Imibhalo Engcwele
Ibizo lekhasi


IGugu
leNani eliKhulu

OkuKhethiweyo okuThathwe ezaMbulweni,
EkuHunyushweni, naseziLandisweni zika
Joseph Smith
UmPhrofethi wokuQala, uMboni, noMambuli
EBandleni likaJesu Kristu
LabaNgcwele beziNsuku zokuGcina

Ikhishwe
yiBandla likaJesu Kristu labaNgcwele beziNsuku zokuGcina

eSalt Lake City, e-Utah, eMelika