pahina han ulohan
  Footnotes

  Mga Pinili Nga Bahin Tikang Ha
  Libro
  Ni
  Mormon

  An Usa Pa
  Nga Testamento
  Ni
  Jesucristo

  Ine nga libro in mayada pinili nga bahin nga tikang han Libro ni Mormon. Ine in ginhubad para magamit samtang an bug-os nga Libro ni Mormon in ginhuhubad ngadto ha waray nga pinulungan. Ha pag-abot hadto nga panahon ine nga Libro nga may bahin nga pinili in dire na igpapadayon.

  An Libro ni Mormon in mayada kabug-osan han ebanghelyo ni Jesucristo. Ine nga mga pinili nga bahin in mayada importante nga mga pag-aradman tikang han Baraan nga Kasuratan nga para magagamit han mga misyonaryo ngan han mga kaapi han Simbahan ni Jesucristo han mga Baraan ha Urhi nga mga Adlaw sugad man hadton iba pa nga nag-aandam han paghibalik han ebanghelyo ni Jesucristo.

  Ginpublisar han
  An Simbahan ni Jesucristo
  han mga Baraan ha
  Urhi nga mga Adlaw

  Siyudad han Salt Lake, Utah U.S.A.

  An una nga edisyon ha Inglis ginpublisar didto
  ha Palmyra, New York, USA, han 1830