Series of images of family spending time together and female child playing the guitar/ukelele

Ko Hai Kimautolu

ʻOku faʻu ʻe he kau mēmipa ʻo e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní ha komiunitī kehekehe ʻo e kakai ʻi he funga ʻo e māmaní mo ha tui tatau ki he ʻOtuá mo Hono ʻAlo ko Sīsū Kalaisí.

Ko ha Tui ʻOku Longomoʻui

Ngaahi Kaungāmeʻá mo e Kaungāʻapí
Te ke lava ʻo maʻu kimautolu ʻoku mau moʻui, ngāue, mo ʻohake ha ngaahi fāmili ʻi he funga ʻo e māmaní. Kiate kimautolú, ko e longomoʻui ko ia ʻi homau komiunitií ko ha founga ia ʻe taha te tau lava ai ʻo ʻofa ʻi hotau kaungāʻapí ʻo hangē ko ia naʻe akoʻi ʻe Sīsuú.
Chile: Sacrament Meeting
Ngaahi Haʻofanga Lotu Longomoʻuí
ʻOku ʻikai ko ha kau faifekau vahe taimi kakato kimautolu, ka ʻoku mau kau kotoa ʻi heʻemau ngaahi fakatahaʻanga fakalotofonuá ʻo fakafou ʻi he ngaahi fatongia fakatakimuʻá, ngaahi malangá, mo e ngaahi faingamālie ngāue tokoni kehé.
Missionaries helping distribute food during a service project in Hong Kong.
Tokoni makehe mei he Sāpaté
ʻOku mahulu hake ʻa e lotú kiate kimautolu ʻi he moihū pē ʻi he Sāpaté—ko ha feituʻu foki ia ke maʻu ai ha poupou ʻo fakafou ʻi he feohi fakakaungāmeʻá mo e ngaahi aʻusia ʻokú ne fakamālohia ʻa e tuí mo ʻoatu ha tokoni ki he ngaahi faingataʻa ʻo e moʻuí.
Meʻa ke ʻAmanaki ki ai ʻi he Lotú
ʻOku Mau Ngāue Fakataha ko e Kau Muimui ʻo Sīsū Kalaisi
Sacrament meetings
ʻOku Mau Lotu Fakataha
ʻI ha ngaahi haʻofanga lotu fakalotofonua ʻe 30,000 tupu ʻi he funga ʻo e māmaní, ʻoku fetuʻutaki ai ʻa e kakaí mo e niʻihi kehe ʻi honau koló ke moihū, lotu, hiva ha ngaahi himi, mo ako ʻa e ongoongolelei ʻo Sīsū Kalaisí.
Seminary
ʻOku Mau Ako Fakataha
ʻI he lolotonga ʻo e uiké, ʻoku fakatahataha ʻa e kakai ʻo e toʻu kotoa pē ʻi he ngaahi kalasi, hangē ko e seminelí maʻá e toʻu tupú pe ʻinisititiuti maʻá e kakai lalahi kei talavoú, ke ako fakataha ʻa e ngaahi akonaki ʻa Sīsuú.
Service
ʻOku Mau Tokoniʻi ʻa e Niʻihi Kehé
Ko e ngaahi ngāue tokoní ko ha konga angamaheni ia ʻo e ʻekitivitī faka-Siasí pea ko ha founga mahuʻinga ia ʻoku mau talangofua ai ki he fekau ʻa e ʻOtuá ke ʻofa ki homau kaungāʻapí.
Church Service: Greetings
ʻOku Mau Fakatupulaki ha Ngaahi Vā Fetuʻutaki
Ko homau ngaahi haʻofangá ko ha ngaahi kaungāʻapi ia ʻi he feituʻu ʻoku mau nofo aí, pea ʻoku mau ngāue mālohi ke hoko ko ha kaungāʻapi mo ha kaungāmeʻa lelei. Ko e ngaahi ʻekitivitī fakasōsialé ko ha konga fakafiefia mo mahuʻinga ia hono langa ha komiunitī ʻo e siasí.
A mother and her son are together inside their home. They are in the kitchen. The mother and son are giving each other a hug. This is in Ghana, Africa.
ʻOku Mau Fakamālohia ʻa e Ngaahi Fāmilí
ʻOku hanga ʻe he ngaahi haʻi fakafāmili mālohí ʻo ʻai ke fakafiefia ʻa e moʻuí ni mo tokoni ke tau langa hake ʻa e faʻahinga māmani ʻoku tau fiemaʻú. ʻOku poupouʻi ʻe heʻemau ngaahi aʻusia mo e tokoni ʻi he siasí ʻa e ngaahi vā fetuʻutaki fakafāmili ʻoku loloto mo feʻofoʻofani.
ʻOku Mau Hoko ʻo Lelei Ange
Ko e hoko ko ia ko e tokotaha ʻoku mau ʻamanaki ke aʻusiá ko ha konga mahuʻinga ia ʻo e moʻui homau siasí. ʻOku tokoni ʻa e ngaahi polokalama ʻa e Siasí ki he kakaí ke nau ako mo tupulaki fakalaumālie pea ʻi ha ngaahi founga moʻoni ʻo fakafou ʻi he ongoongolelei ʻo Sīsū Kalaisí.
Kumi ʻEmau Lotu Ofi Atu Kiate Koé
ʻOkú ke fie sio ki he founga ʻe lava ke ʻaonga ai kiate koe ha komiunitī ʻo e siasí ʻoku tokoní? Haʻu ʻo mamata ʻiate koe pē ʻaki haʻo ʻaʻahi ki ha haʻofanga lotu fakalotofonua ʻa e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní.
Kumi ʻEmau Lotu Ofi Atu Kiate Koé
Tuʻunga Fakatakimuʻa ʻo e Siasí
First Presidency 2018
ʻOku Mau Tui ki he Kau Palōfitá mo e Kau ʻAposetoló
ʻOku tataki ʻa e Siasí ʻe ha palōfita mo ha kau ʻaposetolo ʻi he ʻahó ni, ʻo muimui ki he sīpinga tatau naʻe fokotuʻu ʻe Sīsū Kalaisi ke tataki ʻaki Hono kakaí ʻi he kuonga ʻo e tohi tapú. ʻOku ngāue ʻa e kau taki ko ʻení ʻo fakatatau ki Heʻene fakahinohino fakalaumālié. Te ke lava ʻo ako lahi ange kiate kinautolu ʻi heni.
Three women in the Philippines sitting outside and reading from the Liahona together.
ʻOku Omi ʻa e Kau Takí mei he funga ʻo e Māmaní
ʻOku tokoni ʻa e kakai tangata mo fafine mei he tafaʻaki kehekehe ʻo e moʻuí ke tataki ʻa e ngāue ʻa e Siasí ʻi ha lēvolo fakaemāmani lahi mo fakavahelahi. Ko e sīpinga ʻe taha ʻo e meʻá ni ko e kakai fefine ʻoku nau taki ʻa e Fineʻofá.
Chile: Family Life
Ko e Kau Taki Fakalotofonuá Ko ha Kakai Angamaheni
ʻOku ʻikai ha kau faifekau vahe taimi kakato, ka ʻoku tataki ʻa e ngaahi haʻofanga lotu fakalotofonuá ʻe he kāingalotu ʻo e Siasí ʻoku nau foaki honau taimí. ʻOku poupouʻi kinautolu ʻe he kāingalotu angamaheni kehe ʻo e Siasí ʻoku nau tokoni ʻi he meʻa kotoa pē mei hono akoʻi ʻo e ngaahi kalasi Lautohi Faka-Sāpaté ki hono fakamaau ʻo e falelotú.
Prayer
ʻOku Mau Feakoʻiʻaki
ʻI hoʻo ʻaʻahi mai ki heʻemau ngaahi haʻofangá, te ke fakatokangaʻi ʻoku mau feakoʻiʻaki mo ako fakataha mei he folofolá. ʻOku mau tui ʻoku maʻu ʻe he tokotaha kotoa pē ha meʻa mahuʻinga ke vahevahe, ko ia ʻoku kole ai ʻe he kau takí ki ha kakai kehekehe ke nau malanga ʻi he tuʻunga malangá, lotu, mo akoʻi ʻa e ngaahi kalasí.
Maʻu ha Fakafeʻiloaki Fakataautaha
Kapau ʻokú ke fie ʻaʻahi ki hoʻo haʻofanga lotu fakalotofonuá, ʻoku mau loto ke ke fiemālie ʻi he lahi taha ʻe lavá. ʻE lava ke tomuʻa talanoa atu ʻa e kau faifekau fakalotofonuá ke ke ʻiloʻi ʻa e meʻa ke ke ʻamanaki ki aí, tali hoʻo ngaahi fehuʻí, pea aʻu pē ki hano tuku atu haʻo nofoʻanga ʻi he taimi ʻokú ke mateuteu ai ke ʻaʻahi angé.
Talanoa ki he Kau Faifekaú fekauʻaki mo e Siasí
Maʻu ha Fakatupulaki mei Hoʻo ʻĪmeilí
Maʻu ha ngaahi vitiō langaki moʻui, ngaahi fakamatala, mo ha meʻa lahi ange ʻi ha ʻīmeili fakauike.