Abrevieri
  Footnotes

  Abrevieri

  Vechiul Testament

  Gen.

  Genesa

  Ex.

  Exodul

  Lev.

  Leviticul

  Num.

  Numeri

  Deut.

  Deuteronomul

  Ios.

  Iosua

  Jud.

  Judecătorii

  Rut

  Rut

  1 Sam.

  1 Samuel

  2 Sam.

  2 Samuel

  1 Regi

  1 Împăraţi

  2 Regi

  2 Împăraţi

  1 Cron.

  1 Cronici

  2 Cron.

  2 Cronici

  Ezra

  Ezra

  Neemia

  Neemia

  Est.

  Estera

  Iov

  Iov

  Ps.

  Psalmii

  Prov.

  Proverbele (Pildele)

  Ecl.

  Eclesiastul

  Cânt.

  Cântarea cântărilor

  Isa.

  Isaia

  Ier.

  Ieremia

  Plâng.

  Plângerile lui Ieremia

  Ezec.

  Ezechiel

  Dan.

  Daniel

  Osea

  Osea

  Ioel

  Ioel

  Amos

  Amos

  Obad.

  Obadia

  Iona

  Iona

  Mica

  Mica

  Naum

  Naum

  Hab.

  Habacuc

  Ţef.

  Ţefania

  Hag.

  Hagai

  Zah.

  Zaharia

  Mal.

  Maleahi

  Noul Testament

  Mat.

  Matei

  Marcu

  Marcu

  Luca

  Luca

  Ioan

  Ioan

  Fapte

  Faptele Apostolilor

  Rom.

  Romani

  1 Cor.

  1 Corinteni

  2 Cor.

  2 Corinteni

  Gal.

  Galateni

  Ef.

  Efeseni

  Filip.

  Filipeni

  Col.

  Coloseni

  1 Tes.

  1 Tesaloniceni

  2 Tes.

  2 Tesaloniceni

  1 Tim.

  1 Timotei

  2 Tim.

  2 Timotei

  Tit

  Tit

  Filim.

  Filimon

  Evr.

  Evrei

  Iac.

  Iacov

  1 Pet.

  1 Petru

  2 Pet.

  2 Petru

  1 Ioan

  1 Ioan

  2 Ioan

  2 Ioan

  3 Ioan

  3 Ioan

  Iuda

  Iuda

  Apoc.

  Apocalipsa

  Cartea lui Mormon

  1 Ne.

  1 Nefi

  2 Ne.

  2 Nefi

  Iacov

  Iacov

  Enos

  Enos

  Iarom

  Iarom

  Omni

  Omni

  C. lui M.

  Cuvintele lui Mormon

  Mosia

  Mosia

  Alma

  Alma

  Hel.

  Helaman

  3 Ne.

  3 Nefi

  4 Ne.

  4 Nefi

  Morm.

  Mormon

  Eter

  Eter

  Moro.

  Moroni

  Doctrină şi Legăminte

  D&L

  Doctrină şi Legăminte

  DO—1

  Declaraţia oficială—1

  DO—2

  Declaraţia oficială—2

  Perla de Mare Preţ

  Moise

  Moise

  Avr.

  Avraam

  JS—M

  Joseph Smith—Matei

  JS—I

  Joseph Smith—Istorie

  A. de C.

  Articolele de Credinţă

  Alte abrevieri şi explicaţii

  GS

  Ghid pentru Scripturi

  TJS

  Traducerea lui Joseph Smith

  EBR

  Altă traducere posibilă din ebraică

  GR

  O traducere alternativă din greacă

  I.E.

  Explicarea unei expresii sau a unei formulări dificile

  SAU

  Altă formulare pentru clarificarea înţelesului unei expresii arhaice