Grāmatas un nodarbības
22. nodaļa: Gara dāvanas


22. nodaļa

Gara dāvanas

Attēls
Two elder missionaries in Korea talking to a young man. They are standing on a sidewalk.

Gara dāvanas

  • Kādas garīgas dāvanas Tas Kungs mums dod?

Pēc kristīšanas katram no mums ar roku uzlikšanu uz galvas tiek dota Svētā Gara dāvana. Ja esam uzticīgi, mēs varam pastāvīgi baudīt Viņa ietekmi. Pateicoties Svētajam Garam, katrs no mums var tikt svētīts ar noteiktām garīgām spējām, ko sauc par Gara dāvanām. Šīs dāvanas tiek piešķirtas tiem, kas ir uzticīgi Kristum. „Visas šīs dāvanas nāk no Dieva, Dieva bērnu labumam” (M&D 46:26). Tās palīdz mums iepazīt un mācīt evaņģēlija patiesības. Tās palīdzēs mums svētīt citus. Tās aizvedīs mūs atpakaļ pie mūsu Debesu Tēva. Lai gudri izmantotu šīs dāvanas, mums jāzina, kādas tās ir, kā mēs varam tās attīstīt un kā tās atšķirt no Sātana atdarinājumiem.

Svētajos Rakstos minētas daudzas Gara dāvanas. Šīs dāvanas tika dotas patiesās Baznīcas locekļiem, kad vien tā ir pastāvējusi uz Zemes (skat. Marka 16:16–18). Pie Gara dāvanām pieder tālāk norādītās dāvanas.

Valodu prasmes dāvana (M&D 46:24)

Reizēm mums jāsludina evaņģēlijs valodā, kas mums nav zināma. Tādās reizēs Tas Kungs var svētīt mūs ar spēju runāt šajā valodā. Daudzi misionāri ir saņēmuši valodu prasmes dāvanu, kad tā ir bijusi ļoti nepieciešama. Piemēram, elders Alonzo A. Hinklijs bija misionārs Holandē, un viņš tikai mazliet saprata holandiešu valodu un slikti runāja tajā, kaut arī viņš bija uzcītīgi mācījies un lūdzis Dievu. Kad viņš iegriezās kādā mājā, kurā viņš jau iepriekš bija ciemojies, durvis atvēra kāda sieviete un ļoti dusmīgi uzrunāja viņu holandiešu valodā. Sev par lielu izbrīnu viņš saprata katru vārdu. Viņš sajuta spēcīgu vēlēšanos sniegt šai sievietei savu liecību holandiešu valodā. Viņš sāka runāt, un viņa vārdi izskanēja skaidrā holandiešu valodā. Taču, kad viņš atgriezās, lai nodemonstrētu savam misijas prezidentam, ka var runāt holandiešu valodā, šī spēja bija viņu atstājusi. Daudzi uzticīgi Baznīcas locekļi ir tikuši svētīti ar valodu prasmes dāvanu. (Skat. Joseph Fielding Smith, Answers to Gospel Questions, apkop. Joseph Fielding Smith Jr., 5 sēj. [1957–66], 2:32–33.)

Valodu tulkošanas dāvana (M&D 46:25)

Šī dāvana mums reizēm tiek piešķirta, kad mēs nesaprotam kādu valodu un mums jāsaņem svarīga vēsts no Dieva. Piemēram, prezidentam Deividam O. Makejam bija liela vēlēšanās runāt ar svētajiem Jaunzēlandē bez tulka. Viņš izteica viņiem cerību, ka Tas Kungs viņus svētīs, lai tie viņu varētu saprast. Viņš runāja angliski. Viņa vēstījums ilga apmēram četrdesmit minūtes. Un viņš teica, ka pēc viņu sejas izteiksmes un asarām daudzu klausītāju acīs viņš varējis noprast, ka tie ir uztvēruši viņa vēstījumu. (Skat. Answers to Gospel Questions, 2:30–31.)

Tulkošanas prasmes dāvana (M&D 5:4)

Ja Baznīcas vadītāji ir aicinājuši mūs tulkot Tā Kunga vārdu, mēs varam saņemt dāvanu, kas palīdz mums tulkot to daudz labāk, nekā mēs to spētu paši ar savām spējām. Tāpat kā ar citām dāvanām, lai saņemtu šo dāvanu, mums ir tikumīgi jādzīvo, cītīgi jāmācās un jālūdz Dievs. Ja mēs to darām, Tas Kungs liek mums sajust iekšēju degsmi attiecībā uz tulkojuma pareizību (skat. M&D 9:8–9). Džozefam Smitam bija tulkošanas prasmes dāvana, kad viņš pārtulkoja Mormona Grāmatu. Viņš saņēma šo dāvanu tikai tad, kad viņš bija saskaņā ar Garu.

Gudrības dāvana (M&D 46:17)

Daži no mums ir svētīti ar spēju saprast cilvēkus un evaņģēlija principus, un kā tie attiecas uz mūsu dzīvi. Mums ir teikts:

„Ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots.

Bet lai viņš lūdz ticībā, nemaz nešaubīdamies, jo, kas šaubās, līdzinās vēja dzītam un mētātam jūras vilnim.

Jo tāds cilvēks … lai nedomā, ka viņš no Tā Kunga ko saņems” (Jēkaba v. 1:5–8).

Tas Kungs ir teicis: „Nemeklējiet bagātību, bet gudrību, un lūk, Dieva noslēpumi tiks atklāti jums, un tad jūs būsit padarīti bagāti” (M&D 6:7).

Zināšanu dāvana (M&D 46:18)

Zināšanas par Dievu un Viņa likumiem atklāj Svētais Gars (skat. M&D 121:26). Mēs nevaram tikt glābti, ja mēs nezinām šos likumus (skat. M&D 131:6).

Tas Kungs atklāja: „Ja cilvēks iegūst vairāk zināšanu un saprāta šajā dzīvē caur savu uzcītību un paklausību nekā cits, tik daudz priekšrocības viņam būs nākamajā pasaulē” (M&D 130:19). Tas Kungs mums ir pavēlējis, lai mēs mācāmies, cik daudz vien varam, par Viņa darbu. Viņš vēlas, lai mēs mācāmies par Debesīm un Zemi, par lietām, kas notikušas vai arī vēl notiks pašu mājās un svešās zemēs (skat. M&D 88:78–79). Tomēr ir tādi cilvēki, kas cenšas iegūt zināšanas, paļaujoties tikai uz pašu spēkiem. Viņi nelūdz palīdzību no Svētā Gara. Šie cilvēki vienmēr mācās, bet nekad nenonāk pie patiesības (skat. 2. Timotejam 3:7). Kad mēs iegūstam zināšanas caur Svētā Gara atklāsmi, Viņa Gars runā ar mūsu prātu un sirdi (skat. M&D 6:15, 22–24; 8:2; 9:7–9).

Gudrības un zināšanu mācīšanas dāvana (Moronija 10:9–10)

Dažiem cilvēkiem ir dotas īpašas spējas izskaidrot un liecināt par evaņģēlija patiesībām. Šo dāvanu var izmantot, kad mēs mācām klasi. To var izmantot vecāki, lai mācītu savus bērnus. Vēl šī dāvana palīdz mums mācīt citus, lai tie saprastu evaņģēliju.

Dāvana, pateicoties kurai, mēs zinām, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls (M&D 46:13)

Šo dāvanu ir saņēmuši pravieši un apustuļi, kas ir aicināti par īpašiem Jēzus Kristus lieciniekiem. Tomēr arī citiem tiek dota šī dāvana. Katrs cilvēks var saņemt liecību caur Svētā Gara čukstiem. Prezidents Deivids O. Makejs mācīja: „Dažiem tiek dots, saka Tas Kungs Mācībā un Derībās, ar Svēto Garu zināt, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls un ka Viņš tika sists krustā par pasaules grēkiem [skat. M&D 46:13]. Šādi cilvēki stāv stingri uz atklāsmes klints savā liecībā, ko tie sniedz pasaulei” (Teachings of Presidents of the Church: David O. McKay [2003], 166).

Dāvana, pateicoties kurai, mēs ticam citu sniegtajai liecībai (M&D 46:14)

Ar Svētā Gara spēku mēs varam zināt patiesību par visu. Ja vēlamies zināt, vai kāds runā patiesību vai nē, mums ticībā ir jālūdz Dievs. Ja tas, par ko mēs lūdzam, ir patiesība, Tas Kungs iedvesīs mieru mūsu prātā (skat. M&D 6:22–23). Šādi mēs varam uzzināt, vai kāds cits, pat pravietis, ir saņēmis atklāsmi. Nefijs lūdza, lai Tas Kungs ļauj viņam redzēt, just un zināt, ka viņa tēvs sapnī ir redzējis patiesību (skat. 1. Nefija 10:17–19).

Pravietošanas dāvana (M&D 46:22)

Cilvēkiem, kuri saņem patiesas atklāsmes par pagātni, tagadni un nākotni, piemīt pravietošanas dāvana. Šī dāvana ir praviešiem, taču arī mēs to varam saņemt, lai ar tās palīdzību veidotu savu dzīvi (skat. 1. korintiešiem 14:39). Mēs varam saņemt atklāsmes no Dieva paši par sevi un par saviem aicinājumiem, taču nekad par Baznīcu vai tās vadītājiem. Ja kāds cilvēks saņemtu atklāsmi par kādu sev augstākstāvošu, par ko tam nav dotas pilnvaras, tas būtu pretrunā ar Debesīs valdošo kārtību. Ja mums patiešām ir pravietošanas dāvana, mēs nekad nesaņemsim atklāsmi, kas neatbilst tam, ko Tas Kungs ir teicis Svētajos Rakstos.

Dziedināšanas dāvana (M&D 46:19–20)

Kad esam slimi, mēs visi varam pielietot ticību, lai tiktu dziedināti (skat. M&D 42:48). Daudziem priesterības nesējiem ir dāvana dziedināt slimos. Citi var saņemt zināšanas par to, kādā veidā ārstēt slimības.

Brīnumu darīšanas dāvana (M&D 46:21)

Tas Kungs daudzreiz ir svētījis Savus ļaudis brīnumainos veidos. Kad Jūtas štata pionieri iesēja savu pirmo ražu, to gandrīz būtu iznīcinājis siseņu uzbrukums. Pionieri lūdza, lai Dievs glābj viņu sējumus, un Viņš sūtīja kaijas, kas siseņus aprija. Ja mums vajadzīga palīdzība un mēs lūdzam Dievu ticībā, Tas Kungs darīs brīnumus mūsu labā (skat. Mateja 17:20; M&D 24:13–14).

Ticības dāvana (Moronija 10:11)

Jareda brālim bija ļoti stipra ticība. Pateicoties savai ticībai, viņš saņēma citas dāvanas. Viņa ticība bija tik liela, ka viņam parādījās Glābējs (skat. Etera 3:9–15). Ja nav ticības, tad nevar saņemt nevienu citu dāvanu. Moronijs apsolīja, ka „katram, kas tic Kristum, nešaubīdamies nenieka, viss, ko tas lūgs Tēvam Kristus Vārdā, tiks viņam dots” (Mormona 9:21). Mums jācenšas stiprināt savu ticību, atklāt savas dāvanas un izmantot tās.

Dažiem cilvēkiem trūkst ticības, un viņi neatzīst, ka Gara dāvanas tiešām pastāv. Moronijs viņiem saka:

„Un vēl es runāju uz jums, kas noliedzat Dieva atklāsmes un sakāt, ka tās ir beigušās, ka nav vairs atklāsmju, nedz pravietojumu, nedz dāvanu, nedz izdziedināšanas, nedz runāšanas mēlēs, nedz valodu izskaidrošanas;

lūk, es saku jums, tas, kas noliedz šīs lietas, nezina Kristus evaņģēliju; jā, tas nav lasījis Rakstus; ja ir, tad tas nesaprot tos” (Mormona 9:7–8).

  • Kādēļ Tas Kungs mums dod garīgās dāvanas?

Mēs varam attīstīt savas dāvanas

  • Kā mēs varam „nopietni [tiekties] pēc labākajām dāvanām”? (M&D 46:8).

Tas Kungs teica: „Jo visiem nav katra dāvana dota, jo ir daudz dāvanu, un katram cilvēkam tiek dota dāvana ar Dieva Garu. Dažiem tiek dota viena, un citiem tiek dota cita, lai visi tādējādi gūtu labumu” (M&D 46:11–12).

Lai attīstītu savas dāvanas, mums jāatklāj, kādas dāvanas mums ir. To mēs panākam ar lūgšanām un gavēšanu. Mums jātiecas pēc labākajām dāvanām (skat. M&D 46:8). Reizēm patriarhālā svētība mums palīdz uzzināt, kādas dāvanas mums ir piešķirtas.

Mums jābūt uzticīgiem un paklausīgiem, lai mums tiktu piešķirtas dāvanas. Pēc tam mums jāizmanto šīs dāvanas, darot Tā Kunga darbu. Mums tās netiek dotas, lai apmierinātu mūsu ziņkāri vai lai mums kaut ko pierādītu tāpēc, ka mums trūkst ticības. Mūsu garīgās dāvanas, Tas Kungs teica, “tiek dotas to labumam, kas mīl Mani un tur Manas pavēles, un to, kas tiecas to darīt” (M&D 46:9).

  • Padomājiet par dažām garīgajām dāvanām, kas varētu jūs personīgi stiprināt vai palīdzēt jums kalpot Tam Kungam un citiem. Ko jūs darīsiet, lai saņemtu šīs dāvanas ?

Sātans atdarina Gara dāvanas

  • Kā mēs varam atšķirt īstās Gara dāvanas no Sātana atdarinājumiem?

Sātans prot atdarināt valodu prasmes, pravietošanas, vīziju un dziedināšanas dāvanas, un citus brīnumus. Mozum bija jāsacenšas ar Sātana atdarinājumiem faraona galmā (skat. 2. Mozus 7:8–22). Sātans grib, lai mēs noticētu viņa viltus praviešiem, viltus dziedniekiem un viltus brīnumu darītājiem. Tie mums var likties tik īsti, ka vienīgais veids, kā tos atpazīt, ir lūgt no Dieva izpratnes dāvanu. Pats velns var parādīties gaismas eņģeļa izskatā (skat. 2. Nefija 9:9).

Sātans vēlas, lai mēs neredzam patiesību un netiecamies pēc patiesajām Gara dāvanām. Mediji, astrologi, zīlnieki un burvji — visi ir Sātana iedvesmoti pat tad, ja tie apgalvo, ka seko Dievam. Tā Kunga acīs viņu darbi ir negantība (skat. Jesajas 47:12–14; 5. Mozus 18:9–10). Mums jāizvairās no jebkādas biedrošanās ar Sātana spēkiem.

Mums jārīkojas piesardzīgi ar mūsu Gara dāvanām

  • Kā mēs varam turēt garīgās dāvanas svētas?

Tas Kungs teica: „Pavēli Es dodu tiem, ka tiem nebūs lielīties ar šīm lietām, nedz runāt par tām pasaules priekšā; jo šīs lietas ir dotas jums jūsu labumam un glābšanai” (M&D 84:73). Mums jāatceras, ka garīgās dāvanas ir svētas (skat. M&D 6:10).

Kā atlīdzību par šīm dāvanām Tas Kungs prasa, lai mēs „[pateicamies] Dieva Garā par katru svētību, ar ko [mēs tiekam] svētīti” (M&D 46:32).

Papildu Svētie Raksti