Ibizo lekhasi
  Footnotes

  IGugu
  leNani eliKhulu

  OkuKhethiweyo okuThathwe ezaMbulweni,
  EkuHunyushweni, naseziLandisweni zika
  Joseph Smith
  UmPhrofethi wokuQala, uMboni, noMambuli
  EBandleni likaJesu Kristu
  LabaNgcwele beziNsuku zokuGcina

  Yakhishwa
  yiBandla lika Jesu Kristu labaNgcwele beziNsuku ZokuGcina

  eSalt Lake City, e-Utah, eMelika