Schriften
Inleiding


Inleiding

De Parel van grote waarde bestaat uit een selectie uitgelezen materiaal over vele belangrijke aspecten van het geloof en de leer van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Deze stukken zijn door de profeet Joseph Smith vertaald of geschreven, en de meeste zijn in de kerkelijke periodieken van zijn tijd verschenen.

De eerste verzameling materiaal die de titel ‘Parel van grote waarde’ droeg, is in 1851 samengesteld door ouderling Franklin D. Richards, destijds lid van de Raad der Twaalf en president van het Britse zendingsgebied. De bedoeling ervan was grotere toegankelijkheid te verschaffen tot een aantal belangrijke artikelen die een beperkte oplage hadden gekend in de tijd van Joseph Smith. Naarmate het ledental van de kerk overal in Europa en Amerika toenam, ontstond de behoefte deze stukken beschikbaar te stellen. De Parel van grote waarde werd op grote schaal gebruikt en is naderhand een standaardwerk van de kerk geworden door toedoen van het Eerste Presidium en de algemene conferentie op 10 oktober 1880 te Salt Lake City.

De inhoud is verschillende malen herzien, naargelang de behoeften van de kerk dat nodig maakten. In 1878 werden gedeelten van het boek Mozes toegevoegd die niet in de eerste uitgave stonden. In 1902 werden bepaalde gedeelten van de Parel van grote waarde weggelaten die een herhaling waren van materiaal dat ook in de Leer en Verbonden was uitgegeven. De indeling in hoofdstukken en verzen, met voetnoten, vond plaats in 1902. De eerste uitgave met tekst in twee kolommen, met register, verscheen in 1921. Er werden geen andere veranderingen aangebracht tot april 1976, toen twee onderdelen met openbaringen werden toegevoegd. In 1979 werden deze twee onderdelen uit de Parel van grote waarde overgeheveld naar de Leer en Verbonden, waar zij nu te vinden zijn als afdeling 137 en 138. In de huidige uitgave zijn een aantal veranderingen aangebracht om de tekst in overeenstemming te brengen met vroegere documenten.

Hier volgt een korte inleiding op de huidige inhoud:

  1. Selectie uit het boek Mozes. Een fragment uit het boek Genesis uit de Bijbelvertaling van Joseph Smith, waar hij in juni 1830 aan is begonnen.

  2. Het boek Abraham. Een geïnspireerde vertaling van de geschriften van Abraham. Joseph Smith is in 1835 met de vertaling begonnen, nadat hij enkele Egyptische papyri in handen had gekregen. De vertaling is vanaf 1 maart 1842 in afleveringen in de Times and Seasons te Nauvoo (Illinois) verschenen.

  3. Mattheüs naar Joseph Smith. Een fragment uit het getuigenis van Mattheüs in Joseph Smiths vertaling van de Bijbel (zie Leer en Verbonden 45:60–61 voor de goddelijke opdracht om te beginnen met de vertaling van het Nieuwe Testament).

  4. Geschiedenis van Joseph Smith. Gedeelten uit Joseph Smiths officiële getuigenis en geschiedenis, die hij en zijn schrijvers in 1838–1839 hebben voorbereid en die vanaf 15 maart 1842 in afleveringen in de Times and Seasons te Nauvoo (Illinois) zijn verschenen.

  5. De geloofsartikelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Een verklaring van Joseph Smith, die op 1 maart 1842 in de Times and Seasons is verschenen, vergezeld van een korte geschiedenis van de kerk, die algemeen bekend stond als de Wentworth-brief.