Seminariet
Nyckelläror: Repetition av kunskapsutvärdering 1


Nyckelläror: Repetition av kunskapsutvärdering 1

Matteus 5:14–16 till och med Johannes 17:3

Den här repetitionen av nyckelläror inför utvärderingen är utformad som ett lärotillfälle som hjälper eleverna repetera de elva nyckelskriftställena i Matteus, Lukas och Johannes. Den förbereder också eleverna för den kommande utvärderingen (”Nyckelläror: Kunskapsutvärdering 1”) och låter dem visa att de förstår och kan tillämpa dessa skriftställen.

Den här repetitionslektionen är avsedd att hållas som ett fysiskt lärotillfälle eller som videokonferens.

Gör den här repetitionen och den här utvärderingen när som helst när alla nyckelskriftställen i Matteus, Lukas och Johannes har studerats. Det kan bli nödvändigt att hålla några av lektionerna om nyckelläror innan ni kommit till stället i skrifterna där de återfinns så att utvärderingen kan genomföras innan terminens slut.

Förslag på övningar

Vikten av nyckelläror

Fundera över elevernas behov och välj ut de delar av den här repetitionen som bäst hjälper dem att förbereda sig för den första utvärderingen av nyckelläror (”Nyckelläror: Kunskapsutvärdering 1”). Be eleverna att under den här genomgången notera vilka skriftställen de inte känner till så väl och göra upp en plan för att studera och repetera dessa skriftställen som förberedelse för utvärderingen.

Ställ följande fråga och skriv gärna upp en eller två situationer som eleverna berättar om på tavlan, eller be eleverna komma ihåg situationerna. I den tredje repetitionsövningen ges möjlighet att använda de här situationerna.

 • I vilka situationer kan det vara till hjälp för dig att veta var du kan hitta nyckelskriftställen?

Quizen i repetitionsövningarna 1 och 2 nedan är förslag som hjälper eleverna repetera skriftställehänvisningarna och nyckelfraserna. Olika övningar kan användas för att åstadkomma detta utifrån elevernas behov.

Repetitionsövning 1: Känn till skriftställehänvisningar och nyckelfraser

Visa följande quiz eller dela ut kopior av den till eleverna.

Ett annat sätt att använda följande aktivitet är att skriva de elva skriftställehänvisningarna på tavlan. Läs sedan upp varje nyckelfras högt för att se om eleverna kan hitta rätt skriftställe inom 15 sekunder (eller en annan tidsgräns). När tiden tar slut ber du eleverna säga skriftställehänvisningen.

Ett annat sätt att hjälpa eleverna vara mer aktiva är att skriva de elva skriftställehänvisningarna på tavlan. Skriv ut och tejpa fast de olika nyckelfraserna på olika platser i rummet. Be eleverna gå runt i rummet, leta upp alla elva fraserna och se om de samtidigt kan hitta rätt hänvisning till varje fras.

Svarsnyckel: 1-d, 2-g, 3-c, 4-h, 5-e, 6-k, 7-j, 8-a, 9-f, 10-b, 11-i

Para ihop följande nyckelfraser i den vänstra kolumnen med rätt nyckelskriftställe i den högra kolumnen.

1. ___ ”Du ska älska Herren din Gud. … Du ska älska din nästa.”

a. Matteus 5:14–16

2. ___ ”En ande har inte kött och ben, som ni ser att jag har.”

b. Matteus 11:28–30

3. ___ Jesus sa: ”Jag ska ge dig himmelrikets nycklar.”

c. Matteus 16:15–19

4. ___ ”Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.”

d. Matteus 22:36–39

5. ___ ”I dag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren”.

e. Lukas 2:10–12 .

6. ___ ”Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och … Jesus Kristus.”

f. Lukas 22:19–20 .

7. ___ ”Om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lära är från Gud.”

g. Lukas 24:36–39

8. ___ Låt ”ert ljus lysa för människorna”.

h. Johannes 3:5

9. ____ Jesus Kristus befallde att vi ska ta del av sakramentet för att minnas honom.

i. Johannes 3:16

10. ___ ”Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.”

j. Johannes 7:17

11. ___ ”Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son.”

k. Johannes 17:3

Repetitionsövning 2: Känn till skriftställehänvisningar och nyckelfraser

Visa följande quiz eller dela ut kopior av den till eleverna.

Skriv gärna alla de 15 rätta svaren på följande fem frågor i slumpmässig ordning på tavlan. Be eleverna klippa ett papper i 15 små bitar och skriva ett rätt svar på varje bit. Ge sedan eleverna följande fem frågor på ett utdelningsblad och be dem försöka placera de 15 papperslapparna i rätt tomrum för att avsluta varje fras.

Svarsnyckel: 1) kom; arbetar; vila; 2) ge; himmelrikets; nycklar; 3) Frälsare; fötts; Herren; 4) ande; kött; ben; 5) eviga; känner; Guden

Fyll i tomrummen med orden som saknas i nyckelfraserna.

 1. ”__________ till mig, alla ni som __________ och är tyngda av bördor, så ska jag ge er __________” ( Matt. 11:28–30).

 2. Jesus sa: ”Jag ska __________ dig __________ __________ ” ( Matt. 16:15–19).

 3. ”I dag har en __________ __________ åt er i Davids stad. Han är Messias, __________ ” ( Luk. 2:10–12).

 4. ”En __________ har inte __________ och __________ som ni ser att jag har” ( Luk. 24:36–39).

 5. ”Och detta är det __________ livet: att de __________ dig, den ende sanne __________, och den som du har sänt, Jesus Kristus” ( Joh. 17:3).

Repetitionsövning 3: Tillämpa läran

Följande aktivitet hjälper eleverna visa att de förstår nyckelskriftställen genom att de får förklara hur de kan tillämpas på verkliga situationer. Låt eleverna använda sina skrifter för att välja ut ett eller flera nyckelskriftställen som de tror kan hjälpa personen som beskrivs i övningen. Be dem förklara hur skriftstället de valde kan hjälpa personen. Flera nyckelskriftställen kan tillämpas på varje scenario.

Den här aktiviteten kan utföras i grupper, enskilt eller som klass, eller genom en kombination av alla tre. I stället för att använda följande förslag på scenarier kan du be eleverna använda scenarierna de berättade om i början av lektionen.

 1. Någon som håller på att lära sig om kyrkan vill veta om han verkligen behöver döpas om han redan har tagit emot Jesus Kristus som sin Frälsare.

 2. Du har en vän som ifrågasätter om vår himmelske Fader älskar henne.

 3. Din syster undrar hur hon kan bli en bättre lärjunge till Jesus Kristus.

Repetitionsövning 4: Använd principerna för att förvärva andlig insikt

Du kan använda följande scenario för att hjälpa eleverna repetera principerna för att förvärva andlig insikt. Eleverna kan ha nytta av att arbeta med den här aktiviteten i par eller i små grupper.

Din vän har svårt att få ett personligt vittnesbörd om att kyrkans lärdomar kommer från Gud.

Undervisa din vän om följande tre principer för att förvärva andlig insikt och hur han kan använda dem för att få vår himmelske Faders hjälp med sina bekymmer:

Handla i tro.

Granska lärosatser och frågor utifrån ett evigt perspektiv.

Sök ytterligare kunskap genom gudagivna källor.

 • Vilka nyckelskriftställen från den här halvan av kursen kan hjälpa din vän? Hur kan dessa skriftställen hjälpa honom?

 • På vilket sätt är det bra att använda principerna för att förvärva andlig insikt när vi söker svar på frågor eller funderingar?

 • Hur har du använt dessa principer för att hjälpa andra eller för att få svar på dina egna frågor?

Be eleverna fundera över vilket nyckelskriftställe som har påverkat dem mest och fått deras kunskap om och kärlek till sin himmelske Fader och Jesus Kristus att växa. Tala om för dem att de som en del av utvärderingen ska få möjlighet att berätta om det här skriftstället och vad det lär oss om vår himmelske Fader och Jesus Kristus.

Dela gärna ut följande utdelningsblad till eleverna för att hjälpa dem förbereda sig för utvärderingen (”Nyckelläror: Kunskapsutvärdering 1”).

Bild
New Testament Seminary Teacher Manual - 2023

Nyckelläror: Kunskapsutvärdering 1 – studievägledning

Memorera hänvisningen och nyckelfrasen

Bekanta dig med nyckelskriftställehänvisningarna och nyckelfraserna. Det kan vara bra att ladda ner och använda mobilappen Nyckelläror som hjälp under genomgången.

Matteus 5:14–16 . Låt ”ert ljus lysa för människorna”.

Matteus 11:28–30 . ”Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.”

Matteus 16:15–19 . Jesus sa: ”Jag ska ge dig himmelrikets nycklar.”

Matteus 22:36–39 . ”Du ska älska Herren din Gud. … Du ska älska din nästa.”

Lukas 2:10–12 . ”I dag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren.”

Lukas 22:19–20 . Jesus Kristus befallde att vi ska ta del av sakramentet för att minnas honom.

Lukas 24:36–39 . ”En ande har inte kött och ben, som ni ser att jag har.”

Johannes 3:5 . ”Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.”

Johannes 3:16 . ”Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son.”

Johannes 7:17 . ”Om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lära är från Gud.”

Johannes 17:3 . ”Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och … Jesus Kristus.”

Tillämpa läran på verkliga situationer

 • Använd ett eller flera nyckelskriftställen för att svara någon som frågar: ”Vad lär Nya testamentet oss om att få ett personligt vittnesbörd om att läran som undervisas i kyrkan kommer från Gud?”

 • Om du skulle undervisa någon om Guds kärlek till dem, vilka nyckelskriftställen i Nya testamentet skulle du då använda? Hur kan du använda dessa skriftställen för att förklara Guds kärlek?

Var beredd att berätta vilka nyckelskriftställen som har påverkat dig mest. Vad får vi veta om vår himmelske Fader och Jesus Kristus i det skriftstället?

Principer för att förvärva andlig insikt

Läs stycke 5–12 i avsnittet ”Förvärva andlig insikt” i Grundmaterial om nyckelläror (2022).