Grāmatas un nodarbības
47. nodaļa: Paaugstināšana


47. nodaļa

Paaugstināšana

Attēls
Two planets orbiting in a sky where clouds show swirlling movement.

Iecere mūsu attīstībai

Kad mēs dzīvojām pie mūsu Debesu Tēva, Viņš mums izskaidroja Savu ieceri mūsu attīstībai. Mēs varējām kļūt par paaugstinātām būtnēm, līdzīgi kā Viņš. Šī iecere prasīja, lai mēs no Viņa tiktu nošķirti un ierastos uz Zemes. Šī atšķirtība bija vajadzīga, lai pārbaudītu, vai mēs ievērosim mūsu Tēva baušļus arī tad, ja nebūsim Viņa tuvumā. Šis plāns paredzēja, ka, beidzoties mūsu zemes dzīvei, mēs tiksim tiesāti un atalgoti atbilstoši mūsu ticībai un paklausībai.

No Svētajiem Rakstiem mēs uzzinām, ka Debesīs ir trīs godības valstības. Apustulis Pāvils stāstīja, ka viņš ir pazinis kādu cilvēku, kurš „tika aizrauts trešajās debesīs” (2. korintiešiem 12:2). Pāvils nosauca divas Debesu valstības: celestiālo un terestriālo (skat. 1. korintiešiem 15:40–42). Visaugstākā ir celestiālā, terestriālā ir zemāka. No pēdējo dienu atklāsmes mēs uzzinām, ka trešā valstība ir telestiālā valstība (skat. M&D 76:81). Mēs uzzinām arī, ka celestiālajā valstībā ir trīs debesis jeb pakāpes (skat. M&D 131:1).

Paaugstināšana

 • Kas ir paaugstināšana?

Paaugstināšana ir mūžīgā dzīvība, dzīve, kādu dzīvo Dievs. Viņš dzīvo lielā godībā. Viņš ir pilnīgs. Viņam piemīt visas zināšanas un visa gudrība. Viņš ir gara bērnu Tēvs. Viņš ir Radītājs. Mēs varam kļūt līdzīgi mūsu Debesu Tēvam. Tā ir paaugstināšana.

Ja mēs pierādīsim, ka esam uzticīgi Tam Kungam, mēs dzīvosim Debesu celestiālās valstības augstākajā pakāpē. Mēs kļūsim par paaugstinātām būtnēm, lai dzīvotu kopā ar mūsu Debesu Tēvu mūžīgajās ģimenēs. Paaugstināšana ir vislielākā dāvana, ko Debesu Tēvs var dot Saviem bērniem (skat. M&D 14:7).

Svētības, ko dod paaugstināšana

 • Kādas ir dažas no svētībām, ko saņems tie, kas tiks paaugstināti?

Mūsu Debesu Tēvs ir pilnīgs, un Viņš priecājas par to, ka Viņa bērniem ir iespēja kļūt līdzīgiem Viņam. Viņa darbs un godība ir „īstenot cilvēka nemirstību un mūžīgo dzīvi” (Mozus gr. 1:39).

Tie, kas caur ticību Jēzum Kristum saņems paaugstināšanu celestiālajā valstībā, iegūs īpašas svētības. Tas Kungs ir apsolījis: „Viss ir viņu” (M&D 76:59). Tālāk aprakstītas dažas no svētībām, kuras saņems paaugstinātie cilvēki.

 1. Viņi dzīvos Debesu Tēva un Jēzus Kristus klātbūtnē mūžīgi (skat. M&D 76:62).

 2. Viņi būs dievi (skat. M&D 132:20–23).

 3. Viņi uz mūžību tiks saistīti kopā ar saviem taisnīgajiem ģimenes locekļiem, un viņiem varēs būt mūžīgs pieaugums.

 4. Viņi saņems prieka pilnību.

 5. Viņiem piederēs viss, kas pieder mūsu Debesu Tēvam un Jēzum Kristum — viss spēks, godība, valdīšana un zināšanas (skat. M&D 132:19–20). Prezidents Džozefs Fīldings Smits rakstīja: „Caur Savu Dēlu Tēvs ir apsolījis, ka viss, kas Viņam pieder, tiks piešķirts tiem, kas ir paklausīgi Viņa baušļiem. Pieaugs viņu zināšanas, gudrība un spēks, turpinot no labvēlības uz labvēlību, līdz pār viņiem uzausīs brīnišķīga diena visā savā pilnībā” (Doctrines of Salvation, apkop. Bruce R. McConkie, 3 sēj. [1954–56], 2:36; slīpraksts kā oriģinālā).

Prasības paaugstināšanas iemantošanai

Lai iemantotu paaugstināšanu, mums jāizpilda visas prasības jau tagad (skat. Almas 34:32–34). Prezidents Džozefs Fīldings Smits teica: „Lai iegūtu paaugstināšanu, mums jāpieņem evaņģēlijs un visas tā derības; un jāuzņemas visas saistības, ko Tas Kungs ir piedāvājis; un jāiet pa gaismas un patiesības izpratnes ceļu; un jādzīvo saskaņā ar katru vārdu, kas nāk no Dieva mutes” (Doctrines of Salvation, 2:43).

Lai saņemtu paaugstināšanu, mums vispirms jātic Jēzum Kristum un tad šajā ticībā jādzīvo līdz sava mūža galam. Mūsu ticībai jāizpaužas, nožēlojot grēkus un ievērojot Viņa baušļus.

Viņš mums visiem pavēl saņemt noteiktus priekšrakstus:

 1. Mums jātop kristītiem.

 2. Mums jāsaņem roku uzlikšana, lai tiktu konfirmēti par Jēzus Kristus Baznīcas locekļiem un saņemtu Svētā Gara dāvanu.

 3. Brāļiem jāsaņem Melhisedeka priesterība un jāpaaugstina savi aicinājumi priesterībā.

 4. Mums jāsaņem tempļa endauments.

 5. Mums jābūt laulātiem uz mūžību, vai nu šajā dzīvē vai nākamajā.

Bez šo prasīto priekšrakstu saņemšanas Tas Kungs pavēl mums visiem:

 1. Mīlēt Dievu un savus tuvākos.

 2. Turēt baušļus.

 3. Nožēlot savas ļaundarības.

 4. Meklēt savus mirušos priekštečus un izpildīt par viņiem glābjošos evaņģēlija priekšrakstus.

 5. Cik vien iespējams, regulāri apmeklēt Baznīcas sanāksmes, lai, pieņemot Svēto Vakarēdienu, mēs varētu atjaunot savas kristīšanas derības.

 6. Mīlēt savus ģimenes locekļus un palīdzēt tiem staigāt Tā Kunga ceļus.

 7. Katru dienu lūgt Dievu vienatnē un kopā ar ģimeni.

 8. Ar vārdiem un personīgo piemēru mācīt citiem evaņģēliju.

 9. Studēt Svētos Rakstus.

 10. Uzklausīt un ievērot Tā Kunga praviešu iedvesmas pilnos vārdus.

Visbeidzot, katram no mums jāsaņem Svētais Gars un jāiemācās sekot Viņa norādījumiem savā personiskajā dzīvē.

 • Kādā veidā priekšraksti un derības sagatavo mūs paaugstināšanai?

 • Kādā veidā ticība Jēzum Kristum palīdz mums ievērot baušļus?

 • Kādēļ mums jāmācās sekot Svētā Gara norādījumiem, lai iegūtu paaugstināšanu?

Ja mēs būsim bijuši uzticīgi un izturējuši līdz galam

 • Kas notiks, ja mēs būsim izturējuši līdz galam kā uzticīgi Kristus mācekļi?

Tas Kungs ir teicis: „Ja tu turēsi Manas pavēles un pastāvēsi līdz galam, tev būs mūžīgā dzīve, šī dāvana ir lielākā no visām Dieva dāvanām” (M&D 14:7). Prezidents Džozefs Fīldings Smits teica: „Ja mēs turpināsim iet Dieva ceļus, tas ir, pildīsim Viņa baušļus, pielūgsim Viņu un dzīvosim saskaņā ar Viņa patiesību, tad pienāks laiks, kad mūs apņems patiesības pilnība, kas kļūs arvien spožāka un spožāka, līdz iestāsies pilnīga diena” (Doctrines of Salvation, 2:36).

Pravietis Džozefs Smits mācīja: „Kad jūs kāpjat pa kāpnēm, jums ir jāsāk no apakšas un jākāpj pakāpienu pa pakāpienam, līdz jūs sasniedzat augšu; tāpat tas ir ar evaņģēlija principiem — jums ir jāsāk ar pirmo un tad jāturpina, līdz jūs apgūsit visus paaugstināšanas principus. Bet līdz tam, kad jūs būsit tos iemācījušies, būs pagājis ilgs laiks pēc iziešanas caur priekškaru [pēc nāves]. To visu nav iespējams apgūt šajā pasaulē; pat aiz kapa būs liels darbs, lai mācītos par mūsu pestīšanu un paaugstināšanu” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith [2007], 268).

Džozefs Smits mācīja: „Tas ir evaņģēlija pamatprincips — pilnīgi droši zināt Dieva būtību. … Kādreiz Viņš bija cilvēks līdzīgs mums; … pats Dievs, mūsu visu Tēvs, dzīvoja uz Zemes tāpat kā Jēzus Kristus” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, izl. Joseph Fielding Smith [1976], 345–46).

Mūsu Debesu Tēvs zina mūsu pārbaudījumus, mūsu vājības un grēkus. Viņš ir līdzjūtīgs un žēlsirdīgs pret mums. Viņš vēlas, lai mēs gūtu panākumus tāpat kā Viņš.

Iedomājieties, kāds prieks pārņems katru no mums, ja, atgriezušies pie Debesu Tēva, mēs varēsim sacīt: „Tēvs, es dzīvoju atbilstoši Tavai gribai. Es esmu bijis uzticīgs un esmu turējis Tavus baušļus. Esmu laimīgs atkal būt mājās.” Tad mēs dzirdēsim Viņu sakām: „Labi, … tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, es tevi iecelšu pār daudzumu. Ieej sava kunga priekā” (Mateja 25:23).

 • Pārlasiet Mateja 25:23. Padomājiet par to, kā jūs justos, ja dzirdētu To Kungu sakām jums šos vārdus.

Papildu Svētie Raksti