Punaoa Faavae
O Le Toefuata’iga o le Talalelei a Iesu Keriso

O Le Toefuata’iga o le Atoatoaga o le Talalelei a Iesu Keriso

O Se Folafolaga o le Faamanatuina o le Lua Seneturi i le Lalolagi

O lenei folafolaga sa fofogaina e Peresitene Russell M. Nelson o se vaega o lana savali i le Konafesi Aoao Faaletausaga Lona 190, i le aso 5 o Aperila, 2020, i le Aai o Sate Leki, Iuta.

Matou te folafola atu ma le faamaoni e alofa le Atua i Lana fanau i atunuu uma o le lalolagi. Ua foa’i mai e le Atua le Tamā ia i tatou le soifua mai ma le paia, le soifuaga lē mafaatusalia, ma le taulaga togiola lē i’u a Lona Alo Pele, o Iesu Keriso. E ala i le mana o le Tamā, na toetu mai ai Iesu ma maua le manumalo i le oti. O Ia o lo tatou Faaola, lo tatou Faataitaiga Sili, ma lo tatou Togiola.

I le lua selau tausaga talu ai, i se taeao matagofie o le tautotogo i le 1820, a o sailiili le taule’ale’a o Iosefa Samita e fia iloa po o le a le ekalesia e auai ai, sa alu ai e tatalo i le togāvao e lata ane i lona aiga i le setete o Niu Ioka, ISA. Sa i ai ni ana fesili e faatatau i le faaolataga o lona agaga ma sa faatuatua o le a ta’ita’i o ia e le Atua.

I le lotomaualalo, matou te tautino atu ai e faapea i le tali mai i lana tatalo, sa faaali mai ai le Atua le Tamā ma Lona Alo, o Iesu Keriso ia Iosefa ma amatalia ai loa le “toefuata’iga o mea uma” (Galuega 3:21) e pei ona valo’ia mai i le Tusi Pa’ia. I lenei faaaliga, sa ia a’oa’o ai, e faapea, ina ua mavae le maliliu o ulua’i Aposetolo, sa leiloa ai le Ekalesia a Keriso o le Feagaiga Fou mai le lalolagi. O le a avea Iosefa ma mea faigaluega i le toefo’i mai o le Ekalesia.

Matou te faamautū atu, e faapea, i lalo o le ta’ita’iga a le Tamā ma le Alo, na ō mai ai avefe’au faalelagi e a’oa’o Iosefa ma toe-atia’e le Ekalesia a Iesu Keriso. Sa toefuata’i mai e Ioane le Papatiso le pule e papatiso ai e ala i le faatofuina mo le faamagaloga o agasala. O le to’atolu o ulua’i Aposetolo—o Peteru, Iakopo, ma Ioane—sa toefuata’i maia le tofi faa’aposetolo ma ki o le pule o le perisitua. Sa ō mai fo’i isi, e aofia ai Elia, o lē na toefuata’i maia le pule e faamau faatasi ai aiga e faavavau i mafutaga e faavavau i talaatu o le oti.

Matou te molimau atu fo’i o Iosefa Samita na tu’u i ai le meaalofa ma le mana o le Atua e faaliliu ai se faamaumauga anamua: le Tusi a Mamona—O Se Tasi Molimau ia Iesu Keriso. O loo aofia ai i itulau o lenei anotusi pa’ia se tala e uiga i le galuega patino a Iesu Keriso i tagata i le Lalolagi i Sisifo i le faato’ā mavae ai o Lona Toetu. O loo a’oa’o mai ai le faamoemoega o le olaga ma faamalamalama mai ai le mata’upu faavae a Keriso, lea e faatotonugalemū i ai lena faamoemoega. I le avea ai o se tusitusiga paia e soa ma le Tusi Paia, o loo molimau mai ai le Tusi a Mamona e faapea, o tagata soifua uma o ni atalii ma ni afafine o se Tama i le Lagi alofa, ua i ai ia te Ia se fuafuaga pa’ia mo ō tatou olaga, ma o Lona Alo, o Iesu Keriso, o loo fetalai mai i aso nei e pei fo’i ona i ai i aso anamua.

Matou te tautino atu O Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai, sa faatulagaina i le aso 6 o Aperila, 1830, o le Ekalesia lava lea a Keriso o le Feagaiga Fou ua toefuata’iina. O lenei Ekalesia ua taula i le soifuaga ato’atoa o lona ma’a tulimanu, o Iesu Keriso, ma i Lana Togiola lē i’u ma le Toetu moni mai. Ua toe vala’auina e Iesu Keriso ia Aposetolo ma tu’u atu ia i latou le pule o le perisitua. Ua Ia vala’aulia i tatou uma ia ō mai ia te Ia ma Lana Ekalesia, ia maua le Agaga Pa’ia, o sauniga o le faaolataga, ma ia maua le olioli tumau.

Ua mou atu nei le lua selau tausaga talu ona amatalia lenei Toefuata’iga e le Atua le Tamā ma Lona Alo Pele, o Iesu Keriso. Ua ōpomau e le faitau miliona i le lalolagi atoa se malamalama’aga o nei mea na tutupu sa valo’iaina.

Matou te ta’utino atu ma le fiafia e aga’i pea i luma le Toefuata’iga folafolaina e ala i faaaliga faifai pea. O le a lē toe tutusa lava le lalolagi, auā o le a “faapotopoto faatasi [e le Atua] mea uma ia tasi ia Keriso.” (Efeso 1:10).

Faatasi ai ma le migao ma le lotofaafetai, i le avea ai ma Ana Aposetolo, matou te vala’aulia ai tagata uma ia iloa—e pei ona matou iloa—o loo matala le lagi. Matou te faamautū atu o loo faailoa mai e le Atua Lona finagalo mo Ōna atalii ma afafine pele. Matou te molimau atu o i latou e su’esu’e ma le agaga tatalo i le sāvali o le Toefuata’iga ma galulue i le faatuatua o le a faamanuiaina e maua ā latou lava molimau e uiga i lona pa’ia ma lona faamoemoega e saunia le lalolagi mo le Afio Mai Faalua o lo tatou Alii ma le Faaola, o Iesu Keriso, ua folafola mai.