Pejin-dohateny
  Footnotes

  Ny
  Voahangy
  Lafo Vidy

  Nofantenana avy tamin’ireo fanambarana,
  dikanteny ary
  fitantaran’i Joseph Smith
  Mpaminany Voalohany, Mpahita ary Mpanambara
  ho an’Ny Fiangonan’i Jesoa Kristy
  ho an’ny Olomasin’ny Andro Farany

  Navoakan’
  Ny Fiangonan’i Jesoa Kristy ho an’ny Olomasin’ny Andro Farany

  Salt Lake City, Utah, Etazonia