Faanatinatiina o le Galuega o le Faaolataga

O Se Taumafaiga Tuufaatasi i le Faaliliuina Mai, Faatumauina, ma Faatoagaina Mai

O Se Vaaiga Fou mo le Galuega o le Faaolataga

O le faateleina o le aofai o talavou ua tali atu i le valaau a le perofeta, ua faanatinatiina ai le tuputupu ae o le galuega faafaifeautalai. I o tatou tulaga o ni tagata ma taitai o le ekalesia, ua tutusa uma ai o tatou avanoa ina ia tatou i ai i le galuega o le faaolataga a le Faaola.

O Se Vaaiga Fou mo le Galuega o le Faaolataga

O La’u Galuega ma Lo’u Mamalu

Ia Faasusulu Atu lo Outou Malamalama