Handboeken en roepingen
36. Nieuwe units stichten, wijzigen en een naam geven
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

‘36. Nieuwe units stichten, wijzigen en een naam geven’, Algemeen handboek: dienen in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (2020).

‘36. Nieuwe units stichten, wijzigen en een naam geven’, Algemeen handboek.

36.

Nieuwe units stichten, wijzigen en een naam geven

36.0

Inleiding

Kerkleden behoren op grond van waar ze wonen tot een kerkunit (zie Mosiah 25:17–24). Die kerkunits zijn nodig om het werk van de kerk onder het juiste priesterschapsgezag te organiseren en uit te voeren. Leiders van kerkunits krijgen priesterschapssleutels waarmee ze anderen machtigen om priesterschapsverordeningen te verrichten. In kerkunits versterken de leden elkaars geloof wanneer ze de kerkdiensten bijwonen, zich de leringen van Jezus Christus eigen maken en dienen.

Ringen, districten, wijken en gemeenten zijn allemaal kerkunits. Stichting, wijziging of opheffing van kerkunits gebeurt alleen als daarvoor de noodzaak bestaat.

Leidinggevenden sterken eerst de geestelijke kracht van de leden, voordat ze de stichting van een nieuwe unit of wijziging van de huidige unitgrenzen voorstellen. Nieuwe units worden alleen gesticht als de bestaande units sterk genoeg zijn.

Bel +1 801 240 1007 voor ondersteuning in de Verenigde Staten en Canada. Neem in andere landen contact op met het gebiedskantoor.

36.1

Stichting of wijziging van een ring of district

Een ring wordt gesticht uit een district of door splitsing van een bestaande ring. Een ring- of zendingspresident kan de stichting van een nieuwe ring voorstellen. Hij vergewist zich er eerst van dat die aan de minimumvereisten in de volgende tabel voldoet.

Minimumvereisten om een ring te stichten

VS en Canada

Alle andere landen

Aantal leden (actief en minderactief)

VS en Canada

3000

Alle andere landen

1900

Aantal actieve Melchizedeks-priesterschapsdragers die een volledige tiende betalen en leidinggevende capaciteiten hebben

VS en Canada

180

Alle andere landen

120

Aantal wijken

VS en Canada

5

Alle andere landen

5

Een district wordt gesticht uit gemeenten in een zendingsgebied of een bestaande ring. Er is geen minimum aantal leden of gemeenten nodig om een district te stichten.

Een district moet ten minste een half jaar lang de benodigde sterkte van een ring hebben, voordat een zendingspresident het voorstel kan doen om er een ring van te maken.

De grenzen van een ring of district komen overeen met de grenzen van de units die er deel van uitmaken. Het voorstel voor wijziging van de ring- of districtsgrenzen of overheveling van een unit naar een naastgelegen ring of district, wordt door de betreffende ring- of zendingspresidenten onderling uitgewerkt.

Een ring- of zendingspresident dient een nieuw voorstel in op ‘Boundary and Leadership Proposals’. Als hij het onlinesysteem niet kan gebruiken, kan hij papieren formulieren downloaden door op de link te klikken.

Voorgestelde wijzigingen van een ring worden ter goedkeuring aan het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf voorgelegd. Zij nemen over het algemeen binnen zes weken na ontvangst van een uitgewerkt voorstel een besluit.

36.2

Stichting of wijziging van een wijk of gemeente in een ring

Een wijk of gemeente in een ring wordt gesticht uit bestaande units. Een ringpresident kan de stichting van een nieuwe wijk of gemeente in de ring voorstellen. Hij vergewist zich er eerst van dat de nieuwe unit aan de minimumvereisten in de volgende tabellen voldoet.

Minimumvereisten om een wijk te stichten

VS en Canada

Alle andere landen

Aantal leden (actief en minderactief)

VS en Canada

300

Alle andere landen

150

Aantal actieve Melchizedeks-priesterschapsdragers die een volledige tiende betalen en leidinggevende capaciteiten hebben

VS en Canada

1 op elke 20 leden (actief en minderactief). Het moeten er minimaal 20 zijn.

Alle andere landen

1 op elke 20 leden (actief en minderactief). Het moeten er minimaal 15 zijn.

Minimumvereisten om een gemeente in een ring te stichten

Aantal leden (actief en minderactief)

20

Aantal actieve Melchizedeks-priesterschapsdragers die een volledige tiende betalen en leidinggevende capaciteiten hebben

4

Een ringpresident kan de wijziging van een gemeente in een wijk voorstellen als de unit aan de minimumvereisten voldoet en hij een kandidaat op het oog heeft die als bisschop kan worden geroepen.

Een ringpresident kan de herindeling of opheffing van wijken en gemeenten voorstellen als daar duidelijk behoefte aan is.

Een ringpresident dient een nieuw voorstel in op ‘Boundary and Leadership Proposals’. Als hij het onlinesysteem niet kan gebruiken, kan hij papieren formulieren downloaden door op de link te klikken.

Alleen het Eerste Presidium kan het voorstel goedkeuren. Zij nemen over het algemeen binnen vier weken na ontvangst van een uitgewerkt voorstel een besluit.

36.3

Stichting of wijziging van een gemeente in een zendingsgebied

Een zendingspresident kan de stichting van een nieuwe gemeente in een zendingsgebied voorstellen. Er is geen minimum aantal leden nodig om een gemeente in een zendingsgebied te stichten. Een nieuwe gemeente heeft echter doorgaans ten minste vier priesterschapsdragers nodig. Ten minste één van hen dient een Melchizedeks-priesterschapsdrager te zijn die een volledige tiende betaalt.

Een zendingspresident dient een nieuw voorstel in op ‘Boundary and Leadership Proposals’. Als hij het onlinesysteem niet kan gebruiken, kan hij papieren formulieren downloaden door op de link te klikken.

Het gebiedspresidium mag de volgende voorstellen van een zendingspresident definitief goedkeuren of afwijzen:

 • Een nieuwe gemeente in een zendingsgebied stichten en een naam geven.

 • Een gemeente in een zendingsgebied opheffen.

 • Grenzen van een gemeente in een zendingsgebied wijzigen als de wijziging geen gevolgen voor een ring, district of ander zendingsgebied heeft.

Het gebiedspresidium moet het goedgekeurde voorstel ter verwerking insturen naar de hoofdzetel van de kerk, voordat de gemeente in de systemen van de kerk kan worden aangemaakt of gewijzigd.

Het gebiedspresidium mag de volgende voorstellen van een zendingspresident bekrachtigen maar niet definitief goedkeuren:

 • Een gemeente naar een andere ring, district of zendingsgebied overhevelen.

 • De naam van een bestaande gemeente in een zendingsgebied wijzigen.

 • Grenzen van een gemeente in een zendingsgebied wijzigen als de wijziging gevolgen voor een ring, district of ander zendingsgebied heeft.

 • In een zendingsgebied een gemeente stichten of wijzigen voor jonge alleenstaanden of alleenstaanden; voor leden die de plaatselijke moedertaal niet spreken; voor leden in verzorgingstehuizen, behandelingsklinieken of gevangenissen; of voor leden in de krijgsmacht.

In die gevallen beoordeelt het gebiedspresidium het voorstel, waarna het, indien bekrachtigd, ter goedkeuring wordt ingestuurd. Alleen het Eerste Presidium kan definitieve goedkeuring geven. Zij nemen over het algemeen binnen vier weken na ontvangst van een uitgewerkt voorstel een besluit.

36.4

Kerkunits een naam geven

De naam van een unit dient herkenbaar voor de mensen in de omgeving te zijn. Doorgaans wordt de naam van een bestaande unit niet gewijzigd.

Als een ring- of zendingspresident alleen de naam van een unit wil wijzigen, hoeft hij het onlinesysteem niet te gebruiken. Hij dient het voorstel telefonisch in door het nummer +1 801 240 1007 te bellen. Buiten de Verenigde Staten en Canada neemt hij contact op met het gebiedskantoor.

Een ring- of zendingspresident dient een nieuw voorstel in via het onlinesysteem op Boundary and Leadership Proposals als de naam van een unit gewijzigd moet worden wegens herindeling van de unitgrenzen. Als hij het onlinesysteem niet kan gebruiken, kan hij papieren formulieren downloaden door op de link te klikken.

Alleen het Eerste Presidium kan die voorstellen goedkeuren.

Het gebiedspresidium mag voorstellen goedkeuren om een nieuwe gemeente in een zendingsgebied te stichten en een naam te geven (zie 36.3).

36.4.1

Ring of district een naam geven

Het eerste woord van de naam van een ring of district is als volgt:

 • De plaats waar zich de zetel van de ring of het district bevindt

 • Een andere plaats in de ring of het district die de leden goed kennen

 • Een typerend geografisch element binnen de ring- of districtsgrenzen

In de Verenigde Staten en Canada is het tweede woord de staat of provincie waarin de ring of het district is gevestigd. In andere landen is het tweede woord de naam van het land.

Als er meer dan één ring of district in dezelfde plaats is, is het derde woord een onderscheidend kenmerk binnen de unitgrenzen. Dit onderscheidende kenmerk wordt met een koppelteken aan het voorgaande woord gekoppeld. Hieronder staan enkele onderscheidende kenmerken die voor namen van ringen en districten zijn toegestaan:

 • Kompasrichting (noord, zuid, oost of west)

 • Stadswijk of buurt

 • Typerend geografisch element

Hieronder staan enkele onderscheidende kenmerken die voor namen van ringen en districten niet toegestaan zijn:

 • Andere richtingstermen (zoals zuidwest)

 • Namen van mensen

Als de naam van een stad in de naam van de staat, de provincie of het land voorkomt, wordt die niet in de naam van de ring of het district herhaald. Bijvoorbeeld:

 • Ring Idaho Falls-Taylor Mountain, niet ring Idaho Falls-Taylor Mountain Idaho

 • Ring Mexico-Stad-Azteca, niet ring Mexico-Stad-Azteca Mexico

36.4.2

Wijk of gemeente een naam geven

Een wijk of gemeente krijgt een naam die naar een onderscheidend kenmerk binnen haar grenzen verwijst. Hieronder staan enkele onderscheidende kenmerken die voor namen van wijken en gemeenten zijn toegestaan:

 • Plaats

 • Stadswijk of buurt

 • Straat

 • Park

 • School

 • Typerend geografisch element

Hieronder staan enkele onderscheidende kenmerken die voor namen van wijken en gemeenten niet toegestaan zijn:

 • Kompasrichting (bijvoorbeeld oost of noordwest)

 • Namen van mensen

 • Namen die uitsluitend op uitzicht gebaseerd zijn (bijvoorbeeld Bergzicht of Meerzicht)

 • Twee namen tot een nieuwe naam combineren

De naam van slechts één onderscheidend kenmerk wordt in de naam van de wijk of gemeente gebruikt. Als er meer dan één wijk of gemeente met dezelfde naam bestaat, wordt er een cijfer aan de naam toegevoegd, zoals de wijk Preston 1, wijk Preston 2, enzovoort.

De naam van de wijk of gemeente moet in de taal van het land zijn. Als de taal geen gebruik maakt van het Latijnse alfabet, wordt de naam ook in Latijnse letters in de aanvraag vermeld.

36.5

Voorgestelde wijzigingen doorvoeren

36.5.1

Wijzigingen van ringen en districten

De goedkeuringsbrief voor de stichting of opheffing van een ring of district geeft doorgaans de datum aan waarop de wijzigingen plaatsvinden. Die datum wordt pas bekendgemaakt als de toegewezen algemeen autoriteit de details met de ring- of zendingspresident heeft besproken. De daadwerkelijke wijzigingen worden pas op de ring- of districtsconferentie bekendgemaakt.

De ring- of zendingspresident stelt de hoofdzetel van de kerk of het gebiedskantoor op de hoogte als de wijzigingen zijn doorgevoerd.

36.5.2

Wijzigingen van wijken en gemeenten

Een ring- of zendingspresident heeft na ontvangst van de goedkeuring voor het wijzigen van een wijk of gemeente doorgaans negentig dagen de tijd om de wijzigingen ter steunverlening aan de leden voor te stellen. Als hij langer dan negentig dagen moet wachten, vraagt hij toestemming aan het kantoor van het Eerste Presidium.

De ring- of zendingspresident stelt de hoofdzetel van de kerk of het gebiedskantoor op de hoogte als de wijzigingen zijn doorgevoerd. Kaarten en units worden pas bijgewerkt als ze door de hoofdzetel van de kerk zijn geregistreerd.

36.6

Programma voor de kleine unit

De kerk heeft het programma voor de kleine unit ontwikkeld voor sommige kleine gemeenten of kleine groepen leden die met toestemming bijeenkomen (zie 37.7 voor meer informatie over groepen). Het gebiedspresidium kan het gebruik van het programma voor de kleine unit in kleine gemeenten of groepen goedkeuren als de volgende omstandigheden van toepassing zijn:

 • De kerk bevindt zich in het beginstadium.

 • De leden wonen geografisch verspreid.

 • Het ledental is klein en de leidinggevenden zijn nog onervaren.

 • De leden hebben bijzondere taalbehoeften of verblijven in verzorgingstehuizen, behandelingsklinieken of gevangenissen.

Het gebiedspresidium kan het gebruik van het programma voor de kleine unit in zendingsgebieden of ringen goedkeuren waar deze omstandigheden zich voordoen.

Richtlijnen voor dit programma staan in de Leidraad programma voor de kleine unit. Verdere informatie staat in Leidraad voor de gemeente, Leidraad voor leidinggevenden in priesterschap en hulporganisaties, Leidraad voor het gezin en Leidraad onderwijs.