paj tit
  Footnotes

  Pèl Gran
  Pri a

  Yon Seleksyon Ki Soti Nan Revelasyon,
  Tradiksyon, Ak Literati
  Joseph Smith Yo
  Premye Pwofèt, Vwayan, Ak Revelatè Pou
  Legliz Jezikri pou
  Sen Dènye Jou yo

  Piblikasyon:
  Legliz Jezikri Pou
  sen Dènye Jou yo

  Salt Lake City, Utah, Etazini Damerik