Mga Dapat Asahan sa Simbahan

Ang aming Simbahan ay isang lugar kung saan maaari kang sumama sa iba pang mga mananampalataya upang magnilay, sumamba, matuto, at maging mas mabuting tao.

Mapabilang sa Isang Mapagkalingang Komunidad

Malugod na Tinatanggap ang mga Bisita

Nakalagay sa aming mga gusali ang mga salitang “Visitors Welcome [Malugod na Tinatanggap ang mga Bisita]”—at talagang totoo ito! Ikaw man ay interesadong maging miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, bumibisita sa isang kaibigan, o nag-uusisa lang, masaya kaming makita ka.

Mga Dapat Asahan sa mga Pulong sa Araw ng Linggo

Ang Simbahan ay isang lugar para makihalubilo at matuto, ngunit higit sa lahat ito ay isang lugar para sambahin ang Diyos at si Jesucristo. Lahat ng 30,000 kongregasyon namin sa buong mundo ay may magkakaparehong mga pagpupulong tuwing Linggo na tumatagal ng dalawang oras:

Congregational Singing

Sacrament Meeting

Sa tinatawag naming “sacrament meeting,” sama-samang nagtitipon ang lahat ng miyembro ng kongregasyon. Ang pagpupulong na ito ay mayroong pambungad at pangwakas na panalangin, ilang himno, at mga sermon na ibinigay ng mga miyembro ng Simbahan.

Ang pinakamahalagang bahagi ng sacrament meeting ay ang pakikibahagi ng sakramento, na katulad ng Komunyon sa iba pang mga relihiyong Kristiyano. Sa oras ng sakramento, inaalala namin si Jesucristo kapag kinakain namin ang maliit na piraso ng tinapay at umiinom ng tubig sa maliit na baso na sumisimbolo sa katawan at dugo na inialay Niya para sa atin. Sa tahimik na panahong ito, nagsisikap kaming mag-isip ng mga paraan na mas matapat namin Siyang masusunod sa darating na linggo.

Bilang bisita, hindi ka aasahang makilahok sa anumang bagay na hindi ka komportable. Huwag mahiyang maupo sa kongregasyon at magmasid lamang.

Mga Klase

Bukod pa sa sacrament meeting, inaanyayahan ang mga tao na manatili sa ikalawang oras para mag-aral sa mas maliliit na grupo.

Ang mga bata ay dumadalo sa Primary, kung saan natututuhan nila ang mga kwento sa banal na kasulatan, mga awitin, at mga aralin tungkol kay Jesus at sa Kanyang ebanghelyo na angkop sa kanilang edad. Ang mga tinedyer ay dumadalo sa katulad na mga klase na kasama nila ang kanilang mga ka-edad.

Sa ibang araw ng Linggo, ang mga adult ay magkakasamang dumadalo sa Sunday School, kung saan pinag-aaralan nila ang mga aklat ng banal na kasulatan na pinili para pag-aralan ng buong Simbahan sa buong taon. Sa ibang mga linggo, mayroong hiwalay na klase para sa kalalakihan (tinatawag na elders quorum) at kababaihan (tinatawag na Relief Society).

Kung hindi ka sigurado kung saan ka dadalo, magtanong lang, at may tutulong sa iyo na mahanap ang tamang klase.

Chile: Sunday School Council Meeting

Iba Pang mga Aktibidad ng Simbahan

Kung dumalo ka sa isang serbisyo sa pagsamba sa araw ng Linggo kasama namin o may kaibigan ka na miyembro ng aming Simbahan, maaaring anyayahan ka sa isa sa iba pang mga aktibidad na magaganap sa inyong lokal na kongregasyon. Kabilang sa ilang halimbawa ang:

  • Mga aktibidad sa pakikihalubilo, tulad ng isang Christmas party.
  • Lingguhang aktibidad ng mga kabataan.
  • Mga institute of religion para sa mga young adult para pag-aralan ang mga banal na kasulatan at makipagkaibigan.
  • Mga community service project.
  • Mga klase sa self-reliance.
  • Mga konsiyerto o iba pang mga pagtatanghal.

Mga Karaniwang Tanong

Ano ang dapat kong isuot sa simbahan?
Malalaman ba ng lahat na bisita ako?
Kailangan ko bang makibahagi?
Hihilingan ba akong magbigay ng pera?
Puwede ko bang dalhin ang aking mga anak?
Gusto mo bang magsimba pero ayaw mong mag-isa?
Ang mga miyembro ng aming Simbahan na nagboboluntaryo bilang mga missionary sa inyong lugar ay maaaring bumisita sa iyo para matulungan kang malaman kung ano ang mga dapat mong asahan at masagot ang iyong mga tanong. Maaari din silang tumulong para matiyak na may mauupuan ka kapag handa ka nang bumisita.
Humiling ng Pagbisita
Alamin ang Iba Pa tungkol sa Aming Komunidad sa Simbahan
Kilalanin pa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw at tingnan kung ano ang maibibigay sa iyo ng simbahan sa email series na ito tungkol sa aming komunidad sa simbahan.