Chương Trình Trẻ Em và Giới Trẻ Là Gì?

  Trang Mạng của Chương Trình Trẻ Em và Giới Trẻ

  Trang mạng của chương trình Trẻ Em và Giới Trẻ có chứa các thông tin quan trọng, tài liệu chương trình, tài liệu huấn luyện, ý tưởng cho các sinh hoạt và mục tiêu, và nội dung soi dẫn.

  Ứng Dụng Di Động Gospel Living

  Ứng dụng di động Gospel Living được thiết kế một cách soi dẫn, thú vị, hấp dẫn, và liên quan đến cuộc sống hằng ngày. Nó hỗ trợ một cuộc sống đặt trọng tâm vào Đấng Ky Tô qua các nội dung soi dẫn, việc đặt mục tiêu, những lời nhắc nhở, những ý tưởng cho các sinh hoạt và mục tiêu, việc liên lạc, và việc ghi chép nhật ký.

  Ứng dụng di động Gospel Living sẽ được cung cấp cho các hệ điều hành Andriod và Apple iOS và sẽ được triển khai vào năm 2020.

  Những Câu Hỏi Thường Gặp và Các Thông Tin Khác

  Khái Quát và Những Câu Hỏi Thường Gặp

  Phần khái quát ngắn và những câu hỏi thường gặp về chương trình Trẻ Em và Giới Trẻ.