Kyerɛwsɛm
Abraham 5


Tsir 5

Enyame no wie Hɔn abɔdze ho nhyehyɛɛ ndzɛmba nyinara—Wowie Abɔdze no dɛ mbrɛ Hɔn nhyehyɛɛ no tse—Adam to abowadoma biara a nkwa wɔ no mu no dzin.

1 Na dɛm na yebowie ɔsor nye asaase, nye abɔdze tutuw nyinara.

2 Na Enyame no see hɔnho dɛ: Mber a otsia esuon no yebowie hɛn edwuma yɛ, dza yɛpaam too hɔ no; na yɛbɛgye hɛn ahom wɔ mber a otsia esuon no mu efi hɛn edwuma nyinara a yɛapam no ho no.

3 Na Enyame no wiee mber a otsia esuon no, osiandɛ mber a otsia esuon no wɔbɛgye hɔn ahom efi hɔn edwuma nyinara a wɔapam (Enyame no) dɛ wɔbɛyɛ no; na wɔtseew ho. Na dɛm nye hɔn adwen ber a wɔfaa hɔnho apam dɛ wɔbɔbɔ ɔsor nye asaase no.

4 Na Enyame no baa famu na wɔbɔɔ ɔsor na asaase ebusuasantsen yinom, ber a wɔbɔɔ hɔn wɔ da a Enyame no bɔɔ ɔsor na asaase no,

5 Ɔfa dza wɔkãa nyinara wɔ dua biara a ɔwɔ hamu ansaana ɔreba asaase no do ho, nye haban biara a ɔwɔ hamu ansaana orifir no; osiandɛ nna Enyame no mmaa nsu nntɔree nnguu asaase no do ber a wɔpaam dɛ wɔbɛyɛ dɛm ndzɛmba yinom no, nna wɔmmbɔɔ nyimpa dɛ ɔmbɔdɔw.

6 Mbom nsuwusiw fii asaase do, na ɔfɔɔw asaase enyi nyinara.

7 Na Enyame no dze asaase do huntuma bɔɔ nyimpa, na wɔfaa no sunsum (ɔno yɛ, nyimpa no no sunsum), na wɔdze hyɛɛ no mu; na woguu nkwahom guu n’ahwentokura mu, na nyimpa bɛyɛɛ ɔkra tseasefo.

8 Na Enyame no yɛɛ ture wɔ Eden, wɔ boka afamu, hɔ na wɔdze nyimpa no toe, nyia wɔdze no sunsum hyɛɛ no mu no.

9 Na asaase no do na Enyame no maa ndua biara a ɔyɛ fɛw na oye dɛ wodzi fifirii fii mu bae; nkwadua no so wɔ ture no ne finimfin, papa na bɔn ho nyimdzee dua no.

10 Na esutsen bi fi Eden, kɔree kɔfɔɔw ture no, na ofi hɔ no na no mu paapaae na ɔbɛyɛɛ nsutsir anan.

11 Na Enyame no faa ɔbarimba no na wɔdze no kɔtoo Eden Ture no mu, dɛ onsiesie hɔ na ɔnhwɛ do.

12 Na Enyame no hyɛɛ nyimpa no mbra, see dɛ: Ture yi mu ndua biara dzi bi.

13 Mbom papa na bɔn ho nyimdzee dua no dze, mma nndzi bi; na ber a ibedzi bi no, ampaara dɛ ibowu. Afei emi Abraham, hun iyi dɛ ma Ewuradze ne mber no tse, dɛ mbrɛ Kolob ne mber tse; na dɛm mber no nna Enyame no mmfaa mber ne nkanee no mmaa Adam.

14 Na Enyame no see dɛ: Wɔmma yɛnyɛ boafo a ɔfata mma ɔbarimba no, na onnyi dɛ ɔbarimba no nko tsena, dɛm ntsi yɛbɛyɛ boafo a ɔfata ama no.

15 Na Enyame no maa nda heii tɔɔ Adam no do; na ɔdae, na woyii ne mparba mu kor, na wosiiw honam hyɛɛ n’ananmu;

16 Na mparba no a Enyame no yii fii ɔbarimba no mu no, wɔdze bɔɔ ɔbaa, na wɔdze no brɛɛ ɔbarimba no.

17 Na Adam see dɛ: Oyi yɛ me mbiew mu mbiew, na mo honam mu honam; afei wɔbɛfrɛ no Ɔbaa, osiandɛ woyii no fi ɔbarimba mu.

18 Dɛm ntsi ɔbarimba begya n’egya nye ne nã wɔ hɔ, na ɔdze noho akɛfam ne yer ho, na wɔayɛ honankor.

19 Na hɔn beenu no nyinara dzi adagyaw, ɔbarimba no nye ne yer no, na hɔn enyi nntõ.

20 Na Enyame no dze dɛtse yɛɛ hamu mbowadoma biara, nye wimu ntumbowa biara, na wɔdze hɔn brɛɛ Adam dɛ ɔnhwɛ mbrɛ ɔbɛfrɛ hɔn; na adze biara a Adam dze frɛɛ abɔdze biara a nkwa wɔ no mu no, ɔnoara nye ne dzin.

21 Na Adam totoo anantwi nyinara, nye wimu ntumbowa; nye hamu mbowadoma biara dzin. Nna Adam dze woenya ɔboafo a ɔfata no ama no.