Grāmatas un nodarbības
9. nodaļa: Dieva pravieši


9. nodaļa

Dieva pravieši

Pravieši ir Dieva pārstāvji uz Zemes

  • Kādas spējas un dāvanas piemīt pravietim?

“Dievs tas Kungs neko nedara, neatklājis savu noslēpumu praviešiem, saviem kalpiem” (Amosa 3:7).

Daudz cilvēku dzīvo tumsībā, nezinādami Dieva gribu. Viņi uzskata, ka Debesis ir slēgtas un cilvēkiem vieniem jāsastopas ar pasaules briesmām. Cik gan laimīgāki ir Pēdējo dienu svētie! Mēs zinām, ka Dievs paziņo Baznīcai Savu gribu caur Savu pravieti. Ar pateicību sirdī svētie visā pasaulē dzied garīgo dziesmu „Par Pravieti, Dievs, pateicamies, ko devi šo pēdējo dien’” (Baznīcas dziesmas, 36).

Pravietis ir cilvēks, kurš ir saņēmis aicinājumu no Dieva būt par Viņa pārstāvi uz Zemes. Kad pravietis runā Dieva vārdā, ir tāpat, it kā runātu pats Dievs (skat. M&D 1:38). Pravietis ir arī īpašs Kristus liecinieks, kurš liecina par Viņa dievišķīgumu un māca Viņa evaņģēliju. Pravietis māca patiesību un izskaidro Dieva vārdu. Viņš aicina grēciniekus nožēlot grēkus. Viņš saņem no Tā Kunga atklāsmes un norādījumus, lai palīdzētu mums. Viņš spēj ieskatīties nākotnē un pareģot nākotnes notikumus, lai varētu brīdināt pasauli.

Pravietis var nākt no jebkura sabiedrības slāņa. Viņš var būt jauns vai vecs, augsti izglītots vai arī bez jebkādas izglītības. Viņš var būt zemnieks, advokāts vai skolotājs. Senatnes pravieši valkāja tuniku un rokā turēja zizli. Mūsdienu pravieši valkā uzvalkus un nēsā portfeļus. Kā tad mēs varam pazīt īstu pravieti? Īsts pravietis vienmēr ir Dieva izraudzīts un aicināts caur attiecīgajām priesterības pilnvarām (skat. Ticības Apliecinājumi 1:5).

Pēdējo dienu svētie atbalsta Augstāko Prezidiju un Divpadsmit apustuļus kā praviešus. Tomēr, kad mēs sakām „Baznīcas pravietis”, mēs domājam Baznīcas prezidentu, kurš ir arī Augstās priesterības prezidents.

Kopš senseniem laikiem Dievs ir aicinājis praviešus vadīt cilvēci.

  • Kādos veidos pravieši ir vadījuši Dieva bērnus senatnē?

Pravieši uz Zemes ir bijuši kopš Ādama laikiem. Mūs sajūsmina un iedvesmo šo dižo vīru pieredzētais. Mozus, Vecās Derības pravietis, izveda tūkstošiem savu tautiešu no Ēģiptes un verdzības uz apsolīto zemi. Viņš uzrakstīja pirmās piecas Vecās Derības grāmatas un pierakstīja Desmit baušļus. Mormona Grāmatas pravietis Nefijs no Jeruzālemes aizceļoja uz Amerikas kontinentu apmēram sešsimt gadus pirms Kristus dzimšanas. Šis lielais vadonis un pārceļotājs ir atstājis mums daudz svarīgu pierakstu Mormona Grāmatā. Jānis Kristītājs tika izraudzīts, lai sagatavotu pasauli Tā Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Caur Pēdējo dienu pravieti Džozefu Smitu Tas Kungs atjaunoja Baznīcu. Vēl būdams jauneklis, Džozefs Smits pārtulkoja Mormona Grāmatu.

  • Ko jūs esat mācījušies no praviešu dzīves un mācībām?

Šodien uz Zemes ir dzīvais pravietis.

  • Kādēļ mums mūsdienās ir vajadzīgs dzīvais pravietis?

Mums šodien uz Zemes ir dzīvais pravietis. Šis pravietis ir Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidents. Viņam ir tiesības saņemt atklāsmes visai Baznīcai. Viņam pieder „Debesu valstības atslēgas”, kas nozīmē, ka viņam ir pilnvaras vadīt visu Baznīcu un Dieva valstību uz Zemes, ieskaitot priesterības priekšrakstu izpildi (skat. Mateja 16:19). Neviens, izņemot izvēlēto pravieti jeb prezidentu, nevar uzzināt Dieva gribu attiecībā uz visiem Baznīcas locekļiem. Tas Kungs teica: “Tur nav neviena cita, kā vien viens uz zemes noteiktā laikā, kuram šīs priesterības spēks un atslēgas tiek piešķirtas” (M&D 132:7). Baznīcas prezidentam palīdz viņa padomnieki Augstākajā Prezidijā un Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļi, kuri arī ir pravieši, gaišreģi un atklājēji.

Mums jādara viss, ko pravieši mums liek. Prezidents Vilfords Vudrafs teica, ka pravietim nekad netiks ļauts maldināt Baznīcu:

„Tas Kungs nekad neļaus ne man, ne arī kādam citam, kas ir aicināts būt par šīs Baznīcas prezidentu, novest jūs no pareizā ceļa. Tas nav paredzēts. Tāds nav Dieva nodoms. Ja es mēģinātu to darīt, Tas Kungs mani noņemtu no mana posteņa” (Teachings of Presidents of the Church: Wilford Woodruff [2004], 199).

  • Kādos veidos dzīvais pravietis ietekmē Baznīcu?

Mums jāatbalsta Tā Kunga pravietis.

  • Ko mēs varam darīt, lai sekotu pravietim un atbalstītu to?

Daudzi cilvēki nešaubās par pagātnes praviešiem. Taču daudz svarīgāk ir ticēt un sekot mūsdienu pravietim. Mēs paceļam roku, lai atbalstītu Baznīcas prezidentu kā pravieti, gaišreģi un atklājēju.

Kādā veidā mēs varam atbalstīt pravieti? Mums par viņu jālūdz. Viņa nasta ir smaga, tādēļ svētajiem ir jālūdz par viņu, lai viņu stiprinātu.

Mums ir jāstudē viņa teiktais. Mēs varam klausīties viņa runas konferencēs. Mēs varam pasūtīt arī žurnālus Ensign vai Liahona, kuros mēs varam lasīt viņa runas no konferencēm un citus sniegtos vēstījumus.

Mums jāseko visai viņa iedvesmas pilnajai mācībai. Mums nevajadzētu izvēlēties sekot tikai daļai no viņa iedvesmotajiem padomiem, atmetot kā nederīgu to daļu, kas mums šķiet nepatīkama vai grūta. Tas Kungs mums ir pavēlējis sekot Viņa pravieša iedvesmotajām mācībām.

„Tu pievērsīsi vērību visiem viņa [pravieša] vārdiem un pavēlēm, ko viņš dos jums, kā viņš tos saņem, staigādams visā svētumā Manā priekšā;

jo viņa vārdu jūs pieņemsit kā no Manas paša mutes, visā pacietībā un ticībā” (M&D 21:4–5).

Tas Kungs nekad neļaus Baznīcas prezidentam novest mūs no ceļa.

  • Ko Baznīcas prezidents nesen ir mācījis vai uzsvēris?

Par paklausību pravietim saņemsim lielas svētības.

Ja mēs paklausām, Tas Kungs apsola: „Elles vārtiem nebūs jūs uzvarēt; jā, un Dievs Tas Kungs izklīdinās tumsības spēkus jūsu priekšā un satricinās debesis jūsu labumam un Viņa Vārda godībai” (M&D 21:6). Ja mēs pildām mūsu pravieša norādījumus, pār mums no Debesīm līst svētības.

Lai patiesā Baznīca pastāvētu, tai jātiek „[uzceltai] uz apustuļu un praviešu pamata, kura stūra akmens ir Kristus Jēzus” (Efeziešiem 2:20). Šai nedrošajā pasaulē mēs esam svētīti, jo mums ir pravietis, caur kuru Tas Kungs mums atklāj Savu gribu.

  • Kādu pieredzi esat ieguvuši, paklausot pravieša padomam?

Papildu Svētie Raksti

Attēls
Džozefs Smits

Džozefs Smits

Attēls
Brigams Jangs

Brigams Jangs

Attēls
Džons Teilors

Džons Teilors

Attēls
Vilfords Vudrafs

Vilfords Vudrafs

Attēls
Lorenco Snovs

Lorenco Snovs

Attēls
Džozefs F. Smits

Džozefs F. Smits

Attēls
Hibers Dž. Grants

Hibers Dž. Grants

Attēls
Džordžs Alberts Smits

Džordžs Alberts Smits

Attēls
Deivids O. Makejs

Deivids O. Makejs

Attēls
Džozefs Fīldings Smits

Džozefs Fīldings Smits

Attēls
Harolds B. Lī

Harolds B. Lī

Attēls
Spensers V. Kimbals

Spensers V. Kimbals

Attēls
Ezra Tafts Bensons

Ezra Tafts Bensons

Attēls
Hovards V. Hanters

Hovards V. Hanters

Attēls
Gordons B. Hinklijs

Gordons B. Hinklijs

Attēls
Tomass S. Monsons

Tomass S. Monsons