Svedectvo troch svedkov

Nech známe je všetkým národom, pokoleniam, jazykom a ľuďom, ku ktorým toto dielo príde: Že my sme, milosťou Boha Otca a Pána nášho Ježiša Krista, videli dosky, ktoré obsahujú tento záznam, ktorý je záznamom ľudu Nefiho, a tiež Lámánitov, ich bratov, a tiež ľudu Járedovho, ktorý prišiel od veže, o ktorej sa hovorí. A tiež vieme, že boli preložené darom a mocou Božou, lebo jeho hlas nám to oznámil; preto vieme s istotou, že toto dielo je pravdivé. A tiež svedčíme, že sme videli rytiny, ktoré sú na týchto doskách; a boli nám ukázané mocou Božou, a nie ľudskou. A prehlasujeme slovami rozvážnosti, že anjel Boží zostúpil z neba a priniesol tieto dosky, a položil nám ich pred oči, aby sme ich uzreli a videli, a aj rytiny na nich; a my vieme, že je to milosťou Boha Otca a nášho Pána Ježiša Krista, že sme ich uzreli a vydávame svedectvo, že tieto veci sú pravdivé. A je to v očiach našich podivuhodné. Avšak hlas Pána nám prikázal, aby sme o tom vydali svedectvo; a preto, aby sme boli poslušní Božích prikázaní, vydávame svedectvo o týchto veciach. A vieme, že ak sme verní v Kristovi, zbavíme odev svoj krvi všetkých ľudí a budeme nájdení bez poškvrny pred sudcovskou stolicou Kristovou, a budeme s ním naveky prebývať v nebesiach. A česť buď Otcovi a Synovi, a Duchu Svätému, čo je jeden Boh Amen.

Oliver Cowdery

David Whitmer

Martin Harris