bulung ning pamagat
  Footnotes

  Ding Mepiling Dake Ibat King
  Libru
  Nang
  Mormon

  Aliwa Pang
  Tipan
  Nang
  Jesucristo

  Ing librung ini maglaman ya karing mepiling dake ibat king Libru nang Mormon. Iti melimbag ya para king pansamantalang pamangamit anggang ing kabilugang Libru nang Mormon misalin ya at melimbag king Kapampangan a lengguwahe. King panaun a ita, ing librung ini e ne mipisali.

  Ing Libru nang Mormon maglaman ya king kabilugan na ning ebanghelio nang Jesucristo. Deting mepiling dake maglaman lang mapilan karing maulagang turu ibat king banal a kasulatan a ini para king pamangamit da ring misyunero at ding miembru na ning Pisamban nang Jesucristo da ring Santo king Tauling Aldo at ding aliwa a interesadu king mibalik a ebanghelio nang Jesucristo.

  Melimbag king
  Ing Pisamban nang Jesucristo
  da ring Santo king Tauling Aldo

  Salt Lake City, Utah, U.S.A.

  Mumunang edisyon keng Inglis a melimbag king
  Palmyra, New York, USA, anyang 1830