2 Nefi 25
sebelumnya berikutnya

Pasal 25

Nefi bermegah dalam kegamblangan—Nubuat-nubuat Yesaya akan dipahami pada zaman terakhir—Orang-orang Yahudi akan kembali dari Babilon, menyalibkan Mesias, dan dicerai-beraikan dan dicambuk—Mereka akan dipulihkan ketika mereka percaya kepada Mesias—Dia pertama kali akan datang enam ratus tahun setelah Lehi meninggalkan Yerusalem—Orang-orang Nefi menaati hukum Musa dan percaya kepada Kristus, yang adalah Yang Kudus dari Israel. Kira-kira tahun 559–545 SM.

1 Sekarang, aku, Nefi, berbicara sedikit mengenai perkataan yang telah aku tuliskan, yang telah diucapkan melalui mulut Yesaya. Karena lihatlah, Yesaya mengucapkan banyak hal yang bagi banyak orang dari bangsaku asukar untuk dimengerti; karena mereka tidak tahu mengenai cara bernubuat di antara orang-orang Yahudi.

2 Karena aku, Nefi, tidak mengajari mereka banyak hal mengenai adat orang-orang Yahudi; karena apekerjaan mereka adalah pekerjaan kegelapan, dan perbuatan mereka adalah perbuatan kekejian.

3 Karenanya, aku menulis kepada bangsaku, kepada mereka semua yang akan menerima setelah ini hal-hal ini yang aku tuliskan, agar mereka boleh mengetahui penghakiman Allah, bahwa itu datang ke atas segala bangsa, menurut firman yang telah Dia firmankan.

4 Karenanya, simaklah, hai bangsaku, yang dari bani Israel, dan pasanglah telinga pada perkataanku; karena perkataan Yesaya tidaklah gamblang bagimu, walaupun demikian itu gamblang bagi mereka semua yang dipenuhi dengan aroh bnubuat. Tetapi aku memberikan kepadamu suatu nubuat, menurut roh yang berada dalam diriku; karenanya aku akan bernubuat menurut ckegamblangan yang telah ada bersamaku sejak waktu ketika aku datang dari Yerusalem bersama ayahku; karena lihatlah, jiwaku senang akan kegamblangan bagi bangsaku, agar mereka boleh belajar.

5 Ya, dan jiwaku senang akan perkataan aYesaya, karena aku datang dari Yerusalem, dan mataku telah melihat hal-hal tentang borang Yahudi, dan aku tahu bahwa orang-orang Yahudi mengerti hal-hal tentang para nabi, dan tidak ada satu bangsa lain pun yang mengerti apa yang diucapkan kepada orang Yahudi seperti mereka, kecuali mereka diajar menurut cara hal-hal tentang orang Yahudi.

6 Tetapi lihatlah, aku, Nefi, tidak mengajar anak-anakku menurut cara orang Yahudi; tetapi lihatlah, aku, diriku sendiri, telah berdiam di Yerusalem, karenanya aku kenal mengenai daerah-daerah sekitarnya; dan aku telah menyebutkan kepada anak-anakku mengenai penghakiman Allah, yang telah aterjadi di antara orang-orang Yahudi, kepada anak-anakku, menurut apa yang telah Yesaya ucapkan, dan aku tidak menuliskannya.

7 Tetapi lihatlah, aku meneruskan dengan nubuatku sendiri, menurut akegamblanganku; yang di dalamnya aku tahu bahwa tak seorang pun dapat khilaf; walaupun demikian, pada masa ketika nubuat-nubuat Yesaya akan digenapi manusia akan tahu dengan suatu kepastian, pada masa ketika itu akan terjadi.

8 Karenanya, itu aberharga bagi anak-anak manusia, dan dia yang mengira bahwa itu tidak berharga, kepada mereka akanlah aku berbicara secara khusus, dan membatasi perkataan itu kepada bbangsaku sendiri; karena aku tahu bahwa itu akan amat berharga bagi mereka pada czaman terakhir; karena pada masa itu akanlah mereka mengerti itu; karenanya, demi kebaikan mereka telah aku tuliskan itu.

9 Dan sebagaimana satu angkatan telah adihancurkan di antara orang-orang Yahudi karena kedurhakaan, demikian pula mereka telah dihancurkan dari angkatan ke angkatan menurut kedurhakaan mereka; dan tidak pernah siapa pun dari mereka telah dihancurkan kecuali itu bdiramalkan kepada mereka oleh para nabi Tuhan.

10 Karenanya, telah diberitahukan kepada mereka mengenai kehancuran yang akan datang ke atas diri mereka, segera setelah ayahku meninggalkan Yerusalem; walaupun demikian, mereka mengeraskan hati mereka; dan menurut nubuatku mereka telah adihancurkan, kecuali mereka yang bdibawa pergi tertawan ke Babilon.

11 Dan sekarang, ini aku ucapkan karena roh yang berada dalam diriku. Dan sekalipun mereka telah dibawa pergi mereka akan kembali lagi, dan memiliki tanah Yerusalem; karenanya, mereka akan adipulihkan lagi ke tanah warisan mereka.

12 Tetapi, lihatlah, mereka akan mengalami peperangan, dan desas desus tentang peperangan; dan ketika harinya tiba saat aAnak Tunggal Bapa, ya, bahkan Bapa dari langit dan dari bumi, akan menyatakan diri-Nya kepada mereka dalam daging, lihatlah, mereka akan menolak-Nya, karena kedurhakaan mereka, dan kekerasan hati mereka, dan kedegilan mereka.

13 Lihatlah, mereka akan amenyalibkan-Nya; dan setelah Dia dibaringkan di dalam sebuah bliang kubur untuk kurun waktu ctiga hari Dia akan dbangkit dari yang mati, dengan kesembuhan pada sayap-sayap-Nya; dan mereka semua yang akan percaya pada nama-Nya akan diselamatkan di dalam kerajaan Allah. Karenanya, jiwaku senang untuk bernubuat mengenai-Nya, karena aku telah emelihat hari-Nya, dan hatiku mengagungkan nama kudus-Nya.

14 Dan lihatlah akan terjadi bahwa setelah aMesias bangkit dari yang mati, dan telah menyatakan diri-Nya kepada umat-Nya, kepada sebanyak yang akan percaya pada nama-Nya, lihatlah, Yerusalem akan bdihancurkan lagi; karena celakalah mereka yang berperang melawan Allah dan umat gereja-Nya.

15 Karenanya, aorang-orang Yahudi akan bdicerai-beraikan ke antara segala bangsa; ya, dan juga cBabilon akan dihancurkan; karenanya, orang-orang Yahudi akan dicerai-beraikan oleh bangsa-bangsa lain.

16 Dan setelah mereka dicerai-beraikan, dan Tuhan Allah telah mencambuk mereka melalui bangsa-bangsa lain untuk kurun waktu banyak angkatan, ya, bahkan hingga dari angkatan ke angkatan sampai mereka akan dibujuk untuk apercaya kepada Kristus, Putra Allah, dan pendamaian, yang tak terbatas bagi seluruh umat manusia—dan ketika masa itu akan datang saat mereka akan percaya kepada Kristus, dan menyembah Bapa dalam nama-Nya, dengan hati murni dan tangan bersih, dan tidak menanti-nantikan lagi Mesias yang lain, maka, pada waktu itu, masanya akan tiba ketika mestilah perlu sekali mereka hendaknya memercayai hal-hal ini.

17 Dan Tuhan akan menyiapkan tangan-Nya lagi yang kedua kali untuk amemulihkan umat-Nya dari keadaan mereka yang tersesat dan terjatuh. Karenanya, Dia akan meneruskan untuk melakukan suatu bpekerjaan yang menakjubkan dan suatu keajaiban di antara anak-anak manusia.

18 Karenanya, Dia akan menampilkan afirman-Nya kepada mereka, yang firman itu akan bmenghakimi mereka pada hari terakhir, karena itu akan diberikan kepada mereka untuk tujuan cmeyakinkan mereka tentang Mesias yang sejati, yang ditolak oleh mereka; dan untuk diyakinkannya mereka bahwa mereka tidak perlu menanti-nantikan lagi seorang Mesias untuk datang, karena tidak akan ada siapa pun datang, kecuali itu adalah seorang dMesias palsu yang akan menipu orang-orang; karena hanya ada satu Mesias yang dibicarakan oleh para nabi, dan Mesias itu adalah Dia yang akan ditolak oleh orang-orang Yahudi.

19 Karena menurut perkataan para nabi, aMesias datang setelah benam ratus tahun sejak waktu ketika ayahku meninggalkan Yerusalem; dan menurut perkataan para nabi, dan juga perkataan cmalaikat Allah, nama-Nya akanlah Yesus Kristus, Putra Allah.

20 Dan sekarang, saudara-saudaraku, aku telah berbicara dengan gamblang agar kamu tidak dapat khilaf. Dan sebagaimana Tuhan Allah hidup yang amembawa Israel keluar dari tanah Mesir, dan memberikan Musa kuasa agar dia hendaknya bmenyembuhkan bangsa itu setelah mereka digigit oleh ular-ular beracun, jika mereka akan mengarahkan mata mereka pada cular yang dia angkat di hadapan mereka, dan juga memberinya kuasa agar dia menghantam dbatu karang dan air akan mengalir; ya, lihatlah aku berkata kepadamu, bahwa sebagaimana hal-hal ini adalah benar, dan sebagaimana Tuhan Allah hidup, tidak ada enama lain diberikan di kolong langit kecuali Yesus Kristus ini, yang mengenai-Nya telah aku bicarakan, yang melaluinya manusia dapat diselamatkan.

21 Karenanya, karena alasan ini Tuhan Allah telah berjanji kepadaku bahwa hal-hal ini yang aku atuliskan akan disimpan dan dilestarikan, dan diturunkan kepada benih keturunanku, dari angkatan ke angkatan, agar janji itu boleh digenapi bagi Yusuf, agar benih keturunannya tidak akan pernah bbinasa selama bumi akan ada.

22 Karenanya, hal-hal ini akan diturunkan dari angkatan ke angkatan selama bumi akan ada; dan itu akan diturunkan menurut kehendak dan kesenangan Allah; dan bangsa-bangsa yang akan memilikinya akan adihakimi olehnya menurut perkataan yang tertulis.

23 Karena kita bekerja dengan tekun untuk menulis, untuk amembujuk anak-anak kita, dan juga saudara-saudara kita, untuk percaya kepada Kristus, dan untuk diperdamaikan dengan Allah; karena kita tahu bahwa adalah melalui bkasih karunia bahwa kita diselamatkan, setelah segala yang dapat kita clakukan.

24 Dan, sekalipun kita percaya kepada Kristus, kita amenaati hukum Musa, dan menanti-nantikan dengan ketabahan akan Kristus, sampai hukum itu akan digenapi.

25 Karena, untuk tujuan inilah ahukum itu diberikan; karenanya hukum itu telah menjadi bmati bagi kita, dan kita dijadikan hidup di dalam Kristus karena iman kita; namun kita menaati hukum itu karena perintah-perintah.

26 Dan kita aberbicara tentang Kristus, kita bersukacita di dalam Kristus, kita berkhotbah tentang Kristus, kita bbernubuat tentang Kristus, dan kita menulis menurut nubuat-nubuat kita, agar canak-anak kita boleh mengetahui pada sumber apa mereka boleh memandang untuk dpengampunan akan dosa-dosa mereka.

27 Karenanya, kita berbicara mengenai hukum agar anak-anak kita boleh mengetahui matinya hukum itu; dan mereka, dengan mengetahui matinya hukum, boleh menanti-nantikan pada kehidupan itu yang ada di dalam Kristus, dan mengetahui untuk tujuan apa hukum itu diberikan. Dan setelah hukum itu digenapi di dalam Kristus, agar mereka tidak perlu mengeraskan hati mereka terhadap-Nya ketika hukum itu harus diakhiri.

28 Dan sekarang, lihatlah, bangsaku, kamu adalah bangsa yang adegil; karenanya, aku telah berbicara dengan gamblang kepadamu, agar kamu tidak akan salah mengerti. Dan perkataan yang telah aku ucapkan akan berdiri sebagai bkesaksian menentangmu; karena itu cukup untuk cmengajar siapa pun jalan yang benar; karena jalan yang benar adalah percaya kepada Kristus dan tidak menyangkal-Nya; karena dengan menyangkal-Nya kamu juga menyangkal para nabi dan hukum itu.

29 Dan sekarang, lihatlah, aku berkata kepadamu bahwa jalan yang benar adalah percaya kepada Kristus, dan tidak menyangkal-Nya; dan Kristus adalah Yang Kudus dari Israel; karenanya kamu mesti membungkukkan diri di hadapan-Nya, dan menyembah-Nya dengan segenap adaya, pikiran, dan kekuatanmu, dan seluruh jiwamu; dan jika kamu melakukan ini kamu sekali-kali tidak akan dicampakkan.

30 Dan, sejauh itu akan diperlukan, kamu mesti menaati pelaksanaan dan atata cara Allah sampai hukum itu akan digenapi yang diberikan kepada Musa.