Naʻe Akoʻi Kitautolu ʻe Sīsū ke Feʻofaʻaki

ʻOku ʻomi ʻe Sīsū ʻa e sīpinga taupotu taha ʻo e ʻofá. Ko e muimui kiate Iá ko e ʻofa ki he ʻOtuá mo tokoniʻi ʻa kinautolu ʻoku mou feohí.

Missionaries helping distribute food during a service project in Hong Kong.

Ko e Ongo Fekau Lahí

Naʻe akoʻi ʻe Sīsū Kalaisi ko e ongo fekau lahi tahá ko e ʻofa ki he ʻOtuá mo e ʻofa ki he niʻihi kehé.

Naʻe fakamahinoʻi ʻe he Fakamoʻuí ko e ʻofa “ho kaungāʻapí” ʻoku ope atu ia ʻi hoʻo angalelei pē ki he kakai ʻoku nofo ofi atú. Ko e konga ʻo e fatongia ʻo Hono kau muimuí ke fakahaaʻi ʻa e ʻofa faka-Kalaisí—ʻa e ʻofa haohaoa ʻa Kalaisí—ki he tokotaha kotoa pē, kau ai ʻa kinautolu te ke ala lau ko ho filí. ʻI heʻetau muimui ki he ʻuluaki fekaú ʻo hangē ko ia naʻe fai ʻe Sīsuú, ke ʻofa ki he ʻOtuá ʻaki e kotoa hotau lotó, te Ne lava ʻo tokoniʻi kitautolu ke tau ʻofa lelei ange ki Heʻene fānaú kotoa, ʻo aʻu pē ki he taimi ʻoku ngali faingataʻa aí.

Texas: JustServe - Henry's Home

Founga ʻOku Tau Fakahaaʻi ai e ʻOfá

Ko e taimi ʻe niʻihi ʻe lava ke mahuʻingamālie ange—mo fakafiefia ange—hono tokoniʻi e niʻihi kehé—ʻi hoʻo fakahoko ia mo ha taha kehé. Te mau fiefia ke ke ngāue tokoni fakataha mo kimautolu! Ko ha niʻihi ʻeni ʻo e ngaahi founga ʻoku mau ngāue fakataha ai ke fakahaaʻi ʻa e ʻofa faka-Kalaisí.

Ngāue Fakaetauhí

ʻOku vahevahe ʻa e kāingalotu ʻo e Siasí ʻi homau ngaahi haʻofangá ki ha ngaahi hoa pea vahe ha niʻihi tokosiʻi ke nau ngāue fakaetauhi ki ai. ʻI heʻetau ngāue fakaetauhi ki he niʻihi kehé, ʻoku tau feinga ke tokoniʻi kinautolu ʻo hangē ko ia naʻe mei fai ʻe he Fakamoʻuí. ʻOku fakataumuʻa ʻa e ngaahi hoa ngāue fakaetauhí ke nau hoko ko ha faʻahinga kaungāmeʻa angamaheni. ʻOku nau fakapapauʻi ko e tokotaha kotoa pē ʻi he haʻofangá ʻoku tokangaʻi kinautolu ʻe ha taha mo ʻi ai ha taha te nau lava ʻo tafoki ki ai kapau ʻoku nau fiemaʻu ha meʻa.

Founga ʻOku Tau Fakahaaʻi ai e ʻOfá

Ngaahi Tokoni Uelofeá

ʻOku poupouʻi ʻa e kāingalotú ʻi he Siasí kotoa ke nau ʻaukai mo lotu fakamāhina, ʻo ʻikai kai pe inu ʻi ha houa nai ʻe 24 (kapau ʻoku nau malava fakatuʻasino). ʻOku foaki leva ʻe he kāingalotu ʻo e Siasí ʻa e paʻanga naʻe mei fakaʻaongaʻi ki he ngaahi meʻatokoni ko iá ki ha paʻanga ke tokoniʻi ʻaki ʻa kinautolu ʻoku faingataʻaʻiá.

ʻI he ngaahi foaki ko ʻení, ʻe lava ai ʻa e kau taki fakalotofonuá ʻo tokoniʻi ʻa kinautolu ʻoku fiemaʻu ha tokoni fakapaʻanga ki he meʻakaí, fale nofoʻangá, mo e fefonongaʻakí. ʻOku toe tokoni foki ʻa e kau taki ʻo e Siasí ki he niʻihi fakafoʻituitui ʻoku nau maʻu ha tokoní ke nau faʻu ha palani ke fakaleleiʻi honau tūkungá, ʻo faʻa fakaʻaongaʻi ha ngaahi maʻuʻanga tokoni kehe hangē ko e ngaahi ngāue maʻuʻanga moʻuí faleʻi ʻo fakafou ʻi he Tafaʻaki Tokoni ʻa e Fāmilí, ngaahi kalasi moʻui fakafalala pē kiate kitá, mo ha ngaahi meʻa lahi ange.

ʻOku fakaʻatā ʻe he tokoni ko ʻení ʻa kinautolu ʻoku faingataʻaʻiá ke nau ongoʻi e ʻofa ʻa e Fakamoʻuí, pea pehē ki he ʻofa ʻa honau koló mo e fāmilí—ʻo aʻu pē, pea tautautefito ki he taimi ʻoku faingataʻa aí.

Tokoni ki he Fakatamakí

ʻI he taimi ʻoku hoko ai ha ngaahi fakatamaki ʻi he funga ʻo e māmaní, ʻoku fakatahataha ʻa e Siasí mo hono kāingalotú ke tokoni. ʻOku foaki ʻe he Siasí ha meʻakai, naunau fakafaitoʻo, vala, mo e ngaahi meʻa mahuʻinga kehe pē ʻi he ngaahi feituʻu ʻoku uesia ʻe he ngaahi fakatamaki fakaenatulá, taú, mo e ngaahi meʻa kehe pē ʻoku hokó, ko ha konga ʻo ha polokalama tokoni ki he fakatamaki fakaenatulá. ʻOku toe fengāueʻaki foki ʻa e Siasí mo ha ngaahi kautaha falalaʻanga kehe ke tokangaekina e ngaahi fiemaʻu makehe ʻoku tupu mei he tūkunga takitaha.

ʻOku vēkeveke foki mo e kāingalotu ʻo e Siasí ke kau mai. ʻI he taimi ʻoku hoko ai ha fakatamaki, ʻoku vave hono fakafekauʻaki ʻe he kāingalotu mo e kau faifekau ʻi he ngaahi feituʻu takatakai aí ʻa hono tānaki mo fokotuʻutuʻu ʻa e ngaahi foakí, toʻo ʻa e vevé, mo foaki ha meʻakai, vala, nofoʻanga, mo ha tokoni fakaeloto, ʻo ka fiemaʻu.

Tokoni ʻOfa Fakaetangatá

ʻOku ngāue ʻa e Siasí ke tokangaʻi ʻa kinautolu ʻoku faingataʻaʻia ʻi he funga ʻo e māmaní ʻo fakafou ʻi ha ngaahi polokalama mo ha ngaahi ngāue kehekehe.

ʻOku kehekehe pē ʻa e ngāue ko ʻení mei he feituʻu ki he feituʻu ʻo makatuʻunga ʻi he ngaahi fiemaʻu pau ʻa e vahefonua takitaha. ʻOku tokanga taha ʻa e Siasí ki hono fakaleleiʻi ʻo e malava ke maʻu ha vai maʻá mo e naunau fakahaisiní, tokangaekina ʻa e faʻeé mo e pēpē toki fāʻeleʻí, tokangaʻi ʻo e moʻui leleí, akó, malu ʻo e meʻakaí, mo e tokoni ki he kau kumi hūfangá. ʻOku tokoni ʻa e ngāue mo e ngaahi kautaha falalaʻangá ke fakahoko ʻa e ngaahi ngāue ko ʻení, ke fakahoko ʻe he Siasí ʻemau feinga taupotu tahá ke ʻofa ki hotau kaungāʻapí ʻo hangē pē ko kitautolú.

Service Activity

Founga Te Ke Lava Ai ʻo Fakahaaʻi ʻa e ʻOfá

ʻOku founga fēfē nai ʻa e ʻofa ki ho kaungāʻapí kiate koe fakatāutahá? Ko ha ngaahi fakakaukau ʻeni ʻe niʻihi fekauʻaki mo e founga te ke lava ai ʻo muimui ki he sīpinga ʻa Sīsuú:

  • Lotu ke ke ʻiloʻi e founga te ke lava ai ʻo tokoniʻi e niʻihi kehé.
  • Kumi ha ngaahi faingamālie iiki ke fakahaaʻi ai ʻa e angaʻofá ʻi he lolotonga ʻo e ʻahó.
  • Feinga ke fakamolemoleʻi ʻa kinautolu ʻokú ke ongoʻi naʻe faihala atu kiate koé.
  • Kumi ha ngaahi faingamālie ngāue tokoni ʻi homou koló.
  • Fakamafola ha ngaahi pōpoaki langaki moʻui, lelei ʻi he mītia fakasōsialé, pea fakaʻehiʻehi maʻu pē mei he ngaahi ʻohofi fakatāutahá.
  • Fakafepakiʻi ʻa e houtamakí, laulanú, mo e ngaahi founga kehe ʻo e fakafaikehekeheʻí.
  • Fakahoko ha ngaahi fakahīkihiki ʻi he loto moʻoni.
  • Vakaiʻi ʻa e ngaahi kaungāmeʻa ʻoku nau foua ha taimi faingataʻa.
  • Tokoni ki he kakai ʻoku ngali taʻelatá.
  • Poupouʻi e ngaahi ngāue ke tokangaʻi ʻa kinautolu ʻoku faingataʻaʻiá.

Te ke lava ʻo maʻu ha ngaahi ngāue tokoni ʻi homou feituʻú pe ngaahi founga ke ke ngāue ai ʻi ha feituʻu mamaʻo ʻaki haʻo ʻaʻahi ki he JustServe.org.

Haʻu ʻo Ngāue Tokoni mo Kimautolu
Kapau ʻokú ke kumi ha komiunitī ʻo ha kakai ʻofa ʻoku nau fie ʻai ʻa e māmaní ko ha feituʻu lelei ange, te mau fiefia ke ke kau mo kimautolu! Te ke lava ʻo kamata ʻaki haʻo ako lahi ange fekauʻaki mo homau Siasí mei he kāingalotu ʻoku ngāue tokoni ko e kau faifekau ʻi homou feituʻú.
Kole ha ʻAʻahi
Feinga ke ʻIloʻi Homau Kāingalotu ʻi he Siasí
Maʻu ʻemau ngaahi ʻīmeili fekauʻaki mo e hoko ko ha mēmipa ʻo e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní.