Ekriti
Paj Tit
anvan apre


Pèl
Gran Pri a

Yon Seleksyon Ki Soti Nan Revelasyon,
Tradiksyon, Ak Literati
Joseph Smith Yo
Premye Pwofèt, Vwayan, Ak Revelatè Pou
Legliz Jezikri pou
Sen Dènye Jou yo

Piblikasyon:
Legliz Jezikri pou Sen Dènye Jou yo

Salt Lake City, Utah, Etazini Damerik