ʻOku ʻi ai ha Taumuʻa mo e ʻUhinga Hoʻo Moʻuí

Naʻe ʻikai hoko noa pē ʻa e moʻui ʻi he māmaní. ʻOkú ke ʻi hení ko ha konga ʻo e palani ʻo e fiefia ʻa e ʻOtuá maʻatautolu hono kotoa.

Maʻu ʻa e Ngaahi Talí fakafou ʻia Sīsū

ʻOku ʻi ai e ʻUhinga Hoʻo ʻi Hení

Kuó ke fifili nai ki he ʻuhinga ʻokú ke ʻi heni aí? Ko e hā naʻe fakatupu ai ʻe he ʻOtuá ʻa e māmaní pea tuku koe ki aí? Kapau te ke ongoʻi moʻoni ʻi ho laumālié pau ʻoku ʻi ai ha taumuʻa maʻongoʻonga ange ki hoʻo moʻuí ʻi he moʻui ʻataʻataá pē, te ke lava ʻo maʻu ʻa e ngaahi talí ʻi hoʻo tafoki ki he ʻOtuá.

ʻOku mau tui naʻa tau moʻui kimuʻa pea kamata ʻa e māmani ko ʻení, ʻo nofo mo e ʻOtuá ko ʻEne fānau ʻi he fōtunga ʻo e laumālie. Hangē ko hono tuku atu ʻe ha mātuʻa ʻena tamá ki he akó, naʻe fekauʻi mai kitautolu takitaha ʻe heʻetau Tamai Hēvaní ki heni ke tau lava ʻo maʻu ha sino fakatuʻasino pea ako mo tupulaki ke hoko ʻo hangē ko Iá kimuʻa pea tau toe foki ʻi ha ʻaho ʻo nofo ʻi Hono ʻaó.

A mother stands and comforts her son in their home

ʻOku Finangalo ʻa e ʻOtuá Ke Ke Fiefia

Koeʻuhí naʻe ʻafioʻi ʻe he ʻOtuá ʻe fiemaʻu ki heʻetau tupulakí ke tau fai ha ngaahi fili pea aʻusia ʻa e fehangahangaí, naʻá Ne fekauʻi mai Hono ʻAlo ko Sīsū Kalaisí ke hoko ko hotau Fakamoʻui pea tokoniʻi kitautolu ke tau maʻu ʻa e fiefia tuʻuloá ʻi he moʻuí ni. ʻOku talaʻofa mai ʻe he ongoongolelei ʻo Sīsū Kalaisí ʻa e melinó, fiefia tuʻuloá, mo e mālohi kiate kinautolu ʻoku muimui faivelenga ki he ngaahi fekau ʻa e ʻOtuá pea papitaiso ki he Siasi ʻo Kalaisí. ʻOku akoʻi ʻe he Tohi ʻa Molomoná:

Neongo ko hono aʻusia ʻo e mamahí ko ha konga fakanatula pē ia ʻo e moʻuí ni, ka ʻoku ʻikai ʻuhinga ia ko e meʻa pē ia ʻokú ke aʻusiá. Naʻe tāpuakiʻi kitautolu ʻe he ʻOtuá ʻaki ha ngaahi meʻa fakaʻofoʻofa lahi ke tau fiefia ai ʻi he māmani ko ʻení.

ʻE lava ke hoko hoʻo vā fetuʻutaki mo e kakai kehé ko e taha ʻo e ngaahi maʻuʻanga fiefia mo e ʻuhinga maʻongoʻonga taha ʻi hoʻo moʻuí. Ko hono foaki mo maʻu ʻo e ʻofá ko ha konga ia ʻo e taumuʻa ʻo e moʻuí. ʻE lava ke ʻomi ʻe he talaʻofa ʻo e moʻui taʻengata mo e ʻOtuá pea mo kinautolu ʻokú ke ʻofa aí, ha ʻamanaki lelei ʻokú ne tokoniʻi koe ʻi he ngaahi taimi faingataʻá.

South Africa: Family Life

Ko e Moʻuí ko ha Taimi Ia Maʻau ke ke Ako mo Tupulaki Ai

ʻOku kau ʻi he moʻuí ha ngaahi aʻusia fakamamahi. ʻI hoʻo foua e ngaahi taimi faingataʻá, ʻe lava ʻo tokoni ke ke manatuʻi ʻoku pule ʻa e ʻOtuá, ʻokú Ne fiemaʻu ʻa e lelei tahá maʻau, pea ʻi hoʻo fai ho lelei tahá ke muimui kiate Iá, ʻe fakatonutonu ʻa e meʻa kotoa pē te ke aʻusiá ʻi ha ʻaho ʻo fakafou ʻia Sīsū Kalaisi. ʻOku palōmesi mai ʻa e Tohi Tapú “ʻe holoholo ʻe he ʻOtuá ʻa e loʻimata kotoa pē mei honau matá; pea ʻe ʻikai kei ai ha mate, pe ha ongosia, pe ha tangi, pea ʻe ʻikai kei ai ha mamahi” (Fakahā 21:4).

an elderly man smiles as his daughter gives him a kiss on the cheek.

Tupulaki ʻi he ngaahi faingataʻá

ʻOku tokoniʻi koe ʻe he ngaahi meʻa ʻokú ke aʻusia ʻi he kotoa hoʻo moʻuí ke ke tupulaki ai ki he tuʻunga te ke malava ʻi hoʻo hoko ko ha fānau ʻa e ʻOtuá. ʻI he taimi ʻokú ke fie fakamālohia ai ho ngaahi uouá, ʻokú ke fai ha ngaahi fakamālohisino ke ueʻi e ngaahi uoua ko iá. Ko e meʻa tatau pē, ʻe lava ke tokoni ʻa e ngaahi ʻahiʻahi ʻokú ke fepaki mo iá ke langaki ho ʻulungāngá ʻaki hono ʻoatu ha fakafeʻātungia ʻoku iku ke ke tupulaki fakalaumālie, fakaʻatamai, mo fakaeloto ai.

Ko hono ako e manavaʻofá

ʻI hoʻo foua e ngaahi faingataʻá, ʻe lava ke tupulaki hoʻo manavaʻofa ki he niʻihi kehé pea te ke lava ʻo hoko ʻo hangē ange ko Sīsū Kalaisí. Te ke lava ʻo hoko ko ha meʻangāue ʻi he toʻukupu ʻo e ʻOtuá ʻi hono tokoniʻi e niʻihi kehe ʻoku nau foua e ngaahi faingataʻa tatau.

ʻE fakatonutonu ʻa e meʻa kotoa

Ko e taha ʻo e ngaahi meʻaʻofa kuo foaki mai ʻe he ʻOtuá maʻatautolú ko e tauʻatāina ke fili maʻatautolú. Meʻapangó, ko e taimi ʻe niʻihi ʻe fai ʻe he niʻihi ʻoku mou feohí ha ngaahi fili ʻe fakatupu mamahi kiate koe pe ko kinautolu ʻokú ke ʻofa aí. ʻOku ʻikai ko ha fakaʻilonga ʻeni ʻoku ʻikai ʻofa ʻa e ʻOtuá ʻiate koe pe ʻoku ʻikai hōifua kiate koe. ʻOku fakataimi pē ʻa e ngaahi meʻa taʻetotonu ʻokú ke mamahi aí pea ʻe fakaleleiʻi ia ʻo fakafou ʻia Sīsū Kalaisi.

Te Ke Lava ʻo Hoko ʻo Toe Lelei Ange

Thailand: Harvesting

ʻI hono fekauʻi mai koe ʻe he ʻOtuá ki heni ke ke akó, naʻá Ne ʻafioʻi te ke fai ha ngaahi fehalaaki pea te ke fiemaʻu ha tokoni ke ke ikunaʻi ʻa e angahalá. Naʻá Ne ʻomi ha Fakamoʻui mo ha Huhuʻi, ko Sīsū Kalaisi, ke mamahi pea pekia maʻau pea mo e tokotaha kotoa pē kuo moʻuí. Koeʻuhí ko e feilaulau ʻa Sīsuú, te ke lava ʻo maʻu ʻa e fakamolemolé mo e fakamoʻuí.

ʻI he tokoni ʻa e Fakamoʻuí, te ke lava ʻo ikunaʻi ʻa e angahalá, ngaahi vaivaí, tōʻonga moʻuí, mo e ngaahi maʻunimā kuó ne taʻofi koe ʻi he kuohilí. Te ke lava ʻo angaʻofa, faʻa fakamolemole, loto-fakatōkilalo, mo faʻa kātaki ange ʻi he tuʻunga naʻá ke ʻi ai kimuʻá. ʻE tokoni ʻa e founga ko ʻeni ʻo e hoko ʻo anga faka-Kalaisi angé ke ke hoko atu ʻi he hala foki ke toe nofo mo e ʻOtuá.

Ako Lahi Ange fekauʻaki mo e Palani ʻa e ʻOtuá
ʻOku ʻi ai ha palani ʻa e ʻOtuá maʻau. Ako mo e kau faifekaú fekauʻaki mo e taumuʻa ʻo e moʻuí ʻi ha fetalanoaʻaki ʻi he ʻinitanetí pe talanoa tonu.
Kole ha ʻAʻahi
Ngaahi Fehuʻi Lalahi ʻo e Moʻuí
Kau mai ki he ngaahi ʻīmeili hokohoko ʻe fitu ko ʻení ʻi heʻetau aleaʻi e palani ʻa e ʻOtuá mo e taumuʻa ʻo e moʻuí.