2010–2019
Jumal on tüüri juures

Jumal on tüüri juures

Käsud ja lepingud on hinnalised tõed ja õpetused, mida võib leida ustaval Siioni laeval, kus Jumal on tüüri juures.

Eelmisel sügisesel konverentsil kutsusin ma kuulajaid üles järgima Brigham Youngi nõuannet püsida ustaval Siioni laeval, milleks on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik, ja hoida sellest kahe käega kinni.1 Pärast seda on mul heameel tõdeda, et minu pere ja teised kuulasid mu kõnet ja on mulle esitanud küsimuse: „Millest me sellel ustaval laeval kinni võime hoida?” Ma tuletasin neile meelde, et president Brigham Young ütles: „Me oleme ustaval Siioni laeval. ‥ [Jumal] on tüüri juures ja püsib seal. ‥ Tema määrab, juhib ja suunab. Kui inimesed usaldavad kõhklematult oma Jumalat ega hülga iial oma lepinguid ega Jumalat, siis juhib Ta meid õigel teel.”2

On selge, et meie Taevane Isa ja Issand Jeesus Kristus on varustanud ustava Siioni laeva selgete ja lihtsate igaveste tõdedega, mis aitavad meil püsida õigel kursil elumere tormistes vetes. Toon välja vaid mõned nendest tõdedest.

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikut juhivad elavad prohvetid ja apostlid. Kuigi nad on surelikud ja inimlikult ebatäiuslikud, saavad Issanda teenijad inspiratsiooni, et aidata meil vältida takistusi, mis on vaimselt eluohtlikud, ja aitavad meil minna ohutult läbi surelikkuse viimase, lõpliku, taevase sihtpunkti poole.

Nendega ligi 40 aastat lähedaselt läbi käies olen olnud isiklikuks tunnistajaks, kuidas nii vaimne inspiratsioon kui ka sügavmõtteline ilmutus on pannud tegutsema prohveteid ja apostleid, teisi üldjuhte ning abiorganisatsioonide juhte. Kuigi need mehed ja naised ei ole ei täiuslikud ega eksimatud, on nad täiuslikult pühendunud, et viia Issanda tööd edasi, nagu Tema on juhatanud.

Ja ärge kahelge: Issand juhib Tema Kirikut elavate prohvetite ja apostlite kaudu. See on viis, kuidas Ta on alati oma tööd teinud. Tõepoolest õpetas Päästja: „Tõesti, tõesti ma ütlen teile, et kes vastu võtab selle, kelle ma läkitan, see võtab mind vastu.”3 Me ei saa lahutada Kristust Tema teenijatest. Ilma Tema esimeste apostliteta ei oleks meil pealtnägijate ülestähendusi paljudest Tema õpetustest, Tema teenimistööst, Tema kannatustest Ketsemani aias ja Tema surmast ristil. Ilma nende ütlusteta ei oleks meil apostlite tunnistust tühjast hauakambrist ja ülestõusmisest.

Tema käskis neid esimesi apostleid:

„Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse

ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud.”4

Seda volitust uuendati meie päevil, kui Issand kutsus Kirikut taastama Joseph Smithi koos pühitsetud apostlitega, kes kuulutavad Tema evangeeliumi viimast korda enne Tema taastulemist.

Maailmal on alati olnud raske elavaid prohveteid ja apostleid omaks võtta, kuid see on esmaoluline, et täielikult mõista lepitust ja Jeesuse Kristuse õpetusi ning saada õnnistuste täius selle preesterluse kaudu, mis on antud neile, keda Ta on kutsunud.

Liiga paljud arvavad, et Kiriku juhid ja liikmed peavad olema täiuslikud või peaaegu täiuslikud. Nad unustavad, et Issanda arm on küllaldane, et viia täide Tema töö siin surelikkuses. Meie juhtidel on parimad kavatsused, kuid mõnikord teeme me vigu. See ei ole ainuomane suhetele Kirikus, sama juhtub suhetes sõprade, naabrite ja töökaaslastega ning isegi abikaasade vahel ja peredes.

Teistes inimlikke nõrkusi leida on üsnagi lihtne. Kuid me teeme tõsise vea, kui märkame ainult üksteise inimlikku loomust ega pane tähele, kuidas töötab Jumala käsi nende kaudu, keda Ta on kutsunud.

Keskendumine sellele, kuidas Issand inspireerib oma väljavalitud juhte ja kuidas Ta aitab pühadel korda saata märkimisväärseid ja ebatavalisi asju nende inimlikkusest hoolimata, on üks viis, kuidas me hoiame kinni Jeesuse Kristuse evangeeliumist ja püsime turvaliselt ustavas Siioni laevas.

Teine tõde on päästmisplaani õpetus. Prohvet Joseph Smithi kaudu andis Jumal Kirikule Mormoni Raamatu, Õpetuse ja Lepingud ja palju teisi õpetusi. Nende hulka kuulub teadmine päästmisplaanist, mis on kaart sellest, kust me tulime, mis on meie eesmärk siin maa peal ja kuhu me läheme pärast surma. See plaan annab meile ka ainulaadse, igavikulise arusaama, et me oleme Jumala vaimulapsed. Mõistes, kes on meie Taevane Isa ja milline suhe on meil Tema ja Tema armastatud Poja Jeesuse Kristusega, võtame me omaks nende käsud ja teeme nendega lepinguid, mis viivad meid igaveseks tagasi nende juurde.

Iga kord, kui ma hoian vastsündinud last, leian ennast küsimas: „Kes sa oled, väikene? Kelleks sa saad Kristuse lepituse kaudu?”

Me küsime mõtteis sarnaseid küsimusi, kui keegi sureb: „Kus nad on? Mida nad näevad ja kogevad? Kas elu jätkub? Millised näevad välja meie kõige hinnalisemad suhted suures surnute hingede maailmas?”

Seal maailmas on meie perel kolm lastelast, Sara ja Emily ning Nathan. Iga lapselapse surma ajal hoidsime terve perega evangeeliumi tõdedest kahe käega kinni. Meie küsimustele vastati lohutuse ja kinnitusega Päästja lepituse kaudu. Kuigi me igatseme oma lapselapsi, teame, et nad elavad, ja teame, et näeme neid taas. Kui tänulikud oleme selle vaimse arusaamise eest oma isiklikus ja pereelus tormide ajal.

Üks teine Kiriku võtmetõde on, et Taevane Isa lõi Aadama ja Eeva jumalikul eesmärgil. Nende ülesanne – ja seeläbi ka nende järglaste ülesanne – oli luua surelikke kehasid Jumala vaimulastele, et need saaksid kogeda surelikkust. Selle protsessi kaudu saadab Taevane Isa oma vaimulapsi maa peale õppima ja kasvama maises elus saadud kogemuste kaudu. Kuna Jumal armastab oma lapsi, saadab Ta taevaseid sõnumitoojaid ja apostleid õpetama neile Jeesuse Kristuse kesksest rollist meie Päästjana.

Sajandite jooksul on prohvetid täitnud oma kohust, hoiatades inimesi neid varitsevate ohtude eest. Issanda apostlid on kohustatud valvama, hoiatama ja ulatama abikäe neile, kes otsivad vastuseid elu küsimustele.

Kakskümmend aastat tagasi andsid Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorum välja teadaande „Perekond: läkitus maailmale”. Me lõpetasime selle inspireeritud dokumendi järgmiste sõnadega: „Me hoiatame, et neil, kes rikuvad vooruslikkuse lepinguid, kes kohtlevad halvasti oma abikaasasid või järglasi või kes ei täida oma perekonnakohustusi, tuleb ühel päeval anda vastust Jumala ees. Me hoiatame ka, et perekondade lagunemine toob üksikisikutele, ühiskonnale ja rahvastele need õnnetused, mida on ette kuulutanud nii muistsed kui kaasaegsed prohvetid.”5

Apostlitena kordame seda pühalikku hoiatust taas täna. Palun pidage meeles, et käsud ja lepingud on hinnalised tõed ja õpetused, mida võib leida ustaval Siioni laeval, kus Jumal on tüüri juures.

Veel üks tähtis õpetus, millest peaksime kinni haarama, on hingamispäeva pidamine. See aitab meil püsida maailmast reostamatuna, annab puhkust meie kehale ja toob meist igaühele igal pühapäeval Isa ja Poja kummardamise vaimset kosutust.6 Kui me rõõmustame hingamispäevast, on see märk meie armastusest nende vastu.7

Ühe osana meie püüdlustest muuta hingamispäev rõõmuks oleme palunud kohalikel juhtidel ja Kiriku liikmetel pidada meeles, et sakramendikoosolek on Issanda koosolek ja peaks põhinema Tema õpetustel. Sakramenditalituse läbiviimise ajal uuendame oma lepinguid, kinnitame armastust Päästja vastu ning meenutame Tema ohverdust ja Tema lepitust.

Jumalakummardamise vaim peaks viibima meie igakuistel paastu- ja tunnistuskoosolekutel. See sakramendikoosolek on mõeldud selleks, et liikmed võiksid lühidalt väljendada tänu meie Taevase Isa, Jeesuse Kristuse ja taastatud evangeeliumi eest ning armastust nende vastu ning jagada neist asjadest isiklikku tunnistust. Paastu- ja tunnistuskoosolek on aeg jagada lühikesi inspireerivaid mõtteid, tundeid ja pühalikult tunnistada. See ei ole kõnepidamiseks mõeldud aeg.

Väikesed lapsed peaksid harjutama tunnistuse jagamist Algühingus ja koos oma vanematega pereõhtutel, kuni mõistavad tunnistuse tähtsat tähendust.

See hiljutine rõhk hingamispäeva rõõmuks muutmisele on otsene inspiratsioon Issandalt Kiriku juhtide kaudu. Koguduse nõukogu liikmed peaksid aitama piiskopkonda mitu nädalat varem, vaadates üle iga sakramendikoosoleku kõnede teemad ja muusika.

Meid kõiki õnnistatakse, kui hingamispäev on täis Issanda armastust nii kodus kui ka kirikus. Kui meie lastele õpetatakse Issanda teid, õpivad nad tundma Tema Vaimu ja sellele reageerima. Kui tunneme Issanda Vaimu, ihkame me kõik igal pühapäeval kirikus käia, et osa saada sakramendist. Ja kõik, noored ja vanad, kes kannavad raskeid koormaid, tunnevad vaimset ülendust ja lohutust, mis tuleb, kui pühendame hingamispäeva oma Taevasele Isale ja Jeesusele Kristusele mõtisklemisele.

Õnneks on Kristus alati lähedal, ootamas ja abivalmis, kui me palvetame abi saamiseks ja soovime meelt parandada ning Tema juurde tulla.

Nüüd, kui me mõtiskleme vaid nende mõne tõe peale, mis on ustavas Siioni laevas, siis püsigem pardal ja pidagem meeles, et definitsiooni kohaselt on laev sõiduvahend ja sõiduvahendi eesmärk on meid sihtkohta viia.

Meie laeva sihtkoht on evangeeliumi täielikud õnnistused, taeva kuningriik, selestiline hiilgus ja elu koos Jumalaga.

Jumala plaan on paigas. Tema on tüüri juures ning Tema suur ja võimas laev sõidab päästmise ja ülenduse poole. Pidage meeles, et me ei jõua selleni, kui hüppame paadist välja ja ise sinna ujuda püüame.

Ülendus on selle sureliku teekonna eesmärk ja keegi ei jõua selleni ilma Jeesuse Kristuse evangeeliumita – Tema lepituseta, talitusteta ning juhtivate õpetuste ja põhimõteteta, mida Kirikus leiame.

Just Kirikus õpime me Jumala töid ja võtame vastu Issanda Jeesuse Kristuse armu, mis meid päästab. Just Kirikus pühendume igavestele peredele ja sõlmime lepingud, millest saab pass meie teel ülenduseni. Kirikus on preesterluse vägi, mis aitab meil tüürida läbi surelikkuse ettearvamatute vete.

Olgem ustava Siioni laeva eest tänulikud, sest ilma selleta triiviks me lainetel üksinda, jõuetuna, ilma tüüri või aerudeta, kantuina tugevatest vastase tuule ja lainete hoovustest.

Hoidke kõvasti kinni, õed ja vennad, purjetage edasi selles imelises laevas, Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikus, ja me jõuame oma igavikulise sihtkohani. See on minu tunnistus ja palve meile kõigile Tema nimel, kelle nime kannab meie ustav Siioni laev, meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse nimel, aamen.