Liahona, Māʻasi, 20109
  Footnotes

  Liahona, Māʻasi, 2010

  Vakai angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi e Liahona ʻoku fūfuuʻi ʻi he makasini ko ʻení.

  ʻI he takafí: ʻO Hake Hoʻo Fānaú ʻi he Maama mo e Moʻui, fai ʻe GayLynn Ribeira. ʻI muí: Steady Course, fai ʻe Jon Helaman Saline.

  30

  42

  54

  62

  Tā Fakatātā ʻe Craig Dimond