр. 1868 г., стр. 81.

  4. Далин Х. Оукс, “The Relief Society and the Church,” Ensign, май 1992 г., стр. 36.

  5. Джули Б. Бек, “Обществото за взаимопомощ: едно свято дело” (Лиахона, ноем. 2009 г., стр. 111.

  6. Джозеф Смит, цитирано в Kimball, “Auto-biography,” стр. 51.

  7. Учения на президентите на Църквата: Джозеф Смит, 2007 г., стр. 451.

Какво мога да направя?

  1. Как мога да помогна на сестрите, които посещавам, да се радват на благословиите от святото дело на Обществото за взаимопомощ?

  2. Какво ще направя този месец, за да увелича способността си да получавам лично откровение?