Grāmatas un nodarbības
1. nodaļa: Mūsu Tēvs Debesīs


1. nodaļa

Mūsu Debesu Tēvs

Attēls
Hubble image of the galaxy

Dievs ir.

  • Kādas lietas un parādības ap jums liecina, ka Dievs ir?

Alma, Mormona Grāmatas pravietis, rakstīja: „Viss norāda uz to, ka ir Dievs; jā, patiesi zeme un viss, kas ir uz tās virsas, jā, un tās kustība, jā, un arī visas planētas, kuras kustas savā noteiktajā kārtībā, liecina, ka ir Augstākais Radītājs” (Almas 30:44). Ja mēs naktī paskatāmies uz debesīm, mēs varam iegūt priekšstatu par to, ko bija domājis Alma. Debesīs ir miljoniem zvaigžņu un planētu; tās visas atrodas noteiktā kārtībā. Tās tur nenokļuva nejauši. Mēs varam redzēt Dieva radīto gan debesīs, gan uz Zemes. Daudzie skaistie augi, daudzās dzīvnieku sugas, kalni, upes, mākoņi, kas mums nes lietu un sniegu, — tas viss mums liecina, ka ir Dievs.

Pravieši ir mācījuši, ka Dievs ir visuvarenais Visuma valdnieks. Dievs dzīvo Debesīs (skat. M&D 20:17). Ar Sava Dēla, Jēzus Kristus, palīdzību Viņš radīja debesis un Zemi, un visu, kas uz tās atrodas (skat. 3. Nefijs 9:15; Mozus gr. 2:1). Viņš radīja mēnesi, zvaigznes un sauli. Viņš izveidoja šo pasauli un piešķīra tai formu, kustību un dzīvību. Viņš piepildīja gaisu un ūdeni ar visāda veida dzīvo radību. Kalnos un līdzenumos Viņš izvietoja dažādu sugu dzīvniekus. Viņš dāvāja mums dienu un nakti, vasaru un ziemu, sējas laiku un pļaujas laiku. Viņš radīja cilvēku pēc Savas līdzības, lai tas būtu valdnieks pār citām Viņa radībām (skat. 1. Mozus 1:26–27).

Dievs ir augstākā un pilnīgākā būtne, kam mēs ticam un kuru mēs pielūdzam. Viņš ir „diženais Visuma Vecāks,” un Viņš „raugās uz visu cilvēces ģimeni ar tēva rūpēm un uzmanību” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith [2007], 39).

Dieva daba

  • Nosauciet dažas no Dieva īpašībām?

Tāpēc, ka mēs esam radīti pēc Viņa līdzības (skat. Mozus gr. 2:26; 6:9), mēs zinām, ka mūsu ķermeņi ir līdzīgi Viņa ķermenim. Viņa mūžīgais gars mājo taustāmā ķermenī no miesas un kauliem (skat. M&D 130:22). Taču Dieva ķermenis ir nevainojams un slavas pilns, un ar neaprakstāmu godību.

Dievs ir pilnīgs. Viņš ir taisnīguma Dievs, kam piemīt mīlestība, žēlastība, žēlsirdība, patiesība, spēks, ticība, zināšanas un tiesa. Viņš spēj visu. Viņš zina visu. Viņš ir labestības pilns.

Viss labais nāk no Dieva. Viņš dara visu, lai palīdzētu Saviem bērniem kļūt līdzīgiem Viņam. Viņš ir paziņojis: „Jo lūk, šis ir Mans darbs un Mana godība — īstenot cilvēka nemirstību un mūžīgo dzīvi” (Mozus gr. 1:39).

  • Kādēļ mums ir svarīgi izprast Dieva dabu?

Dieva iepazīšana

  • Kā mēs varam iepazīt Dievu?

Pazīt Dievu ir tik svarīgi, ka Glābējs ir teicis: „Šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst Tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko Tu esi sūtījis, Jēzu Kristu” (Jāņa 17:3).

Pirmais un vissvarīgākais bauslis mums vēstī: “Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds” (Mateja 22:37).

Jo vairāk mēs zinām par Dievu, jo vairāk mēs Viņu mīlam un pildām Viņa baušļus (skat. 1. Jāņa 2:3–5). Pildot Viņa baušļus, mēs varam kļūt līdzīgi Viņam.

Mēs varam iepazīt Dievu, ja mēs:

  1. Ticam, ka Viņš pastāv un ka Viņš mūs mīl (skat. Mosijas 4:9).

  2. Studējam Svētos Rakstus (skat. 2. Timotejam 3:14–17).

  3. Lūdzam Viņu (skat. Jēkaba v. 1:5).

  4. Pēc iespējas pilnīgāk ievērojam visus Viņa baušļus (skat. Jāņa 14:21–23).

Darot visu iepriekš minēto, mēs iepazīsim Dievu un galu galā iegūsim mūžīgo dzīvību.

  • Apdomājiet, ko jūs varat darīt, lai tuvotos Dievam.

Papildu Svētie Raksti