Grāmatas un nodarbības
33. nodaļa: Misionāru darbs


33. nodaļa

Misionāru darbs

Attēls
The resurrected Jesus Christ standing with the apostles outside the city of Jerusalem. Christ is dressed in white robes and has His arms extended as He speaks to the eleven apostles. Christ is commanding the apostles to preach the gospel to all nations. The city Jerusalem is visible in the background.

Tā Kunga Baznīca ir misionāru Baznīca

 • Kā misionāru darbs izpaužas kā daļa no Dieva ieceres Viņa bērniem?

Tas Kungs atklāja evaņģēlija ieceri Ādamam: „Un tā evaņģēlijs tika sākts sludināt no sākuma” (Mozus gr. 5:58). Vēlāk Ādama tikumīgie pēcnācēji tika sūtīti sludināt evaņģēliju: “Viņi … piesauca visus cilvēkus visur nožēlot grēkus; un ticība tika mācīta cilvēku bērniem” (Mozus gr. 6:23).

Visi pravieši ir bijuši misionāri. Katram no viņiem savā laikā ir bijis pavēlēts sludināt evaņģēlija vēsti. Kamēr vien uz Zemes ir pastāvējusi priesterība, Tam Kungam ir bijuši vajadzīgi misionāri, kas sludinātu Viņa bērniem evaņģēlija mūžīgos principus.

Tā Kunga Baznīca vienmēr ir bijusi misionāru baznīca. Dzīvodams uz Zemes, Glābējs ordinēja apustuļus un Septiņdesmitos un deva viņiem atbildību un pilnvaras sludināt evaņģēliju. Viņi sludināja galvenokārt savai tautai — jūdiem (skat. Mateja 10:5–6). Kad Jēzus bija augšāmcēlies, Viņš sūtīja apustuļus sludināt evaņģēliju citticībniekiem. Viņš pavēlēja apustuļiem: „Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai” (Marka 16:15).

Apustulis Pāvils bija izcils misionārs, kas tika sūtīts pie citticībniekiem. Pēc viņa pievēršanās Baznīcai, savas dzīves atlikušo daļu viņš pavadīja sludinot tiem evaņģēliju. Savas misijas laikā viņš vairākas reizes tika šaustīts, nomētāts ar akmeņiem un ieslodzīts. Tomēr viņš turpināja sludināt evaņģēliju (skat. Ap. d. 23:10–12; 26).

Misionāru darbs tika atsākts, kad ar pravieša Džozefa Smita starpniecību tika atjaunota Tā Kunga Baznīca. Mūsdienās apustuļu un Septiņdesmito galvenais uzdevums ir sludināt evaņģēliju un rūpēties par to, lai tas tiktu sludināts visā pasaulē. Tas Kungs sacīja Džozefam Smitam: „[Pasludini] Manu evaņģēliju no zemes uz zemi, un no pilsētas uz pilsētu, … sniedz liecību katrā vietā, katram cilvēkam” (M&D 66:5, 7). 1830. gada jūnijā pravieša brālis, Samuels Harisons Smits, uzsāka pirmo misionāra ceļojumu Baznīcas vārdā.

Kopš tā laika vairāk nekā miljons misionāru ir aicināti un sūtīti sludināt evaņģēliju. Viņi nes pasaulei vēsti, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls un mūsu Glābējs. Viņi liecina, ka caur Dieva pravieti uz Zemes ir atjaunots evaņģēlijs. Misionāriem ir dota atbildība sludināt evaņģēliju visiem cilvēkiem, kristīt viņus un mācīt viņiem darīt visu, ko Tas Kungs ir pavēlējis (skat. Mateja 28:19–20). Pēdējo dienu svēto misionāri paši par savu naudu dodas uz visām pasaules malām, lai sludinātu evaņģēlija vēsti.

Evaņģēlijs tiks sludināts visai pasaulei

 • Kādi ir daži no daudzajiem veidiem, kādus Tas Kungs ir sagatavojis, lai mēs dalītos ar evaņģēlija vēstījumu?

Pēdējo Dienu atklāsmē ir teikts, ka mums jānes atjaunotais evaņģēlijs katrai tautai un tautībai (skat. M&D 133:37). Tas Kungs nekad nedod mums baušļus, nenorādīdams, kā tos izpildīt (skat. 1. Nefija 3:7). Tas Kungs ir devis mums iespējas mācīt evaņģēliju valstīs, kuras agrāk mums bija slēgtas. Ja mēs turpināsim lūgt Dievu un izrādīt ticību, Tas Kungs atvērs misionāru darbam vēl citu valstu robežas.

Vēl Tas Kungs „iedvesmo izcilu cilvēku prātus, lai tie radītu izgudrojumus, kas veicinātu Tā Kunga darbu pasaulei līdz šim vēl nezināmā veidā „(Russell M. Nelson, “Computerized Scriptures Now Available,” Ensign, 1988. g. apr., 73). Avīzes, žurnāli, televīzija, radio, satelīti, datori, internets un tamlīdzīgi izgudrojumi palīdz sniegt evaņģēlija vēsti miljoniem cilvēku. Mums, kam ir evaņģēlija pilnība, jāizmanto šie izgudrojumi, lai izpildītu Tā Kunga bausli: „Jo, patiesi, skaņai ir jāiziet no šīs vietas visā pasaulē un līdz vistālākajām zemes daļām — evaņģēlijam ir jātiek pasludinātam katrai radībai [cilvēkam]” (M&D 58:64).

 • Kādi tehnoloģiju izgudrojumi tiek pielietoti, lai efektīvāk dalītos ar evaņģēlija vēstījumu?

Misionāru darbs ir svarīgs

 • Kādēļ ir svarīgi, lai katrs cilvēks dzirdētu un saprastu evaņģēliju?

„Šis ir mūsu Baznīcas galvenais mērķis — glābt un paaugstināt cilvēku bērnu dvēseles” (Ezra Taft Benson, Conference Report, 1974. g. apr., 151; vai Ensign, 1974. g. maijs, 104). Misionāru darbs ir nepieciešams, lai pasaules iedzīvotājiem dotu iespēju uzklausīt un pieņemt evaņģēliju. Viņiem ir jāuzzina patiesība, jāatgriežas pie Dieva un jāsaņem piedošana par saviem grēkiem.

Daudzi no mūsu zemes brāļiem un māsām ir maldināti ar viltus mācībām, un viņi „ir atturēti no patiesības tāpēc, ka viņi nezina, kur to atrast” (M&D 123:12). Caur misionāru darbu mēs viņiem varam sniegt patiesību.

Tas Kungs ir pavēlējis: „Strādājiet jūs Manā vīnadārzā pēdējo reizi — pēdējo reizi aiciniet zemes iedzīvotājus” (M&D 43:28). Mācot saviem brāļiem un māsām evaņģēliju, mēs sagatavojam ceļu Glābēja Otrajai Atnākšanai (skat. M&D 34:6).

Mums visiem jābūt misionāriem

 • Kā mēs varam aktīvi meklēt iespējas dalīties evaņģēlija vēstījumā ar citiem? Kādā veidā mēs varam sagatavoties šādām iespējām?

Katrs Baznīcas loceklis ir misionārs. Mums jābūt misionāriem pat tad, ja mēs neesam oficiāli aicināti un iecelti par misionāriem. Mūsu pienākums ir gan ar vārdiem, gan ar darbiem mācīt evaņģēliju visiem mūsu Debesu Tēva bērniem. Tas Kungs mums ir teicis: „Katram cilvēkam, kurš ticis brīdināts, klājas brīdināt savu tuvāko” (M&D 88:81). Pravietis mums ir ieteicis vispirms saviem līdzcilvēkiem izrādīt, ka mīlam viņus, un tikai pēc tam viņus brīdināt (skat. Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball [2006], 262). Viņiem jāsajūt mūsu draudzība un biedriskums.

Mosijas dēli ar prieku uzņēmās savu pienākumu mācīt evaņģēliju. Kad viņi bija pievērsti Baznīcai, viņu sirdis pildīja līdzjūtība pret citiem. Viņi vēlējās sludināt evaņģēliju saviem ienaidniekiem, lamaniešiem, „jo viņi nevarēja izturēt, ka kādai cilvēka dvēselei vajadzētu iet bojā; jā, pat tikai domas, ka kādai dvēselei vajadzētu ciest nebeidzamas mocības, lika tiem drebēt un trīcēt” (Mosijas 28:3). Kad evaņģēlijs piepildīs mūsu dzīvi ar prieku, mēs izjutīsim šādu mīlestību un līdzjūtību pret saviem brāļiem un māsām. Mēs vēlēsimies sludināt evaņģēlija vēsti katram, kurš vēlēsies to klausīties.

Ir daudzi veidi, kā mēs varam dalīties evaņģēlijā ar citiem. Šeit sniegti daži priekšlikumi.

 1. Mēs varam izrādīt saviem draugiem un citiem prieku, ko mēs izjūtam, dzīvojot saskaņā ar evaņģēlija patiesībām. Tā mēs varam kļūt par gaismu pasaulei (skat. Mateja 5:16).

 2. Mēs varam pārvarēt savu iedzimto kautrību, draudzīgi izturoties pret citiem un darot viņiem labu. Mēs varam palīdzēt viņiem saprast, ka viņi mūs patiešām interesē un ka mēs nemeklējam labumu sev.

 3. Mēs varam izskaidrot evaņģēliju saviem draugiem, kas nepieder pie Baznīcas, un citiem cilvēkiem.

 4. Mēs varam uzaicināt savus draugus, kuri vēlas kaut ko vairāk uzzināt par evaņģēliju, pie sevis mājās, lai misionāri viņus varētu mācīt. Ja mūsu draugi, kas nepieder pie Baznīcas, dzīvo tālu no mums, mēs varam palūgt, lai viņus apciemo misionāri, kuri darbojas viņu dzīves vietas tuvumā.

 5. Mēs varam mācīt saviem bērniem, cik svarīgi ir sludināt evaņģēliju, un mēs varam gan garīgi, gan materiāli sagatavot viņus misijas darbam. Vēl mēs varam gatavoties kalpot pilna laika misijās savās vecumdienās.

 6. Mēs varam maksāt desmito tiesu un ziedot naudu misionāru fondam. Šos ziedojumus izmanto misionāru darba veicināšanai.

 7. Mēs varam ziedot bīskapijas, draudzes vai vispārējam misionāru fondam, lai finansiāli atbalstītu misionārus, kuru ģimenes nespēj tos atbalstīt.

 8. Mēs varam veikt ģimenes vēstures izpēti un tempļa darbu, lai palīdzētu saviem priekštečiem saņemt visas evaņģēlija svētības.

 9. Mēs varam uzaicināt Baznīcai nepiederīgus cilvēkus uz tādiem pasākumiem kā ģimenes mājvakari un Baznīcas pasākumi, konferences un sanāksmes.

 10. Mēs varam dot Baznīcas žurnālu eksemplārus. Vēl mēs varam dalīties evaņģēlija vēstījumos, izmantojot Baznīcas oficiālās interneta vietnes, LDS.org un Mormon.org.

Mūsu Debesu Tēvs palīdzēs mums kļūt par veiksmīgiem misionāriem, ja mēs alksim sludināt evaņģēliju un lūgsim Dievu, lai Viņš mūs vada. Viņš palīdzēs mums rast iespējas, lai dalītos evaņģēlijā ar apkārtējiem.

 • Padomājiet par cilvēkiem, ar kuriem jūs varat dalīties evaņģēlijā. Nolemiet, kādā veidā jūs to darīsit. Uzstādiet mērķi dalīties evaņģēlijā ar šiem cilvēkiem līdz noteiktam datumam.

Tas Kungs apsola mums svētības par misionāru darba veikšanu

Tas Kungs teica pravietim Džozefam Smitam, ka misionāri saņems lielas svētības. Runājot uz elderiem, kas atgriezās no savām misijām, Tas Kungs teica: “Jūs esat svētīti, jo liecība, ko jūs esat snieguši, ir ierakstīta debesīs eņģeļiem ko raudzīties, un tie priecājas par jums” (M&D 62:3). Vēl Viņš teica, ka tie, kas strādā citu cilvēku glābšanas labā, saņems savu grēku piedošanu un saņems glābšanu savām dvēselēm (skat. M&D:4; 31:5; 84:61).

Tas Kungs mums ir teicis:

„Un ja būs tā, ka jūs strādāsit visas savas dienas, piesaucot grēku nožēlošanai šos ļaudis, un atvedīsit kaut vienu dvēseli pie Manis, cik liels būs jūsu prieks ar viņu Mana Tēva valstībā!

Un tagad, ja jūsu prieks būs liels ar vienu dvēseli, ko jūs būsit atveduši pie Manis Mana Tēva valstībā, cik liels būs jūsu prieks, ja jūs atvedīsit daudzas dvēseles pie Manis!” (M&D 18:15–16).

 • Kad jūs esat izjutuši prieku par misionāru darbu?

Papildu Svētie Raksti

 • M&D 1:17–23 (Džozefam Smitam pavēlēts sludināt)

 • M&D 24:12 (Tas Kungs stiprina tos, kas vienmēr tiecas pasludināt Viņa evaņģēliju)

 • M&D 38:41 (dalieties evaņģēlijā ar maigumu un lēnprātību)

 • M&D 34:4–6; Ap. d. 5:42 (evaņģēlijs ir jāsludina)

 • M&D 60:1–2 (Tas Kungs brīdina tos, kas baidās sludināt evaņģēliju)

 • M&D 75:2–5 (tie, kuri sludina evaņģēliju un ir uzticīgi, tiks svētīti ar mūžīgo dzīvi)

 • M&D 88:81–82 (visiem, kas ir brīdināti, klājas brīdināt savus tuvākos)

 • Mateja 24:14 (evaņģēlijs jāsludina, pirms nāks gals)

 • Ābrahāma 2:9–11 (evaņģēlijs un priesterība tiks dota visām tautām)