Mặc Môn 3
  Footnotes
  Theme

  Chương 3

  Mặc Môn kêu gọi dân Nê Phi phải hối cải—Họ chiến thắng lớn lao và khoe khoang sức mạnh của mình—Mặc Môn từ chối không chịu chỉ huy họ và những lời ông cầu nguyện cho họ không có đức tin—Sách Mặc Môn thỉnh mời mười hai chi tộc Y Sơ Ra Ên tin vào phúc âm. Khoảng 360–362 sau T.C.

  1 Và chuyện rằng, dân La Man đã không đến gây chiến nữa cho đến khi mười năm sau đó đã trôi qua. Và này, tôi đã cho dân tôi, là dân Nê Phi, sửa soạn xứ sở và khí giới để phòng bị trong những ngày có chiến tranh.

  2 Và chuyện rằng, Chúa phán cùng tôi: Hãy kêu gọi dân này—Các ngươi hãy hối cải và đến cùng ta, các ngươi hãy chịu phép báp têm và xây dựng lại giáo hội của ta, rồi các người sẽ được dung tha.

  3 Và tôi đã kêu gọi dân này như vậy, nhưng vô hiệu quả; và họ không nhận thức được rằng, chính Chúa đã dung tha họ và ban cho họ một cơ hội để hối cải. Và này, họ đã chai đá trong lòng chống lại Chúa, Thượng Đế của họ.

  4 Và chuyện rằng, khi năm thứ mười này đã trôi qua, tính chung là ba trăm sáu mươi năm kể từ ngày Đấng Ky Tô hiện đến, vua của dân La Man có gửi cho tôi một bức thư, báo cho tôi biết rằng, họ đang chuẩn bị để đến đánh chúng tôi lần nữa.

  5 Và chuyện rằng, tôi ra lệnh cho dân tôi phải quy tụ lại tại xứ Hoang Vu, trong thành phố nằm trên biên giới cạnh dải đất hẹp dẫn đến xứ phương nam.

  6 Và ở đấy, chúng tôi cho quân trấn đóng để ngăn chặn quân La Man, không cho chúng chiếm phần lãnh thổ nào của chúng tôi; như vậy là chúng tôi đã đem hết lực lượng ra tăng cường để chống lại chúng.

  7 Và chuyện rằng, vào năm thứ ba trăm sáu mươi mốt, dân La Man đã tiến xuống thành phố Hoang Vu để đánh chúng tôi; và chuyện rằng, trong năm đó, chúng tôi đã đánh bại chúng khiến chúng phải rút quân về lãnh thổ của chúng.

  8 Và đến năm thứ ba trăm sáu mươi hai, chúng lại đến gây chiến với chúng tôi. Và chúng tôi cũng đánh bại chúng, giết chết được một số lớn quân lính của chúng và ném thây chúng xuống biển.

  9 Và giờ đây, vì những chiến công lớn lao như vậy nên dân tôi, tức là dân Nê Phi, lại bắt đầu akhoe khoang sức mạnh của mình, và cũng bắt đầu thề với trời rằng, họ sẽ trả thù cho máu của đồng bào họ đã bị quân thù giết chết.

  10 Và họ còn thề với trời và với ngai của Thượng Đế rằng, họ anhất quyết tiến lên đánh quân thù và khai trừ chúng khỏi xứ sở.

  11 Và chuyện rằng, tôi, Mặc Môn, nhất định từ chối không nhận làm người chỉ huy và lãnh đạo dân này kể từ nay trở về sau, vì sự tà ác và khả ố của họ.

  12 Vì này, mặc dù họ tà ác nhưng đã bao lần tôi chỉ huy họ trong nhiều trận chiến, và đã hết lòng yêu mến họ, theo như atình thương yêu của Thượng Đế hằng có trong tôi. Tôi đã đem hết tâm hồn ra cầu nguyện lên Thượng Đế suốt ngày cho họ; tuy nhiên việc ấy bkhông có đức tin, vì lòng dạ họ chai đá.

  13 Đã ba lần tôi giải thoát họ khỏi bàn tay kẻ thù, vậy mà họ vẫn không hối cải tội lỗi của mình.

  14 Và khi họ thề qua những điều mà Chúa, Đấng Cứu Rỗi Giê Su Ky Tô, đã acấm đoán họ, rằng họ sẽ tiến đánh kẻ thù của họ và trả thù cho máu của đồng bào họ, này, tiếng nói của Chúa đã đến với tôi mà rằng:

  15 aSự trả thù thuộc về ta, và ta sẽ bđền trả; và vì dân này không hối cải sau khi ta đã giải thoát chúng, này, chúng sẽ bị khai trừ khỏi mặt đất.

  16 Và chuyện rằng, tôi nhất định từ chối việc tiến đánh kẻ thù; và tôi đã làm theo lời Chúa đã truyền lệnh cho tôi; và tôi chỉ giữ vai trò một nhân chứng thụ động để biểu lộ cho thế gian biết những điều tôi nghe thấy theo sự biểu lộ của Thánh Linh là Đấng đã làm chứng về những điều sẽ xảy đến.

  17 Vậy nên, tôi viết acho các người là những người Dân Ngoại và luôn cả cho những người trong gia tộc Y Sơ Ra Ên, khi nào công việc bắt đầu, thì các người sắp chuẩn bị mà trở về đất thừa hưởng của mình;

  18 Phải, này, tôi viết cho tất cả mọi người ở các nơi tận cùng của trái đất; phải, cho các người trong mười hai chi tộc Y Sơ Ra Ên, là những người sẽ bị axét xử tùy theo những việc làm của mình bởi mười hai vị được Chúa Giê Su chọn lựa làm môn đồ của Ngài tại xứ Giê Ru Sa Lem.

  19 Và tôi cũng viết cho những người còn sót lại của dân này, là những người sẽ bị xét xử bởi amười hai vị khác được Chúa Giê Su chọn lựa tại xứ này; và mười hai vị này sẽ bị xét xử bởi mười hai vị kia là những vị được Chúa Giê Su chọn lựa tại xứ Giê Ru Sa Lem.

  20 Và những điều này tôi đã được Thánh Linh biểu lộ cho biết; vậy nên, tôi viết cho tất cả các người. Và cũng vì lý do này mà tôi viết cho các người, để các người biết rằng, tất cả các người sẽ phải đứng trước aghế phán xét của Đấng Ky Tô, phải, tất cả mọi người thuộc bgia đình nhân loại của A Đam; và các người đều phải đứng chịu sự phán xét về việc làm của mình, dù thiện hay ác;

  21 Và hơn nữa, để các người có thể atin vào phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, là phúc âm mà các người sẽ có ở giữa các người; và còn để cho bdân Do Thái, là dân giao ước của Chúa, có cnhân chứng khác, ngoài Đấng mà họ đã thấy và nghe, rằng Chúa Giê Su, Đấng đã bị họ giết chết, dchính là Đấng Ky Tô và chính là Thượng Đế vậy.

  22 Và tôi mong rằng, tôi có thể thuyết phục được atất cả mọi người ở các nơi tận cùng của trái đất hối cải và chuẩn bị để đứng trước ghế phán xét của Đấng Ky Tô.