Mapa 1: Amihanang Silangang Tinipong Bansa
  Footnotes

  Mapa-1

  Amihanang Silangang Tinipong Bansa

  Mapa sa Kasaysayan sa Simbahan 1

  N

  Mapa 1

  Mapa 2

  Mapa 3

  Mapa 4

  Mapa 5

  Mapa 6

  Canada

  Vermont

  Suba sa Connecticut

  Maine

  Tunbridge

  Sharon

  Lawa sa Ontario

  Norwich

  Lebanon

  New Hampshire

  Gilsum

  Palmyra

  Fayette

  Whitingham

  Manchester

  Albany

  New York

  Topsfield

  Salem

  Mga Lawa sa Finger

  Boston

  Colesville

  Massachusetts

  Harmony

  Connecticut

  Rhode Island

  Pennsylvania

  Suba sa Hudson

  New Jersey

  Dakbayan sa New York

  Kadagatan sa Atlantiko

  Suba sa Susquehanna

  Suba sa Delaware

  Philadelphia

  Mga Kilometro

  0 50 100 150 200

  A B C D

  1 2 3 4

  ●1

  ●2

  ●3

  ●4

  ●5

  ●6

  ●7

  ●8

  ●9

  1. Topsfield Ang dapit nga natawhan ni Joseph Smith Sr., natawo sa 12 sa Hulyo 1771.

  2. Gilsum Si Lucy Mack natawo dinhi, 8 sa Hulyo 1775.

  3. Tunbridge Si Joseph Smith Sr. ug Lucy Mack naminyo dinhi, 24 sa Enero 1796.

  4. Whitingham Ang dapit nga natawhan ni Brigham Young, natawo sa 1 sa Hunyo 1801.

  5. Harmony Si Emma Hale natawo sa Lungsod sa Harmony, 10 sa Hulyo 1804.

  6. Sharon Si Joseph Smith Jr. natawo dinhi, 23 sa Disyembre 1805 (tan-awa sa JS—K 1:3).

  7. Lebanon Ang banay Smith mipuyo sa Lungsod sa Lebanon gikan sa 1811 hangtud sa 1813, sulod sa ingon nga panahon si Joseph Smith Jr. adunay nagsunodsunod nga mga pag-opera sa bitiis.

  8. Norwich Ang pamilya Smith nagpuyo dinhi gikan sa 1814 ngadto sa 1816 sa wala pa mobalhin ngadto sa Palmyra.

  9. Palmyra Ang pamilya Smith mibalhin dinhi sa 1816 (tan-awa sa JS—K 1:3).