Podręczniki i powołania
1. Plan Boga oraz twoja rola w dziele zbawienia i wywyższenia


„1. Plan Boga oraz twoja rola w dziele zbawienia i wywyższenia”, Podręcznik ogólny. Służba w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (2020).

„1. Dzieło zbawienia i wywyższenia”, Podręcznik ogólny.

Obraz
mężczyźni budujący dom

1.

Plan Boga oraz twoja rola w dziele zbawienia i wywyższenia

1.0

Wstęp

Zostałeś powołany do służby w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Dziękujemy za twoją służbę. Gdy będziesz wiernie służyć, pobłogosławisz życie bliźnich i doświadczysz radości.

Niniejszy podręcznik przybliży ci zasady służby Chrystusowej oraz nakreśli twoje obowiązki. Osiągniesz najlepsze efekty, gdy podporządkujesz swoją służbę w Kościele dziełu Boga Ojca i Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Rozdział ten pomoże ci uzyskać wizję w kwestii następujących zagadnień:

 • Boży plan szczęścia.

 • Dzieło zbawienia i wywyższenia.

 • Cel Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.

1.1

Boży plan szczęścia

Ojciec Niebieski dał plan szczęścia, abyśmy mogli cieszyć się wszystkimi Jego błogosławieństwami. Jego dziełem i chwałą jest „przynieść nieśmiertelność i życie wieczne człowiekowi” (Ks. Mojżesza 1:39). Nieśmiertelność to życie na zawsze w zmartwychwstałym fizycznym ciele. Życie wieczne, czyli wywyższenie, to stanie się podobnym do Boga i życie ze swoją rodziną w Jego obecności przez całą wieczność.

Nie możemy uzyskać nieśmiertelności i życia wiecznego bez pomocy Boga. W tym życiu podlegamy grzechowi i śmierci, które oddzielają nas od Ojca Niebieskiego i utrudniają nam upodobnienie się do Niego.

Jezus Chrystus zajmuje centralne miejsce w planie Boga. Ze względu na to, że Ojciec Niebieski darzy nas nieskończoną miłością, posłał Swego Syna, aby odkupił nas z grzechu i śmierci poprzez Swą zadość czyniącą ofiarę (zob. Ew. Jana 3:16). Dzięki Zadośćuczynieniu Jezus Chrystus zapewnia każdej urodzonej na ziemi osobie możliwość zmartwychwstania i uzyskania nieśmiertelności. Jego Zadośćuczynienie daje nam również możliwość oczyszczenia z grzechu i przemiany serca, abyśmy mogli otrzymać życie wieczne i pełnię radości.

Aby otrzymać życie wieczne, musimy „[przyjść] do Chrystusa i [być] w Nim udoskonaleni” (Ks. Moroniego 10:32). Zaproszenie to skierowane jest do wszystkich ludzi, którzy żyli lub będą żyć na ziemi. Ojciec Niebieski chce, aby wszystkie Jego dzieci dokonały wyboru, że powrócą do Niego.

1.2

Dzieło zbawienia i wywyższenia

Gdy przychodzimy do Chrystusa i pomagamy bliźnim zrobić to samo, uczestniczymy w Bożym dziele zbawienia i wywyższenia. Dzieło to jest oparte na dwóch największych przykazaniach, aby kochać Boga i kochać naszych bliźnich (zob. Ew. Mateusza 22:37–39). Okazujemy miłość Bogu, kiedy przestrzegamy Jego przykazań i służymy Jego dzieciom (zob. Ew. Jana 14:15).

Dzieło zbawienia i wywyższenia koncentruje się na czterech wyznaczonych przez Boga obowiązkach. Ich zarys znajduje się poniżej.

Niniejszy podręcznik przybliża te cztery aspekty dzieła Boga. Duch Święty poprowadzi cię, gdy będziesz wykonywać swoją część pracy w ich wypełnianiu (zob. II Ks. Nefiego 32:5).

1.2.1

Życie według ewangelii Jezusa Chrystusa

Życie według ewangelii Jezusa Chrystusa obejmuje:

 • Wykazywanie się wiarą w Chrystusa, codzienną pokutę, zawieranie przymierzy z Bogiem podczas przyjmowania obrzędów zbawienia i wywyższenia oraz wytrwanie do końca poprzez dotrzymywanie tychże przymierzy (zob. 3.5.1).

 • Uczenie się i nauczanie ewangelii Jezusa Chrystusa w domu i w Kościele.

 • Stawanie się samowystarczalnym w zaspokajaniu potrzeb własnych oraz potrzeb swojej rodziny, zarówno pod względem duchowym, jak i doczesnym.

Obraz
misjonarki nauczające kobietę

1.2.2

Troszczenie się o potrzebujących

Troszczenie się o potrzebujących obejmuje:

 • Służbę i posługę poszczególnym osobom, rodzinom i społecznościom.

 • Dzielenie się zasobami, w tym też pomocą kościelną, z osobami potrzebującymi.

 • Pomaganie bliźnim w osiągnięciu samowystarczalności.

1.2.3

Zapraszanie wszystkich do przyjęcia ewangelii

Zapraszanie wszystkich do przyjęcia ewangelii obejmuje:

 • Uczestniczenie w pracy misjonarskiej i służbę misjonarską.

 • Wspieranie nowych członków Kościoła oraz powracających członków w podążaniu ścieżką przymierza.

1.2.4

Jednoczenie rodzin na wieczność

Jednoczenie rodzin na wieczność obejmuje:

 • Zawieranie przymierzy podczas przyjmowania własnych obrzędów świątynnych.

 • Odkrywanie informacji o naszych zmarłych przodkach i wykonywanie za nich obrzędów w świątyni, aby mogli zawrzeć przymierza z Bogiem.

 • Regularne uczęszczanie do świątyni w miejscach, gdzie jest to możliwe, aby oddawać cześć Bogu i wykonywać obrzędy za Jego dzieci.

1.3

Cel Kościoła

Jezus Chrystus założył Swój Kościół, aby umożliwić poszczególnym osobom i rodzinom wykonywanie dzieła zbawienia i wywyższenia (zob. List do Efezjan 4:11–13; zob. także 2.2 w tym podręczniku). W ramach wsparcia w osiągnięciu tego wyznaczonego przez Boga celu Kościół i przywódcy zapewniają:

 • Upoważnienie i klucze kapłańskie.

 • Przymierza i obrzędy.

 • Prorocze wskazówki.

 • Pisma święte.

 • Wspieranie uczenia się i nauczania ewangelii.

 • Okazje do służby i przywództwa.

 • Społeczność świętych.

1.3.1

Upoważnienie i klucze kapłańskie

Poprzez kapłaństwo Bóg wykonuje dzieło zbawienia i wywyższenia. Upoważnienie i klucze kapłańskie potrzebne do kierowania dziełem Boga na ziemi zostały przywrócone Prorokowi Józefowi Smithowi (zob. Doktryna i Przymierza 110:11–16; 112:30; zob. także 3.1 w tym podręczniku). Klucze te współcześnie dzierżą przywódcy Kościoła, którzy z kolei powołują i dają upoważnienie innym osobom, aby asystowały w dziele Boga (zob. Doktryna i Przymierza 107:8, 65–67).

1.3.2

Przymierza i obrzędy

W planie Ojca Niebieskiego zawieramy przymierza, kiedy przyjmujemy obrzędy zbawienia i wywyższenia — np. chrzest (zob. Ew. Jana 3:5; zob. także rozdział 18. w tym podręczniku). Owe przymierza i obrzędy są niezbędne, abyśmy stali się bardziej podobni do Boga i powrócili, by zamieszkać w Jego obecności (zob. Doktryna i Przymierza 84:19–22).

1.3.3

Prorocze wskazówki

Poprzez Swoich wybranych proroków Bóg objawia prawdę i przekazuje natchnione przewodnictwo oraz ostrzeżenia (zob. Ks. Amosa 3:7; Doktryna i Przymierza 1:4). Przewodnictwo to pomaga nam wejść na ścieżkę prowadzącą do życia wiecznego i pozostać na niej.

1.3.4

Pisma święte

Pod kierownictwem proroków i apostołów Pana, Kościół przekazuje i zachowuje słowo Boże, które znajduje się w pismach świętych. Pisma święte świadczą o Chrystusie, nauczają Jego ewangelii i pomagają nam, abyśmy mogli wykazywać się wiarą w Niego (zob. Ks. Jakuba 7:10–11; Ks. Helamana 15:7).

1.3.5

Wspieranie uczenia się i nauczania ewangelii

Kościół wspiera poszczególne osoby i rodziny w wypełnianiu obowiązku uczenia się o prawdach ewangelii i nauczania tychże prawd członków rodziny oraz bliźnich (zob. Doktryna i Przymierza 88:77–78, 118; zob. także 2.2.3 w tym podręczniku).

1.3.6

Okazje do służby i przywództwa

Poprzez powołania i zadania, jakie otrzymujemy w Kościele, Bóg daje członkom okazje do służby i przewodzenia. Kościół zapewnia strukturę, która pomaga troszczyć się o członków w potrzebie i nieść pomoc humanitarną innym ludziom (zob. Ks. Mosjasza 18:27–29).

1.3.7

Społeczność świętych

Jako społeczność świętych członkowie Kościoła gromadzą się regularnie, aby oddawać cześć Bogu i pamiętać o Zbawicielu poprzez przyjmowanie sakramentu (zob. Ks. Moroniego 6:4–6; Doktryna i Przymierza 20:77). Członkowie troszczą się również o siebie nawzajem i świadczą posługę jeden drugiemu (zob. List do Efezjan 2:19).

1.4

Twoja rola w dziele Boga

Jako przywódca w Kościele zostałeś powołany, aby nauczać i wspierać osoby, którym służysz, gdy angażują się w dzieło zbawienia i wywyższenia (zob. 1.2). Jesteś odpowiedzialny za wykonywanie swojego powołania i „[nauczanie] słowa Bożego z całą pilnością” (Ks. Jakuba 1:19). Trudzenie się z Panem w Jego winnicy przyniesie ci wielką radość (zob. Ks. Jakuba 5:70–72).

Jasne zrozumienie dzieła Boga, tego, o co zostałeś przez Niego poproszony, oraz celu Jego Kościoła, pomoże ci skoncentrować wysiłki na przyprowadzaniu dusz do Chrystusa. Pamiętanie o tej wizji pozwoli ci dopasować się do Zbawiciela i wskaże kierunek we wszystkim, co robisz jako przywódca w Kościele.

Często wracaj do zasad opisanych w tym rozdziale. W duchu modlitwy dąż do poznawania tego, co możesz robić, aby pomagać wypełniać cele Boga w życiu osób, którym służysz. Bóg tobą pokieruje poprzez podszepty Ducha Świętego.

Obraz
świątynia Tijuana w Meksyku