Mga Daglat
  Footnotes

  Mga Daglat

  Lumang Tipan

  Gen.

  Genesis

  Ex.

  Exodo

  Lev.

  Levitico

  Blg.

  Mga Bilang

  Deut.

  Deuteronomio

  Jos.

  Josue

  Huk.

  Mga Hukom

  Ruth

  Ruth

  1 Sam.

  1 Samuel

  2 Sam.

  2 Samuel

  1 Hari

  1 Mga Hari

  2 Hari

  2 Mga Hari

  1 Cron.

  1 Mga Cronica

  2 Cron.

  2 Mga Cronica

  Ezra

  Ezra

  Neh.

  Nehemias

  Est.

  Esther

  Job

  Job

  Awit

  Mga Awit

  Kaw.

  Mga Kawikaan

  Ec.

  Eclesiastes

  A ni S

  Awit ni Solomon

  Is.

  Isaias

  Jer.

  Jeremias

  Panag.

  Mga Panaghoy

  Ez.

  Ezekiel

  Dan.

  Daniel

  Os.

  Oseas

  Joel

  Joel

  Amos

  Amos

  Obad.

  Obadias

  Jon.

  Jonas

  Mi.

  Mikas

  Nah.

  Nahum

  Hab.

  Habacuc

  Zef.

  Zefanias

  Hag.

  Hagai

  Zac.

  Zacarias

  Mal.

  Malakias

  Bagong Tipan

  Mat.

  Mateo

  Mar.

  Marcos

  Lu.

  Lucas

  Juan

  Juan

  Gawa

  Mga Gawa

  Rom.

  Mga Taga-Roma

  1 Cor.

  1 Mga Taga-Corinto

  2 Cor.

  2 Mga Taga-Corinto

  Gal.

  Mga Taga-Galacia

  Ef.

  Mga Taga-Efeso

  Fil.

  Mga Taga-Filipos

  Col.

  Mga Taga-Colosas

  1 Tes.

  1 Mga Taga-Tesalonica

  2 Tes.

  2 Mga Taga-Tesalonica

  1 Tim.

  1 Kay Timoteo

  2 Tim.

  2 Kay Timoteo

  Tit.

  Kay Tito

  Flm.

  Kay Filemon

  Heb.

  Sa mga Hebreo

  Sant.

  Santiago

  1 Ped.

  1 Pedro

  2 Ped.

  2 Pedro

  1 Juan

  1 Juan

  2 Juan

  2 Juan

  3 Juan

  3 Juan

  Jud.

  Judas

  Apoc.

  Apocalipsis

  Aklat ni Mormon

  1 Ne.

  1 Nephi

  2 Ne.

  2 Nephi

  Jac.

  Jacob

  Enos

  Enos

  Jar.

  Jarom

  Omni

  Omni

  S ni M

  Mga Salita ni Mormon

  Mos.

  Mosias

  Alma

  Alma

  Hel.

  Helaman

  3 Ne.

  3 Nephi

  4 Ne.

  4 Nephi

  Morm.

  Mormon

  Eter

  Eter

  Moro.

  Moroni

  Doktrina at mga Tipan

  D at T

  Doktrina at mga Tipan

  OP—1

  Opisyal na Pahayag—1

  OP—2

  Opisyal na Pahayag—2

  Mahalagang Perlas

  Moi.

  Moises

  Abr.

  Abraham

  JS—M

  Joseph Smith—Mateo

  JS—K

  Joseph Smith—Kasaysayan

  S ng P

  Ang mga Saligan ng Pananampalataya

  Iba pang mga Daglat at Paliwanag

  GBK

  Gabay sa mga Banal na Kasulatan

  PJS

  Pagsasalin ni Joseph Smith

  HEB

  Isang kahaliling pagsasalin mula sa Hebreo.

  GR

  An alternate translation from the Greek

  IE

  Isang pagpapaliwanag ng mga kawikaan at mahihirap na pagpapakahulugan.

  O

  Nagpapahiwatig na may susunod na mga kahaliling salita upang bigyang-linaw ang kahulugan ng mga sinaunang pagpapahayag.