1 Nephi 22
nauna susunod

Kabanata 22

Ikakalat ang Israel sa lahat ng dako ng mundo—Aalagaan at pakakainin ng mga Gentil ang Israel sa pamamagitan ng ebanghelyo sa mga huling araw—Ang Israel ay matitipon at maliligtas, at masusunog ang masasama na parang pinaggapasan—Wawasakin ang kaharian ng diyablo at si Satanas ay igagapos. Mga 588–570 B.C.

1 At ngayon ito ay nangyari na, na matapos na ako, si Nephi, ay mabasa ang mga bagay na ito na nauukit sa mga alaminang tanso, lumapit sa akin ang aking mga kapatid at sinabi sa akin: Ano ang kahulugan ng mga bagay na ito na iyong binasa? Masdan, ang kahulugan ba ng mga yaon ay ayon sa mga bagay na espirituwal, na matutupad ayon sa espiritu at hindi sa laman?

2 At ako, si Nephi, ay sinabi sa kanila: Masdan, aipinaalam ang mga yaon sa mga propeta ng tinig ng bEspiritu; sapagkat sa pamamagitan ng tinig ng Espiritu ay ipinaaalam ang lahat ng bagay sa mga cpropeta, na mangyayari sa mga anak ng tao ayon sa laman.

3 Anupa’t ang mga bagay na aking binasa ay mga bagay na tumutukoy sa mga bagay na kapwa atemporal at espirituwal; sapagkat ang sambahayan ni Israel ay tila, sa malaon at madali, ay bikakalat sa lahat ng dako ng mundo, at sa lahat din ng bansa.

4 At masdan, marami sa ngayon ang nawawala na sa kaalaman ng mga yaong nasa Jerusalem. Oo, ang malaking bahagi ng buong alipi ay bnaakay nang palayo; at nakakalat sila paroo’t parito sa mga cpulo ng dagat; at kung nasaan man sila ay walang nakaaalam sa atin, maliban sa nalalaman natin na sila ay inakay palayo.

5 At dahil sa sila ay inakay palayo, ang mga bagay na ito ay iprinopesiya hinggil sa kanila, at hinggil din sa lahat ng yaong ikakalat pa at lilituhin, dahil sa Banal ng Israel; sapagkat patitigasin nila ang kanilang mga puso laban sa kanya; kaya nga, ikakalat sila sa lahat ng bansa at akamumuhian ng lahat ng tao.

6 Gayon pa man, matapos silang aikandili ng mga bGentil, at ikaway ng Panginoon ang kanyang mga kamay sa mga Gentil at gawin silang isang sagisag, at kinalong ang kanilang mga anak sa kanilang mga bisig, at ang kanilang mga canak na babae ay papasanin sa kanilang mga balikat, masdan, ang mga bagay na ito na sinabi ay temporal; sapagkat gayon ang mga tipan ng Panginoon sa ating mga ama; at tumutukoy ito sa atin sa mga araw na darating, at gayon din sa lahat ng ating mga kapatid na kabilang sa sambahayan ni Israel.

7 At nangangahulugan ito na darating ang panahon na matapos ikalat at lituhin ang buong sambahayan ni Israel, na magbabangon ang Panginoong Diyos ng isang makapangyarihang bansa sa mga aGentil, oo, maging sa ibabaw ng lupaing ito; at sa pamamagitan nila ay bmakakalat ang ating mga binhi.

8 At matapos maikalat ang ating mga binhi, ang Panginoong Diyos ay magpapatuloy na gumawa ng akagila-gilalas na gawain sa mga bGentil, na magiging labis na cmahalaga sa ating mga binhi; anupa’t, inihahalintulad ito sa pangangalaga sa kanila ng mga Gentil at kinakalong sa kanilang mga bisig at sa kanilang mga balikat.

9 At magiging amahalaga rin ito sa mga Gentil; at hindi lamang sa mga Gentil kundi gayon din bsa buong csambahayan ni Israel, tungo sa pagpapaalam ng mga dtipan ng Ama ng langit kay Abraham, sinasabing: Sa iyong mga ebinhi ay fpagpapalain ang lahat ng lahi ng mundo.

10 At nais ko, aking mga kapatid, na inyong malaman na ang lahat ng lahi ng mundo ay hindi maaaring pagpalain maliban kung hindi niya aipakikita ang kanyang bisig sa paningin ng mga bansa.

11 Kaya nga, ipagpapatuloy ng Panginoong Diyos ang pagpapakita ng kanyang bisig sa paningin ng lahat ng bansa, sa pagsasakatuparan ng kanyang mga tipan at kanyang ebanghelyo sa mga yaong kabilang sa sambahayan ni Israel.

12 Anupa’t, muli niya silang palalayain sa pagkabihag, at sama-samang atitipunin sila sa mga lupaing kanilang mana; at lalabas sila mula sa kalabuan at mula sa bkadiliman; at makikilala nila na ang cPanginoon ang kanilang dTagapagligtas at kanilang Manunubos, ang eMakapangyarihan ng Israel.

13 At ang dugo ng yaong makapangyarihan at akarumal-dumal na simbahan, na siyang patutot ng buong mundo, ay magsisibalik sa kanilang sariling mga ulo; sapagkat bmakikidigma sila sa isa’t isa, at ang espada sa kanilang csariling mga kamay ay babagsak sa sarili nilang mga ulo, at malalango sila sa sarili nilang dugo.

14 At bawat abansang makikidigma laban sa iyo, O sambahayan ni Israel, ay babaling laban sa isa’t isa, at bmahuhulog sila sa hukay na kanilang hinukay upang mabitag ang mga tao ng Panginoon. At ang lahat ng ckumakalaban sa Sion ay malilipol, at yaong makapangyarihang patutot, na nagliligaw sa mga tamang landas ng Panginoon, oo, yaong makapangyarihan at karumal-dumal na simbahan, ay guguho sa dlupa at malakas ang magiging pagbagsak nito.

15 Sapagkat masdan, wika ng propeta, dagliang darating ang panahon na mawawalan ng kapangyarihan si Satanas na tuksuhin ang mga anak ng tao; sapagkat malapit nang dumating ang araw na lahat ng palalo at sila na mga gumagawa ng kasamaan ay magiging parang mga apinaggapasan; at darating ang araw na sila ay tiyak na bsusunugin.

16 Sapagkat malapit nang dumating ang panahon na ang kaganapan ng akapootan ng Diyos ay mabubuhos sa lahat ng anak ng tao; sapagkat hindi niya pahihintulutang daigin ng masasama ang mabubuti.

17 Anupa’t, apangangalagaan niya ang bmabubuti sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, maging kung kinakailangang dumating ang kaganapan ng kanyang kapootan, at ang mabubuti ay pangangalagaan, maging tungo sa pagkalipol ng kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng apoy. Kaya nga, hindi dapat matakot ang mabubuti; sapagkat ganito ang wika ng propeta, maliligtas sila, maging kung ito man ay sa pamamagitan ng apoy.

18 Masdan, aking mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, na dagliang darating ang mga bagay na ito; oo, maging dugo, at apoy, at ulap ng usok ay tiyak na darating; at kinakailangan lamang na ito ay sa ibabaw ng mundong ito; at darating ito sa mga tao ayon sa laman kung sakali mang patitigasin nila ang kanilang mga puso laban sa Banal ng Israel.

19 Sapagkat masdan, hindi masasawi ang mabubuti; sapagkat tiyak na darating ang panahon na ang lahat ng yaong kumakalaban sa Sion ay ihihiwalay.

20 At ang Panginoon ay tiyak na maghahanda ng paraan para sa kanyang mga tao, sa ikatutupad ng mga salita ni Moises, na kanyang winika, sinasabing: Ang Panginoon ninyong Diyos ay magbabangon sa inyo ng isang apropeta, na tulad sa akin; diringgin ninyo siya sa lahat ng bagay anuman ang kanyang sasabihin sa inyo. At ito ay mangyayari na ang lahat ng yaong hindi makikinig sa propetang yaon ay bihihiwalay sa mga tao.

21 At ngayon ako, si Nephi, ay nagpapahayag sa inyo, na ang Banal ng Israel ang apropetang tinutukoy ni Moises; anupa’t siya ay magsasagawa ng bkahatulan sa katwiran.

22 At hindi kinakailangang matakot ang mabubuti; sapagkat sila ang mga yaong hindi malilito. Subalit ang kaharian ng diyablo, na itatayo sa mga anak ng tao, na kung aling kaharian ay itinatag sa kanila na mga nasa lupa—

23 Sapagkat dagliang darating ang panahon na ang lahat ng asimbahang itinayo upang makakuha ng yaman, at ang lahat ng yaong itinayo upang makaangkin ng kapangyarihan sa laman, at ang mga yaong itinayo upang maging btanyag sa paningin ng sanlibutan, at ang mga yaong naghahangad ng pagnanasa sa laman at sa mga makamundong bagay, at upang gumawa ng lahat ng uri ng kasamaan; oo, sa lalong maliwanag, lahat ng yaong kabilang sa kaharian ng diyablo ang mga yaong dapat na matakot, at cmanginig, at mayanig; sila ang mga yaong tiyak na ibababa sa lupa; sila ang mga yaong tiyak na dmatutupok na parang pinaggapasan; at ito ay ayon sa mga salita ng propeta.

24 At dagliang darating ang panahon na ang mabubuti ay dadalhin na parang mga aguya sa kuwadra, at ang Banal ng Israel ay maghahari sa kapangyarihan, sa lakas, at dakilang kaluwalhatian.

25 At atitipunin niya ang kanyang mga anak mula sa apat na sulok ng mundo; at bilang niya ang kanyang mga tupa, at siya’y kilala nila; at magkakaroon ng isang kawan at isang bpastol; at pakakainin niya ang kanyang mga tupa, at sa kanya sila cmamamastol.

26 At dahil sa kabutihan ng kanyang mga tao, si aSatanas ay mawawalan ng kapangyarihan; anupa’t hindi siya makawawala sa loob ng bmaraming taon; sapagkat wala siyang kapangyarihan sa mga puso ng tao, sapagkat nabubuhay sila sa kabutihan, at cmaghahari ang Banal ng Israel.

27 At ngayon masdan, ako, si Nephi, ay nagsasabi sa inyo na mangyayari ang lahat ng bagay na ito ayon sa laman.

28 Subalit, masdan, lahat ng bansa, lahi, wika, at tao ay mamumuhay nang matiwasay sa Banal ng Israel kung sakali mang sila ay amagsisisi.

29 At ngayon, ako, si Nephi, ay nagtatapos; sapagkat hindi ako mangangahas na magsalita ng labis pa rito hinggil sa mga bagay na ito.

30 Samakatwid, aking mga kapatid, nais kong pakatandaan ninyong totoo ang mga bagay na nasusulat sa mga alaminang tanso; at nagpapatotoo ang mga yaon na kinakailangang maging masunurin ang tao sa mga kautusan ng Diyos.

31 Kaya nga, hindi ninyo dapat akalain na ako at ang aking ama lamang ang tanging nagpapatotoo, at nagtuturo rin nito. Samakatwid, kung kayo ay magiging masunurin sa mga akautusan, at magtitiis hanggang wakas, maliligtas kayo sa huling araw. At gayon nga ito. Amen.