Pemberian Pelayanan
Wawancara Pelayanan


Wawancara Pelayanan

Ikhtisar asas-asas Pelayanan, dengan komentar dari Penatua D. Todd Christofferson, Penatua Gary E. Stevenson, dan Sister Reyna I. Aburto.

Cetak